WEDSTRIJDREGLEMENT De 1000e show van Maarten & Dorothee

1. Organisatie

De wedstrijd ‘De 1000e show van Maarten & Dorothee’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen (hierna genoemd Qmusic) en Korean Motor Company met maatschappelijke zetel te Pierstraat 229, 2550 Kontich (hierna genoemd Hyundai). De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd loopt op woensdag 9 juni 2021 van 06u00 tot 09u59.

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (woensdag 9 juni 2021) minstens 18 jaar is en in het bezit van een geldig rijbewijs;
  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

- Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen; - Personeelsleden en medewerkers van Hyundai - Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad; - Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 2 jaar gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 2 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf dinsdag 25 mei 2021, 06u00 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. De wedstrijd zelf vindt plaats op woensdag 9 juni 2021 van 06u00 tot 9u59. Luisteraars die kans willen maken op de prijs kunnen op 2 manieren deelnemen. 

Een eerste manier is door te bellen op woensdag 9 juni 2021 tussen 07u00 en 8u59 naar het gratis telefoonnummer 0800 34567 dat op voorhand bekend werd gemaakt. Daar dient de deelnemer een jurylid aan de telefoon te proberen overtuigen waarom hij of zij in de uitzending terecht moet komen. Deelnemers die de jury weten te overtuigen, kunnen teruggebeld worden en maken dan kans om in de uitzending bij Maarten & Dorothee terecht te komen tussen 7u en 8u59  en zo de prijs te winnen. Afhankelijk van het aantal deelnemers die de jury voor 100% weet te overtuigen, voorzien we voor dit onderdeel van de wedstrijd minimaal 5 en maximaal 10 prijzen. Een tweede manier om de prijs te kunnen winnen, is door op zoek te gaan naar de auto die verborgen is op een locatie in Vlaanderen. Op woensdag 9 juni 2021 zullen doorheen de uitzending van Maarten & Dorothee tussen 06u00 en 9u59  tips gegeven worden om de locatie van de auto te achterhalen. De eerste luisteraar die de auto vindt en van daaruit rechtstreeks belt met het gsm-toestel in de wagen naar Maarten & Dorothee in de radiostudio,  wint de prijs. Ten laatste op woensdag 9 juni 18u59 moet de auto gevonden zijn.

5. De prijs

Deelnemers die in de radio-uitzending bij Maarten & Dorothee terecht komen, winnen een waardebon (twv 22.399,00 euro inclusief BTW) voor een Hyundai BAYON 1,0 TGDi 100 6MT. Met die waardebon kan de winnaar bij een officiële Hyundai-verdeler de auto bestellen en kleur kiezen. Indien het gekozen model en opties de waarde van de waardebon overstijgen, is deze meerprijs te betalen door de winnaar zelf.  

De winnaar van de auto die verstopt is in Vlaanderen, wint een waardebon (twv 27.899,00 euro inclusief BTW)  voor een Hyundai BAYON 1,0 TGDi 100 6MT 48V 6iMT. Een waardebon waarmee die bij een officiële Hyundai-verdeler zelf de auto kan bestellen en kleur kan kiezen. Indien het gekozen model en opties de waarde van de waardebon overstijgen, is deze meerprijs te betalen door de winnaar zelf. 

De algemene (verkoop)voorwaarden van Hyundai zijn van toepassing (zie hieronder).

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan de eerste 5 jaar niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld. Indien de winnaar deze voorwaarden niet respecteert behoudt DPG Media/Qmusic/Hyundai zich het recht voor de wagen onmiddellijk terug te vorderen.

De formaliteiten rond de inverkeerstelling, verzekering, tankkaart en eventuele taksen zijn ten laste van de winnaar.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

 

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

4) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

5)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

6)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

7) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.

 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ERKENDE VERDELER HYUNDAI 

1. LEVERINGSDATUM OF TERMIJN 1.1. Wanneer het autovoertuig niet is geleverd op de uiterste leveringsdatum die overeengekomen, heeft de Koper het recht om: a) Wanneer de leveringsdatum voor de consument essentieel is en als dusdanig is opgenomen in de verkoopovereenkomst in de hiervoor voorziene sectie, heeft hij het recht de overeenkomst onverwijld te beëindigen; b) In de andere gevallen, heeft de Koper het recht een aan de omstandigheden aangepaste nieuwe leveringstermijn voor te stellen en, indien het autovoertuig bij het verstrijken van deze nieuwe termijn niet is geleverd, heeft hij het recht de overeenkomst onverwijld te beëindigen. In geval van annulatie zal de Verkoper de reeds betaalde bedragen aan de consument terugstorten binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aangetekende brief. 

1.2. Kan de Koper het voertuig op de overeengekomen leveringsdatum of -termijn niet in ontvangst nemen, dan heeft de Verkoper het recht om, na verloop van tien kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief: a) garagekosten aan te rekenen, b) de verkoop te verbreken en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de opgelopen schade, c) de uitvoering te eisen van de verkoop. 

2. PRIJS 2.1. De op de bestelbon vermelde prijzen, exclusief taksen, mogen niet worden verhoogd. 2.2. De prijs van de wettelijk verplichte, op bestendige wijze aangebrachte toebehoren wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht. 

2.3. Bij elke bestelling dient een voorschot te worden betaald van 15 % van de waarde van de aankoop, tenzij anders bedongen in de bijzondere voorwaarden tussen de partijen overeengekomen. 

3. LEVERING 3.1. De levering van het voertuig heeft plaats op de zetel van de Verkoper, behalve indien anders schriftelijk overeengekomen is. 3.2. De Koper draagt alle risico’s m.b.t. het voertuig vanaf de effectieve levering. 3.3. Wanneer de overeenkomst voorziet in de verzending van het voertuig, wordt het risico op verlies of beschadiging van het voertuig in toepassing van artikel VI.44 van het Wetboek van Economisch recht overgedragen aan de Koper als deze consument is op het ogenblik van zijn levering aan de vervoerder die door de Koper-consument belast is met het vervoer en voor zover de keuze voor deze vervoerder niet door de onderneming werd geboden. 3.4. Indien de productie van het bestelde voertuig zou worden stopgezet, is de verkoop van rechtswege ontbonden. 

4. BETALING 4.1. Onverminderd de toepassing van hoofdstuk 1 van Titel 4 van Boek VII van het Wetboek van Economisch recht inzake het consumentenkrediet, kan de Verkoper geen betaling vragen van een voorschot die meer dan 15% van de verkoopprijs van het voertuig bedraagt. Bij wijze van afwijking, kan ofwel voor een speciale bestelling ofwel mits akkoord van de Koper, het voorschot vastgesteld worden op een ander percentage. 4.2. De integrale betaling, of het saldo bij de betaling van een voorschot, gebeurt contant op het ogenblik van de levering, behalve indien uitdrukkelijk iets anders is voorzien. Indien het te betalen bedrag de 15.000 EUR overstijgt, zal de betaling uitsluitend gebeuren via overschrijving of kredietkaart. Gebeurt dit niet, dan is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan het wettelijke tarief verschuldigd. 4.3. Onverminderd artikel 3.2. zal de eigendom van het voertuig pas overgaan op de Koper, op het moment dat de Verkoper de volledige koopprijs en alle eventuele bijkomende kosten ontvangen heeft. De Koper zal er zich van onthouden, tot op het ogenblik van de volledige betaling van de goederen, om het goed te verkopen, te verhuren, uit te voeren, het in pand (of in het bijzonder het pand voor handelsfonds) te geven, of er om het even welke manier over te beschikken en zal er geen enkele wijziging in aanbrengen, die er de waarde van zou kunnen doen verminderen. De Koper bindt zich ertoe het goed in perfecte staat te onderhouden. Bij ontvreemding van een niet volledig betaald voertuig door de Koper, draagt deze laatste automatisch en onvoorwaardelijk zijn rechtsvordering op zijn schuldenaar over aan de Verkoper. Bovendien kan de Verkoper, indien de betaling niet gebeurt binnen de tien kalenderdagen vanaf de verzending van een aangetekende brief, de verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de Koper. In dit geval is de Koper, onverminderd de bovenvermelde intresten, aan de Verkoper een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade, met een maximum van 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig. 4.4. De overhandiging van een cheque of elke andere titel die een betalingsverplichting inhoudt, vormt geen bevrijdende betaling. Er is pas sprake van uitvoering van de betaling na het effectief ontvangen van de volledig gefactureerde prijs. 4.5. De uitgifte van een ongedekte cheque, het protest van een handelspapier of om het even welk ander probleem dat de Verkoper verhindert de betaling te ontvangen van de titel die hem ter betaling wordt overhandigd, zal door hem beschouwd worden als een zware fout, die hem toelaat de verbreking van het contract, de onmiddellijke teruggave van het voertuig en een schadevergoeding te vragen. 

5. OVEREENSTEMMING VAN DE LEVERING MET DE OVEREENKOMST De Koper erkent ingelicht te zijn over en aanvaardt het evolutieproces inzake techniek, technologie, productie en esthetiek in de automobielsector, in die zin dat details van het besteld model kunnen wijzigen. Deze mogen evenwel geen afbreuk doen aan de specifieke en essentiële kenmerken en het specifieke beoogd gebruik, zoals vermeld op de voorzijde van de bestelbon. Hyundai behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de wagens die door Hyundai gemaakt en/of verkocht worden zonder enige verplichting om dezelfde of soortgelijke wijzigingen aan te brengen in eerder geproduceerde en/ of verkochte wagens. 

6. CONTRACTUELE GARANTIE A. Algemene garantie Op elke nieuwe Hyundai is een wettelijke garantie geldig van 2 jaar. Deze wordt uitgebreid met een commerciële garantie van 3 jaar zonder kilometer beperking. Voor de modellen H350 en alle modellen H1 is een garantie (wettelijke en commerciële) voorzien van 3 jaar, zonder kilometerbeperking (enkel 

van toepassing voor niet bezoldigd vervoer). Op het model H350 kan de klant opteren voor een garantie (wettelijke en commerciële) van 5 jaar met een kilometerbeperking van 200.000 km in plaats van 3 jaar (wettelijke en commerciële), zonder kilometerbeperking. De garantie is geldig vanaf de eerste ingebruikname of de datum van eerst inschrijving (enkel de oudste datum komt in aanmerking). Zij is niet van toepassing op tweedehandsvoertuigen. Elke niet-conformiteit moet aan de Verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de Koper het heeft vastgesteld. Het defecte onderdeel zal gratis hersteld of vervangen worden door een Erkende Hyundai Hersteller binnen de EER, aan de hand van originele Hyundai-onderdelen. Indien naar het oordeel van de Verkoper, de herstelling onmogelijk of niet proportioneel zou zijn, kan hij overgaan tot een prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst. De ontbinding kan echter niet gevraagd worden wanneer het gebrek slechts van geringe betekenis is. Voor de voertuigen gebruikt door beroepschauffeurs voor de uitoefening van hun beroep of commerciële activiteit en die niet onder de bescherming van boek VI van het Wetboek Economisch recht vallen, geldt de beperking van een totaal termijn aan garantie (wettelijke en commerciële) van 3 jaar en een maximum van 200.000 km. Met uitzondering van i10, i20, ix20 en H1 waarop een beperking geldig is van 3 jaar (wettelijke en commerciële) en een maximum van 150.000 km. De garantie is enkel geldig indien alle door de constructeur voorgeschreven onderhouden en tussentijdse herstellingen bij een erkende hersteller werden uitgevoerd en werden gedocumenteerd en mits er gebruik werd gemaakt van originele Hyundai onderdelen of onderdelen die aantoonbaar voldoen aan de kwalitatieve normen van de constructeur. De garantie is geldig voor materiaal- en productiefouten die door een erkende Hyundai hersteller vastgesteld worden. De garantie is geldig bij alle erkende Hyundai herstellers in de EER. De High Voltage Batterij van het model Ioniq HEV/PHEV/EV heeft een uitgebreide garantie (wettelijke en commerciële) van 8 jaar met een kilometerbeperking van 200.000 Km echter op KONA EV modeljaar 2020 is deze garantie (wettelijke en commerciële) 8 jaar met een kilometerbeperking van 160.000km. Een uitgebreide garantie (wettelijke en commerciële) van 5 jaar zonder kilometerbeperking is van toepassing op de Mild Hybride (MH) batterijen. Een beperkte garantie is van toepassing op 12V-batterijen, geluidsinstallaties, navigatiesystemen, slijtage- en onderhoudsonderdelen en 

bijgeplaatste accessoires. Voor de lijst van slijtage- en onderhoudsonderdelen wordt verwezen naar het Hyundai Service boekje. Gevolgschade wordt door de commerciële garantie niet gedekt. Deze waarborg is niet van toepassing op: a) de normale slijtage en de normale waardevermindering van elk onderdeel, de normale onderhoudswerkzaamheden en de stukken en materialen gebruikt voor dit onderhoud (zie de beschrijving gespecificeerd in het Hyundai Service boekje onder de rubriek “onderhoud”); b) het gebrek dat te wijten is aan een abnormaal of foutief gebruik van het voertuig, onder meer indien het onderhoud niet werd uitgevoerd volgens voorschrift van Hyundai (d.w.z. o.a. slordigheid bij het nazicht en dagelijkse controle of bij de periodieke onderhoudsbeurten zoals beschreven en gespecificeerd in het Hyundai Service boekje of de Handleiding van de gebruiker, samen met het voertuig afgeleverd) of indien geen gevolg gegeven wordt aan uitnodigingen voor specifieke technische nazichten (terugroepactie); c) de schade veroorzaakt door het gebruik van een niet door Hyundai Motor Company goedgekeurd onderdeel of een onderdeel dat het kwaliteitsniveau van de originele Hyundai onderdelen niet evenaart en schade veroorzaakt door foutieve herstelling of vervanging; d) de schade volgend uit : een verkeersongeval, misbruik of slordigheid bij het hanteren van het voertuig zoals gestipuleerd in het handboek van de gebruiker, slecht of excessief gebruik van het voertuig, gebruik van het voertuig voor ongebruikelijke doeleinden zoals wedstrijden, rally’s, wijzigingen van het voertuig of aan elk onderdeel ervan wanneer dit afgeraden of niet goedgekeurd is door Hyundai Motor Company; e) de schade als gevolg van externe invloeden, brand of een natuurramp, of veroorzaakt door slordigheid, een menselijk fout of overmacht; f) tijdens de herstelling of de vervanging wordt de garantietermijn opgeschort. 

B. Carrosseriegarantie B.1. Lak garantie: Hyundai Motor Company waarborgt binnen een periode van 5 jaar (wettelijke en commerciële) zonder kilometerbeperking de lak garantie 

(o.a. roest, afpellen, ...) en dit vanaf de datum van eerste inschrijving. Voor het model H1 geldt er een garantie (wettelijke en commerciële) van 3 jaar en voor H350 geldt er een garantie (wettelijke en commerciële) van 3 jaar zonder kilometerbeperking of 5 jaar met een kilometerbeperking van 200.000 km. Dit op voorwaarde dat de jaarlijkse koetswerkcontrole uitgevoerd en afgestempeld werd door een Erkende Hyundai Hersteller. De lak garantie is beperkt tot 2 jaar of 3 maand voor bepaalde schades (2 jaar : stof/vuil onder lak, wrijving panelen,... 3 maanden : mechanische schade of kras af fabriek) 

B.2. Doorroest garantie: Hyundai Motor Company waarborgt binnen een periode van 12 jaar (wettelijke en commerciële) zonder kilometerbeperking de doorroest garantie en dit vanaf de datum van de eerste inschrijving. Voor het model H1 geldt er een garantie (wettelijke en commerciële) van 10 jaar en voor H350 geldt er een garantie (wettelijke en commerciële) van 10 jaar zonder kilometerbeperking of 12 jaar met een kilometerbeperking van 200.000 km. De doorroest garantie houdt in dat een plaatstalen koetswerkpaneel van een door Hyundai Motor Company nieuw vervaardigd voertuig, dat van binnenuit doorroest ten gevolge van defecten in materiaal of constructie, gratis door een Erkende Hyundai Hersteller zal vervangen of hersteld worden. Dit op voorwaarde dat de jaarlijkse koetswerkcontrole uitgevoerd en afgestempeld werd door een Erkende Hyundai Hersteller. De waarborg tegen doorroesten blijft beperkt tot de volgende delen: Motorkap – kofferdeksel/achterklep – deuren – vleugels – dorpels – stijlen en bodemplaat. De voorwaarden, beperkingen en verplichtingen zijn opgenomen in het Hyundai Service boekje, beschikbaar op aanvraag. 

C. Toepassingsvoorwaarden 

Deze “Algemene garantie” en “Carrosseriegarantie” is niet van toepassing op voertuigen die buiten de EER verkocht zijn. 

D. Hyundai Assistance 

Elk nieuw voertuig, ingevoerd door Korean Motor Company N.V., verkocht door een Erkende Hyundai Verdeler en ingeschreven in België of Groothertogdom Luxemburg (met uitzondering van H1 zijnde 3 jaar, H350 zijnde 3 jaar of 5 jaar; zie artikel A garantie H350 en Ioniq [tot 31/12/2019] zijnde 8 jaar), geniet levenslang van de Hyundai Assistance pech- en ongeval bijstand, op voorwaarde dat het jaarlijks onderhoud volgens de voorschriften van de constructeur uitgevoerd wordt bij één van onze erkende Hyundai herstellers, en dit gedurende de ganse levensduur van de wagen. 

Hyundai Assistance geldt bij elke plotse en onvoorziene immobilisatie van het voertuig ten gevolge van een ongeval en/of mechanische of elektrische panne, met inbegrip van lekke banden, verkeerd getankt, zonder brandstof en afgesloten wagen. Het door de constructeur voorgeschreven onderhoudsplan en/of de omvang van de bijstandswaarborg van Hyundai Assistance en de beperkingen zijn vermeld in het Hyundai Service boekje, beschikbaar via een Erkend Hyundai Verdeler. 

E. Gebrek aan overeenstemming 

De contractuele garantie doet geen afbreuk aan de rechten van de Koper m.b.t. de wettelijke garantie voor gebrek aan overeenstemming voor nieuwe voertuigen gedurende twee jaar zoals voorzien in art. 1649 quater B.W. De garantie op tweedehandsvoertuigen is beperkt tot één jaar. De Koper dient elk gebrek aan overeenstemming aan de Verkoper te melden per aangetekende brief binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de Koper het heeft vastgesteld op straffe van verval. Tijdens de herstelling/vervanging van het goed wordt deze garantietermijn geschorst. 

F. Verborgen gebreken De contractuele garantie doet geen afbreuk aan de rechten van de Koper m.b.t. de wettelijke garantie voor verborgen gebreken voorzien in art. 1641 B.W. voor zover het gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is. De Koper dient elk verborgen gebrek aan de Verkoper te melden per aangetekende brief binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik dat de Koper het heeft vastgesteld of normalerwijze had moeten vaststellen op straffe van verval. 

7. FINANCIERING EN MOGELIJKHEID OM VAN DE OVEREENKOMST AF TE ZIEN 

7.1. In voorkomend geval gebeurt de financiering overeenkomstig hoofdstuk 1 van Titel 4 van Boek VII van het Wetboek van Economisch recht, en inzonderheid artikel VII.83 m.b.t. de mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien. Indien de koop wordt gesloten onder opschortende 

voorwaarde van de toekenning van een financiering en indien de financiering wordt geweigerd door de kredietinstelling, zal de Koper onverwijld de Verkoper hiervan in kennis stellen. Daarenboven moet het schriftelijke bewijs van deze financieringsweigering per brief aan de Verkoper worden overgemaakt binnen de maand na ondertekening van de bestelbon. Het eventuele betaalde voorschot zal in dat geval onmiddellijk aan de Koper worden terugbetaald. Indien de Koper deze bepaling niet naleeft zal hij aan de Verkoper een schadevergoeding verschuldigd zijn die evenwel beperkt is tot 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig. 

7.2. Indien de koop wordt gesloten onder opschortende voorwaarde van de toekenning van een financiering, dan zal de leveringstermijn of - datum enkel ten indicatieve titel worden meegegeven. Na de bevestiging van de goedkeuring van de financiering zullen de partijen een definitief akkoord sluiten over de leveringsdatum of –termijn. 

7.3. Voor zover er niet contant werd betaald, worden verkopen op salons, beurzen en tentoonstellingen bovendien geregeld door Hoofdstuk 3 van Titel 3 van Boek VI van het Wetboek van Economisch recht betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming met de in artikel VI.67 voorziene bedenktermijn. 

8. OVERNAME VAN EEN TWEEDEHANDSVOERTUIG 

Indien de bestelbon de overname van het tweedehandsvoertuig vermeldt, is deze overname afhankelijk van de levering en betaling van een nieuw voertuig en van het bewijs dat de Koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat alle verbintenissen m.b.t. een eventuele financiering werden uitgevoerd. De overnamewaarde van een tweedehandsvoertuig, overeengekomen bij de bestelling van het nieuwe voertuig, is definitief voor zover de staat van het tweedehandsvoertuig op het ogenblik van zijn levering door de Koper, met uitzondering van kleine voor de Verkoper niet essentiële details, volledig overeenstemt met de beschrijving ervan op het bij de bestelbon gevoegd document. 

9. DOCUMENTEN VAN DE CONSTRUCTEUR 

Elk document, uitgaande van Hyundai, dat de technische eigenschappen van het bestelde voertuig vermeldt, de stempel of de handtekening van de Verkoper draagt en bij de bestelbon gevoegd is, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon waaraan het gehecht is. 

10. OVERMACHT 

Geen enkele vergoeding of schadevergoeding is verschuldigd wanneer de annulatie of verbreking te wijten is aan overmacht. De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere hiervan binnen de acht dagen van zijn kennisneming van het voorval per aangetekende brief op de hoogte. 

11. BEWIJS 

In de voorafgaande bepalingen geldt de aangetekende vorm van het geschrift enkel ten titel van bewijs. 

12. BEVOEGDE RECHTBANK 

Ingeval van geschil zijn volgende rechters, naar keuze van de eiser, bevoegd om kennis te nemen van de vordering: 

• de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één van de verweerders; 

• de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt of één ervan, zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd; 

• de rechter van de woonplaats van de Koper. 

13. HOEDANIGHEID VAN DE KOPER 

13.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn integraal van toepassing wanneer de Koper: 

• een consument is in de zin van boek VI van het Wetboek Economisch recht, d.w.z. wanneer hij het voertuig dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt aanschaft of gebruikt voor niet beroepsmatige doeleinden. 

• een consument is in de zin van art. 1649bis, par 2 van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit 

13.2. Wanneer de Koper geen consument is in de zin van artikel 13.1. hierboven, zijn onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden eveneens 

toepassing maar dan met uitzondering van de artikelen 1.1., 2.1., 4.1., 6 B, 7 en 12. In dat geval: 

• is de opgegeven leveringsdatum of -termijn altijd louter indicatief en zonder vaste verbintenis vanwege de Verkoper; 

• zijn de op de voorzijde van dit document vermelde prijzen vatbaar voor verhoging indien de door de importeur of fabrikant aanbevolen catalogusprijs verhoogt; 

• zijn de rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de Verkoper uitsluitend bevoegd. 

• dient de Koper de zichtbare gebreken aan het lakwerk, koetswerk en de binneninrichting zonder verwijl te melden aan de Verkoper per aangetekende brief. De overige zichtbare gebreken en de gebreken in de conformiteit dienen door de Koper aan de Verkoper per aangetekende brief gemeld te worden ten laatste binnen een termijn van tien kalenderdagen vanaf de levering en dit op straffe van onontvankelijkheid. • is de Koper gehouden ieder verborgen gebrek, aan de Verkoper te melden per aangetekende brief binnen een termijn van één maand vanaf het ogenblik waarop hij het heeft vastgesteld of normalerwijze had moeten vaststellen, en dit op straffe van onontvankelijkheid. 

13.3 Indien de koper bovendien een beroepschauffeur is geniet het voertuig enkel de wettelijke garantie inzake verborgen gebreken conform art. 

1641 B.W. en zoals vermeld onder 6.F. 

14. KLACHTEN 

In geval de Koper die consument is, een vraag of klacht heeft in verband met de gesloten overeenkomst, hij terecht kan bij 

Korean Motor Company nv (Hyundai Belux), Pierstraat 229, 2550 Kontich. 

15. LOPENDE OVEREENKOMSTEN 

Indien de Koper een gerechtelijk akkoord aanvraagt, zal de overeenkomst geschorst worden tot het ogenblik dat het gerechtelijk akkoord is afgerond.