1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Content: al het door MEDIALAAN Groep gepubliceerde materiaal via een Embedded MEDIALAAN Groep Player of anderszins (waaronder – maar niet beperkt tot – website, teksten, beeld – en geluidmateriaal, programmagegevens, reclame, databestanden, namen, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen);
 • Embedded MEDIALAAN Groep Player: dat deel van de website waarbinnen beeld –en geluidmateriaal wordt afgespeeld, inclusief vormgeving, merkvoering en eventuele advertenties;
 • MEDIALAAN Groep:
  • MEDIALAAN NV, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1 met ondernemingsnummer 0432.306.234
  • Stievie NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, onderneminsgnummer: 0536.453.550
  • JOEFM NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, onderneminsgnummer: 0469.992.615
 • Diensten: alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten (daarin begrepen de Content, Embedded MEDIALAAN Groep Player en enige andere features, materialen en tools) aangeboden door MEDIALAAN Groep

2. Toepassing

Door het louter gebruik van deze Diensten aanvaard je automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk deze Gebruiksvoorwaarden. Wij raden je daarom aan deze voorwaarden samen met het privacy –en cookiebeleid aandachtig te lezen vooraleer je het gebruik van deze Diensten verderzet.

Wij zullen zo nu en dan deze Gebruiksvoorwaarden en het privacy –en cookiebeleid aanpassen bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze Diensten. Wanneer wij veranderingen aan deze voorwaarden openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" onderaan het document. Bij belangrijke wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden of in het privacy –en cookiebeleid, zullen wij je op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of je een kennisgeving sturen via e-mail.

Voor bepaalde onderdelen of toepassingen zijn soms bijzondere voorwaarden van toepassing die afzonderlijk vermeld zijn. Je dient deze samen met deze voorwaarden en het privacy –en cookiebeleid in acht te nemen.

Wanneer je gebruik maakt van externe websites (waaronder sociale netwerksites) waardoor de mogelijkheid bestaat om te reageren op de Diensten of daarop in te loggen, zijn tevens de algemene voorwaarden van de externe website van toepassing. MEDIALAAN Groep is niet verantwoordelijk voor deze externe website.

3. Toegang tot en gebruik van de Diensten

Toegang en gebruik van de Diensten is gratis behoudens waar uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor verschillende van onze Diensten zal het noodzakelijk zijn een MEDIALAAN-account aan te maken. Bij het aanmaken van een Medialaan-account zal je gevraagd worden bepaalde gegevens te verstrekken, zoals b.v. je e-mail adres, wachtwoord, naam, geboortedatum en postadres. Wat betreft de verwerking van je persoonsgegevens is daarbij het privacy- en cookiebeleid van toepassing en kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn die afzonderlijk worden vermeld.

Voor het MEDIALAAN-account zal je gebruik moeten maken van een wachtwoord. Je dient een wachtwoord te kiezen dat niet voor de hand liggend en voldoende veilig is. Jouw wachtwoord is persoonlijk en je mag dit niet aan anderen meedelen. Ook dien je zorgvuldig te waken over de geheimhouding ervan. Je bent verantwoordelijk voor de handelingen die met jouw wachtwoord worden gesteld.

Je zal de Diensten niet gebruiken:

 • a) voor enig onwettig doel;
 • b) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma's die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Diensten te omzeilen;
 • c) op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de Diensten worden onderbroken en/of beschadigd of dat de functionaliteit van de Diensten op enigerlei wijze worden aangetast;
 • d) voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de gebruiker;
 • e) voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten;
 • f) op enigerlei wijze die anderszins onrechtmatig is ten opzichte van MEDIALAAN Groep en/of een derde;
 • g) om inbreuk te maken op rechten van MEDIALAAN Groep of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

Je zal er je van onthouden enige Dienst te decompileren of "reverse-engineeren", de broncode ervan te reproduceren en/of te vertalen en/of de Dienst te kopiëren, distribueren, in licentie uit te geven of daarvan afgeleide werken maken.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De Diensten, zijn beschermd middels Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, naburige rechten en het merkenrecht van MEDIALAAN Groep of haar licentiegevers.

MEDIALAAN Groep verstrekt je een niet-exclusieve en onoverdraagbare gebruikslicentie voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op één enkel apparaat, d.w.z. weergave van de Content van de Diensten en het maken van kopies voor eigen privé-gebruik.

Verveelvoudiging, openbaarmaking, distributie, kopiëren of enig ander gebruik, anders dan in het kader van persoonlijk en niet-commercieel gebruik door particuliere gebruikers zoals hierboven vermeld, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDIALAAN Groep niet toegestaan.

Als MEDIALAAN Groep je de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de Diensten te laten opnemen, mag je geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij je zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt. Je verstrekt aan MEDIALAAN Groep de onvoorwaardelijke toestemming voor onbeperkte exploitatie en gebruik van uw bijdragen via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld in televisie- en/of radioprogramma's, voor telecommunicatiediensten, websites, (mobiele) applicaties, internet-toepassingen, etc., dit wereldwijd en voor de duur van de bescherming van de intellectuele rechten die op deze bijdragen gelden, zonder betaling of andere tegenprestatie. In elk geval draagt MEDIALAAN Groep geen enkele verantwoordelijkheid terzake. Je vrijwaart MEDIALAAN Groep tegen eender welke aanspraken van derden met betrekking tot de bijdragen die je zelf hebt meegedeeld.

MEDIALAAN Groep is niet in de mogelijkheid om ingestuurde bijdragen voorafgaand aan de publicatie op de Diensten na te kijken op hun wettigheid of naleving van eigendomsrechten. Indien je een inbreuk vaststelt, gelieve dan contact te nemen via het onderstaande adres en ons op de hoogte te brengen. Wij zullen dan naar best vermogen zo snel mogelijk het nodige doen om onwettige of schadelijke inhoud van onze Diensten te verwijderen.

5. Disclaimer programmagegevens

MEDIALAAN Groep stelt, louter ter informatie, programmagegevens (beperkt tot de titels en de inhoud van de programma's) ter beschikking aan de bezoekers van de Diensten. Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van MEDIALAAN Groep is elk ander gebruik van de deze programmagegevens verboden. Je mag deze programmagegevens niet verwerken in andere diensten, noch aan derden ter beschikking tellen behoudens uitdrukkelijke toestemming van MEDIALAAN Groep daartoe. MEDIALAAN Groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden in de programmagegevens en eventuele schade die daaruit kan voortvloeien.

6. Aanbrengen van links naar website beheerd door MEDIALAAN Groep

Linken, delen en/of verwijzen naar Content en/of pagina's van een Dienst is in beginsel toegestaan, echter dienen deze links bezoekers rechtstreeks te leiden naar de Embedded MEDIALAAN Groep Player of de pagina van de Dienst waarbinnen MEDIALAAN Groep de Content aanbiedt. Linken, delen en/of verwijzen naar Content en/of pagina's van de Diensten is uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik door particuliere gebruikers. Overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan.

7. Gebruiksvoorwaarden Embedded MEDIALAAN Groep Player

Het embedden van de MEDIALAAN Groep Player is uitsluitend bedoeld voor het incidenteel plaatsen en afspelen van op de Diensten gepubliceerde Content op de website van particuliere gebruikers en mag uitsluitend voor eigen, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Eventuele (hyper)links dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de Embedded MEDIALAAN Groep Player. Overneming, wijzigen, inframing, herpublicatie, toevoegen van (commerciële) uitingen of iedere bewerking van of toevoeging aan deze Content zijn dus niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan om het materiaal op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eveneens is het niet toegestaan om de Embedded MEDIALAAN Groep Player of enig onderdeel ervan te wijzigen, verwijderen, ermee te interfereren of er enige aanpassing aan toe te brengen en enige technische beveiligingen of Content bescherming of toegangscontrole te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Dit verbod brengt, zonder daartoe beperkt te zijn, met zich mee dat geen wijzigingen, aanpassingen, interferenties of enige andere handelingen mogen worden gesteld die zouden toelaten de Content te bekijken (a) zonder dat zowel de Embedded MEDIALAAN Groep Player als alle daaromheenstaande elementen (zoals de grafische interface, advertenties of copyright vermeldingen) op de pagina waarop de Embedded MEDIALAAN Groep Player staat, zichtbaar zijn of (b) zonder dat toegang wordt verleend aan alle functionaliteiten van de Embedded MEDIALAAN Groep Player, zoals de kwaliteit van de video of enige functionaliteit met betrekking tot de advertenties die verschijnen.

8. Aansprakelijkheid

De informatie op de Diensten is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. MEDIALAAN Groep streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Indien de informatie op de Diensten toch onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten, dan kan MEDIALAAN Groep hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

MEDIALAAN Groep is evenmin aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de functie of in de elektronische toelevering van de Diensten of de gevraagde diensten, noch voor enige andere technische fouten of gebreken.

Je gebruikt deze Diensten geheel op eigen verantwoordelijkheid.

De Diensten kunnen ook reclame of sponsoring, banners, promotionele wedstrijden en andere commerciële boodschappen bevatten die door MEDIALAAN Groep worden gepubliceerd op de Diensten maar waarvoor de desbetreffende adverteerder of sponsor integraal en alleen verantwoordelijk is, in het bijzonder wat betreft de conformiteit met de toepasselijke wetgeving en de rechten van derden.

Deze Diensten bevatten bovendien links naar websites beheerd door derden, welke uitsluitend ter informatie zijn aangebracht. MEDIALAAN Groep beheert of controleert deze websites niet en draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. Deze websites vermelden veelal zelf eigen gebruiksvoorwaarden en een privacybeleid waaraan de gebruiker zich dient te houden. De voorwaarden en het privacybeleid van MEDIALAAN Groep zijn op die websites in geen geval van toepassing behoudens hetgeen in deze paragraaf vermeld is.

MEDIALAAN Groep is in geen geval aansprakelijk voor de bijdragen die gebruikers voor publicatie inzenden, noch voor de berichten en informatie die gebruikers insturen in het kader van deelname aan discussiegroepen, chat-groepen of babbelkanalen zoals hieronder bepaald. MEDIALAAN Groep is niet in de mogelijkheid zelf een volledige voorafgaande controle uit te oefenen over deze inhoud. MEDIALAAN Groep kan beslissen om inhoud onmiddellijk te verwijderen zonder verwittiging of voorafgaand overleg met de betrokken personen. Indien MEDIALAAN Groep dit aangewezen acht of wanneer MEDIALAAN Groep daartoe verzocht wordt zal zij alle nodige informatie en gegevens meedelen aan de politie en gerechtelijke autoriteiten betreffende onwettige of inbreukmakende bijdragen van gebruikers.

In geen geval kunnen MEDIALAAN Groep aansprakelijk worden gesteld voor immateriële of indirecte schade, gevolgschade of financiële schade.

Indien de aansprakelijkheid van MEDIALAAN Groep toch in aanmerking wordt genomen, zal, voor zover als toegelaten door het toepasselijke recht, de totale som waartoe MEDIALAAN Groep maximaal gehouden is, beperkt zijn tot 50 euro per schadegeval.

Bovenstaande beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijk recht en zijn van toepassing ongeacht het aansprakelijkheidsregime met inbegrip van maar niet beperkt tot de contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, foutloze aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en behalve in het geval van bedrog of een opzettelijke fout van MEDIALAAN Groep.

9. Verplichtingen inzake deelname aan discussiegroepen, chat-groepen, babbelkanalen en inzake online bijdragen.

Discussiefora zijn plaatsen op het internet waar naar aanleiding van een bericht of één of ander audio(visueel) fragment iedereen met interesse hierop kan reageren.

Bij chat-groepen of babbelkanalen kan je inloggen op een server en online discussiëren met andere gebruikers.

Op bepaalde sites zal je ook berichten en commentaren kunnen plaatsen of uw account linken met jouw account op Facebook, Twitter of een andere sociale netwerksite.

Je mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiegroepen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken discussiegroep.

Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,... je mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de Diensten. In elk geval vrijwaar je MEDIALAAN Groep tegen alle aanspraken van derden.

De bestanden die je verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.

MEDIALAAN Groep kan zonder kennisgeving berichten of vragen voor een discussiegroep, een chatgroep of een babbelkanaal of andere online bijdragen van haar Diensten weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. MEDIALAAN Groep kan je ook zonder kennisgeving de toegang tot een chat-groep ontzeggen als u zich niet aan deze voorwaarden houdt.

MEDIALAAN Groep heeft tevens het recht om in te grijpen als naar haar oordeel personen of groepen het debat op een forum of in een chatgroep resp. babbelkanaal dreigen te monopoliseren.

MEDIALAAN Groep is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussie- of chatgroepen of voor de bijdragen, berichten en commentaren die iemand op een site of een andere Dienst plaatst.

Problemen kan je steeds melden op het hieronder vermelde adres.

10. Niet-naleven van Gebruiksvoorwaarden

MEDIALAAN Groep kan beslissen jouw account te beëindigen indien je je niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden. Zij is in geen geval verplicht om deze weigering of beëindiging te motiveren.

De gegevens van jouw MEDIALAAN-account kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als MEDIALAAN Groep dit nodig acht of daartoe verzocht wordt in verband met onwettige of inbreukmakende inhoud door jou meegedeeld.

11. Klachten

Zoals in bovenstaande bepalingen reeds aangegeven kan je steeds onwettige of schadelijke inhoud melden bij MEDIALAAN Groep.

Indien je dergelijke inhoud opmerkt of je meent dat een inbreuk op jouw rechten wordt gepleegd, dan kan je dat melden op het hieronder vermelde adres van MEDIALAAN Groep. Op bepaalde sites zullen we ook de mogelijkheid inbouwen om aan te geven dat een bepaald bericht of bijdrage niet gepast is.

Je bent zelf volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de melding en het feit dat MEDIALAAN Groep als gevolg daarvan kan beslissen bepaalde inhoud definitief te verwijderen (je vrijwaart bijgevolg MEDIALAAN Groep tegen eventuele vorderingen als gevolg daarvan).

Bij iedere melding dien je de volgende gegevens verplicht mede te delen:

 • Jouw naam en E-mail adres
 • Een precieze aanduiding/beschrijving van de onwettige of schadelijke inhoud en de plaats waar deze zich bevindt
 • Jouw argumenten of bewijzen waarom je overtuigd bent dat deze inhoud onwettig of schadelijk is en dus van de Diensten moet verwijderd worden;

12. Privacy

De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens via de Diensten is onderworpen aan ons privacy –en cookiebeleid.

13. Divers

Nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval één of meer bepalingen nietig of niet toepasbaar zijn zullen deze vervangen worden door een of meer bepalingen met een gelijkwaardig effect.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

Geschillen met betrekking tot de Diensten, haar voorwaarden en inhoud vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brussel.

In geval van enig meningsverschil of klacht ga je echter akkoord voorafgaand aan enig initiatief tot gerechtelijke procedure contact met ons te nemen om eerst te pogen een minnelijk akkoord te vinden aangaande de klacht of het meningsverschil.

14. Contactgegevens

MEDIALAAN nv
MEDIALAAN 1, 1800 Vilvoorde
Tel.: 02/255.32.11
Fax: 02/255.51.41
Ondernemingsnummer: 432.306.234
Email: info@medialaan.be

Stievie NV
MEDIALAAN 1, 1800 Vilvoorde
Ondernemingsnummer: 0536.453.550
E-mail: info@stievie.be

JOEFM NV
MEDIALAAN 1, 1800 Vilvoorde
Ondernemingsnummer: 0469.992.615
E-mail: info@joe.fm

Laatste update: 31 augustus 2015