1. Organisatie

De wedstrijd Het Geluid wordt georganiseerd door MEDIALAAN NV – Qmusic, Medialaan 1 1800 Vilvoorde, hierna genoemd Qmusic. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic.

2. Periode

Vanaf 1 januari 2019 om 16u45 kan je je aanmelden via de Q-app. De wedstrijd zelf start op woensdag 2 januari 2019 tussen 07u00 en 7u30, en loopt tijdens de weekdagen tot en met de datum dat het laatste geluid tijdens de radio-uitzending door een deelnemer is geraden (hierna “Actieperiode). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

3. Wie kan er deelnemen:

3.1 De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • Bij de start van de actie (1 januari 2019) minstens 18 jaar is;
 • Woonachtig is in België;
 • Gebruiker is van een mobiele telefoon met een iOS of Android besturingssysteem en de Q-app heeft gedownload.
 • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.
 • Luister je online, via de Q-app of kijk je naar Qmusic op Kanaal 39? Dan luister je met vertraging. Hiermee is rekening gehouden in de duur van de spelronde (60 sec).
 • Luister daarom bij voorkeur via een FM- of DAB+ radio om het exacte tijdstip van de start van het app-spel te horen.
 • De timing van het verschijnen van het spel in de Q-app is leidend.
 • Over timing wordt niet via radio gecommuniceerd – je maakt alleen kans als je de aftelklok in de Q-app ziet.
 • De app berekent realtime hoeveel alle individuele spelers die JA hebben geantwoord, winnen als Het Geluid wordt geraden. Het bedrag is indicatief maar het definitieve bedrag zal nooit lager komen te liggen.
 • Het bedrag kan mogelijk iets hoger worden indien frauduleuze deelnames (zoals deelnemers van jonger dan 18 jaar) na controle verwijderd worden.
 • De winnaars worden nadien telefonisch/via mail gecontacteerd om de praktische handeling te regelen.

3.2 Uitgesloten van deelname zijn:

- Personeelsleden en medewerkers van MEDIALAAN/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;

-  Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;

3.3 Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

3.4 Om deel te nemen aan de Actie dient een deelnemer zich aan te melden op de onder artikel 4 beschreven wijze.

3.5 Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

3.6 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven, of niet voldoet aan de actievoorwaarden heeft Qmusic het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

 

3.7 In geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie heeft Qmusic het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

3.8 Een deelnemer hoeft zich per nieuw geluid slechts één maal aan te melden om deel te nemen.  Deelname aan de Actie is gratis.

4. Verloop van het spel

Via Qmusic is regelmatig een geluid te horen in de actie ‘Het Geluid’. Deelnemers die Het Geluid herkennen kunnen zich aanmelden via de Q-app en raden wat dit geluid is. De actie kent twee spelmechanismen: (i) een geselecteerde deelnemer (hoe gebeurt de selectie?) kan via de radio Het Geluid raden, en (ii) op het moment dat de waarde van Het Geluid een waarde van € 10.000,- heeft bereikt, kan tevens via de Q-app het extra spel worden meegespeeld.

Het spel wordt van maandag t/m vrijdag ieder uur gespeeld tussen 07.00 uur en 18.59 uur. Indien een geluid geraden is, kan het spel mogelijk een vervolg vinden met een nieuw geluid, enz. De beslissing om een volgend spel te starten ligt bij Qmusic. Qmusic behoudt tevens het recht om wijzigingen in het spelverloop door te voeren, die tijdig zullen gecommuniceerd worden. Denk bijvoorbeeld aan het geven van ‘tips’ over het te raden geluid, indien dit voor een langere tijd niet geraden wordt, teneinde een winnaar te kunnen bepalen.

Via de radio

De deelnemer die in de mogelijkheid is gekomen om zijn/haar antwoord kenbaar te maken in de uitzending en het juiste antwoord heeft gegeven tijdens het spelmoment wint een geldprijs (zie artikel 6 Prijs). Een deelnemer krijgt in de uitzending de kans om één maal te raden wat hij of zij denkt dat het geluid is, meerdere antwoorden of pogingen zijn niet toegestaan.

Via de Q-app

Van zodra Het Geluid het bedrag van € 10.000,- bereikt heeft, kan je ook meespelen via de Q-app. Om te zorgen dat je geen valse start hebt met het app spel hieronder vast wat tips van de jury die handig zijn om rekening mee te houden.

Zodra Het Geluid tijdens de uitzending wordt gespeeld, kan – vanaf het moment dat de waarde van Het Geluid een waarde van € 10.000,- heeft bereikt - tevens via de Q-app het extra spel worden meegespeeld. De dj van Qmusic geeft tevens elke speelronde aan wanneer je als app deelnemer kan kiezen voor JA of NEE in de app, middels een duidelijk audiosignaal op de radio. Vanaf dit eerste audiosignaal heb je 60 seconden om in de Qmusic app een keuze te maken of het op de radio gegeven antwoord juist is. Het antwoord kan niet meer worden gewijzigd.

Elke 10 speelronden waarbij de luisteraar op radio fout antwoordde en de deelnemer in de Q-app NEEN zei, geeft recht op een extra JA om in te zetten in het spel in de Q-app. Indien de deelnemer zijn laatste JA heeft ingezet en het antwoord dat de deelnemer op de radio geeft is niet juist, dan lig je uit het spel. Je kunt je voor het nieuwe geluid wel opnieuw aanmelden. In de Q-app kan je je aantal JA’s raadplegen.

Iedere deelnemer die voldoet aan de actievoorwaarden en JA heeft gedrukt (binnen de 60 aangegeven seconden) op het moment dat op de radio daadwerkelijk het geluid is geraden, wint een deel van het vastgezette bedrag van € 10.000,-. Het vastgezette bedrag van € 10.000,- wordt gedeeld door het aantal winnende Q-app deelnemers.

 

5. Aanmelden

Aanmelden voor de actie kan uitsluitend via de Q-app. Aanmelden is gratis en kan vanaf dinsdag 1 januari 2019 om 16u45. In de Q-app staat een button ‘doe mee met Het Geluid’. Door hier op te drukken, komen deelnemers in een scherm terecht waar ze hun keuze kunnen doorgeven voor de manier van meespelen: via de radio, via de app of beide.

Voor deelname via de radio is de voorwaarde dat je telefoonnummer ingevuld is in je app-profiel. Elke aanmelding voor de radio maakt gedurende de speltijd van Het Geluid evenveel kans om geselecteerd te worden. Bij het starten van een nieuw geluid dienen deelnemers zich opnieuw aan te melden.

 

6. Selectie

De selectie voor deelname op de radio zal tijdens de weekdagen tussen 7:00 uur en 18:59 uur elk uur plaatsvinden waarbij mogelijk meerdere deelnemers geselecteerd kunnen worden. Indien deelnemers telefonisch niet bereikbaar blijken te zijn, worden deze opnieuw toegevoegd aan de poule van deelnemers om zo opnieuw kans te maken geselecteerd te worden. Er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Via de Q-app kan iedereen die ingelogd en aangemeld is meespelen (m.u.v. de deelnemer die op dat moment op de radio is en deelneemt aan de actie).

7. De prijs

7.1 Met de actie kan per geluid een prijs worden gewonnen. Bij aanvang van het spel op de radio is een geluid € 2.500,- waard. Bij elk fout antwoord door een deelnemer gegeven op de radio, wordt dit bedrag verhoogd met € 100,-. Net zolang totdat een geluid geraden is met een maximum van € 36.000,- voor het spel op de radio. Daarna gaat het spel wel door, maar loopt het bedrag niet meer op. De deelnemer die de juiste oplossing in de uitzending laat weten, wint het bedrag van dat moment.

Vanaf het moment dat Het Geluid een waarde heeft bereikt van € 10.000,-, kun je ook via de Q-app meespelen. Deze prijs blijft te allen tijde vast staan op € 10.000,-. Alle Q-app deelnemers die JA hebben gestemd op het moment dat een geluid op de radio is geraden, binnen het aangegeven tijdsbestek van 60 seconden, delen met elkaar het bedrag van € 10.000,-.

Indien er een nieuw geluid van start gaat, krijgt het radiospel een startwaarde van ten minste € 2.500,- en wordt ook dit bedrag bij elk fout antwoord weer verhoogd met ten minste € 100,-, enz.

7.2 Aanwijzing van de winnaar van Het Geluid op de radio geschiedt op het moment dat het juiste antwoord is gegeven door de deelnemer op de radio. Aanwijzing van de winnaars via de Q-app geschiedt automatisch (cf. 4).

7.3 Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

7.4 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen, tenzij anders aangegeven in deze actievoorwaarden.

 

Overige bepalingen

1) Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 365 dagen volgend op deze actie/wedstrijd.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, om kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat MEDIALAAN de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van MEDIALAAN/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op http://medialaan.be/privacy.

4) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

5) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

6) MEDIALAAN/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN /Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd.

7) MEDIALAAN /Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

8) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic.