WEDSTRIJDREGLEMENT ‘Elk bellertje wint … een cadeautje uit de zak van de Sint’

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Elk bellertje wint… een cadeautje uit de zak van de Sint’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen (hierna genoemd Qmusic) en Waasland Shopping, Kapelstraat 100, 9100 Sint-Niklaas. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Waasland shopping is op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd loopt op maandag 6 december, 2021 van 07u00 tot 08u59.

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

  • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;
  • Personeelsleden en medewerkers van Waasland shopping 
  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 6 maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 6 maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf maandag 29 november 2021, 07u00, zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. De wedstrijd zelf vindt plaats op maandag 6 december 2021 van 07u00 tot 8u59. Luisteraars die kans willen maken op de prijs moeten een bericht te sturen via de Q-app op maandag 6 december 2021 tussen 07u00 en 8u59. In dat bericht dient de deelnemer een jurylid te overtuigen waarom hij of zij gebeld moet worden en in de uitzending terecht moet komen. Deelnemers die de jury weten te overtuigen, kunnen teruggebeld worden en maken dan kans om in de uitzending bij Maarten & Dorothee terecht te komen tussen 7u00 en 8u59  en zo de prijs te winnen. Afhankelijk van het aantal deelnemers die de jury voor 100% weet te overtuigen, voorzien we voor dit onderdeel van de wedstrijd minimaal 5 en maximaal 9 prijzen.

5. De prijs

Deelnemers die in de radio-uitzending bij Maarten & Dorothee terecht komen, winnen één van de cadeaus uit de zak van Sinterklaas.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan het eerste jaar niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld. Indien de winnaar deze voorwaarden niet respecteert behoudt DPG Media/Qmusic/Waasland zich het recht om de prijs onmiddellijk terug te vorderen.

In de prijzen zit niets extra inbegrepen, zoals een abonnement of andere betaalde zaken bovenop.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

 Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

4) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

5)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

6)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

7) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.