1. Organisatie

De wedstrijd ‘Q-Halloween House’, hierna genoemd ‘Halloween’, wordt georganiseerd door MEDIALAAN NV – Qmusic, hierna genoemd Qmusic met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic.

2. Periode

De wedstrijd start op woensdag 24 oktober 2018 om 16:00:00 en loopt tot en met dinsdag 30 oktober 2018, 19:00:00. De wedstrijd omvat twee delen (cf.punt4):

  • een radiospel.
  • een online-actie via de website van Qmusic

(deze eindigt al op maandag 29 oktober 2018, 23:59:59)

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (1 oktober 2018), minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.
  • Elke luisteraar die zich aanmeldt voor de actie ‘Halloween’ verklaart kennis te hebben genomen van het gehele wedstrijdreglement en gaat akkoord met alle gestelde voorwaarden/eisen.
  • Qmusic behoudt zich het recht voor, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken en voorzien geenszins in een compensatie. De prijs zal dan aan de volgende in de rangschikking worden toegekend.

Uitgesloten van deelname zijn:

- Personeelsleden en medewerkers van MEDIALAAN/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;

-  Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;

Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. Verloop van het spel

1) Radiospel Vanaf woensdag 24 oktober 2018 tem dinsdag 30 oktober, wordt telkens in het programma ‘Maarten&Dorothee’ tussen 16:00:00 tem 19:00:00 het radiospel gespeeld. Dat spel bestaat er uit te raden welke BV er in een “doodskist” ligt. Om kans te maken op de prijs moeten deelnemers aan de wedstrijd zich aanmelden op het ogenblik dat daartoe opgeroepen wordt door via de Q-app een bericht te sturen met daarin ‘Halloween’. Uit de vele deelnemers worden dan telkens na de oproep maximaal 5 kandidaten gekozen. Per dag zal maximaal 3 keer opgeroepen worden. Elke kandidaat die wordt opgebeld, mag aan de telefoon één vraag stellen aan de BV in de kist en nadien proberen raden om welke BV het gaat. Wie juist raadt, wint de prijs. Wie fout is, kan bij een volgende oproep die dag niet meer uitgekozen worden om een vraag te kunnen stellen. Na elke 5 kandidaten aan de lijn, zal de BV in kwestie ook een tip geven over zichzelf. Indien in voorkomend geval niemand van de 15 dagelijks geselecteerde kandidaten juist geraden heeft, zegt de BV in de doodskist de zin: “Ik heb mij laten kisten door Maarten&Dorothee”. Zodra die zin is uitgesproken, mag iedereen weer meespelen en wint de eerste die het juiste antwoord stuurt door te sms’en via de Q-app de prijs.

2) Online-spel       Van woensdag 24 oktober 2018 tem 29 oktober 2018, 23:59:59, kunnen deelnemers op de website van Qmusic.be een kennisvraag en een schiftingsvraag invullen. Deelnemers die de kennisvraag juist beantwoorden en het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen, winnen de prijs. De winnaars zullen via mail gecontacteerd worden.

5. Aanmelden

Aanmelden voor de online-actie kan via www.qmusic.be. Om dit te kunnen, dien je te voldoen aan bovengenoemde voorwaarden. Voor deelname aan de radio-actie hoef je enkel bij een oproep op radio het woord ‘Halloween’ te sturen via de Q-app. Daarbij is het belangrijk dat je telefoon-/gsm-nummer goed ingevuld werd in je profiel, zodat je tijdens de duur van het spel kan gecontacteerd worden.

6. Kosten voor deelname

De aanmelding via www.Qmusic.be is gratis evenals het downloaden van de Qmusic app.

7. De prijs

Winnaars van de online- en de radio-actie winnen telkens 5 toegangstickets enkel geldig voor Halloween in Walibi op woensdag 31 oktober 2018 (inclusief 1 parkingticket en 5 foodvouchers ter waarde van €8,66 (exclusief BTW)).

De tickets kunnen niet afgestaan, te koop aangeboden (vb. e-bay) of ingeruild worden voor een som geld.

MEDIALAAN/Qmusic maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. MEDIALAAN/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

8. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

Overige bepalingen

1) Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.

2)De winnaar van de prijs is uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 30 dagen volgend op deze actie/wedstrijd.

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat MEDIALAAN/Qmusic de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijden. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van MEDIALAAN/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op http://medialaan.be/privacy.

4) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

5) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

6) MEDIALAAN/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN /Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd.

7) MEDIALAAN /Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

8) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic.