ADDENDUM

Dit wedstrijdreglement en de voorwaarden hierin beschreven, zijn gewijzigd op dinsdag 14 juni omdat op die dag extra info werd toegevoegd.

 Bij deze de kennisgeving van de herziene versie. Qmusic is hiertoe gerechtigd (zie artikel 4.3.)


WEDSTRIJDREGLEMENT Elke Beller Wint een Bitcoin

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Elke Beller Wint een Bitcoin’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen (hierna genoemd Qmusic) en BLOX B.V. met zetel te Wijchenseweg 102 6538 SX (hierna genoemd BLOX). De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

 

2. Periode

De wedstrijd loopt op woensdag 15 juni 2022 van 07u00 tot 08u59.

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (woensdag 15 juni 2022) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België en in België verblijft op het moment van de wedstrijd

Uitgesloten van deelname zijn:

  • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;
  • Personeelsleden en medewerkers van BLOX
  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

 

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 maand gewonnen worden met uitzondering in geval het gaat om een prijs van €50 of minder. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. 

Per deelnemer aan de Elke Beller Wint wedstrijd kan maximum één prijs per 2 jaar gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van deze wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 2 jaar na bevestiging van het winnen van de prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf dinsdag 31 mei 2022, 06u00, zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. De wedstrijd zelf vindt plaats op woensdag 15 juni 2022 van 07u00 tot 08u59. Luisteraars die kans willen maken op de prijs kunnen op 2 manieren deelnemen. 

Een eerste manier is door te bellen op woensdag 15 juni 2022 tussen 07u00 en 8u59 naar het gratis telefoonnummer dat op voorhand bekend zal worden gemaakt. Daar dient de deelnemer een jurylid aan de telefoon te proberen overtuigen waarom hij of zij in de uitzending terecht moet komen. Deelnemers die de jury weten te overtuigen, kunnen teruggebeld worden en maken dan kans om in de uitzending bij Maarten & Dorothee terecht te komen tussen 7u en 8u59  en zo de prijs te winnen. Dus elke beller die binnen geraakt in de radioshow van Maarten & Dorothee en dus live te horen is op antenne, wint de prijs.

Het gratis telefoonnummer waar mensen naar moeten bellen om deel te nemen aan de wedstrijd en zo proberen terecht te komen live in de studio van Maarten & Dorothee, is 0800 45678.

Een tweede manier om de prijs te kunnen winnen, is door in de BLOX-app door middel van een spelletje het telefoonnummer ontcijferen waarmee je in de studio bij Maarten & Dorothee geraakt. Dit zal je moeten vinden aan de hand van een spel in de Blox-app. De eerste luisteraar die dit telefoonnummer vindt en daarnaar belt op woensdag 15 juni tussen 7u00 - 8u59, komt bij Maarten & Dorothee in de radiostudio en wint de prijs, namelijk een bitcoin. De BLOX-telefoon wordt pas woensdag 15 juni 7u00 ingeschakeld. Ten laatste op woensdag 15 juni 8u59 moet het telefoonnummer gevonden zijn.

Je mag op beide manieren meedoen met de wedstrijd, maar je kan uiteraard maximum 1 prijs winnen (zie puntje 3 hierboven).

In totaal worden er voor deze wedstrijd - afhankelijk van het aantal deelnemers dat de jury voor 100% weet te overtuigen, minimaal 3 en maximaal 7 prijzen voorzien.

5. De prijs 

De deelnemers die live in de radio-uitzending bij Maarten & Dorothee terechtkomen, winnen elk een bitcoin. De exacte waarde die de bitcoin op dat moment heeft, kan je terugvinden in de BLOX-app. DPG Media/Qmusic kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige waardevermindering.

De gewonnen bitcoins worden uitgekeerd in de BLOX-app. Van zodra je gewonnen hebt, zal je een volledig geverifieerd BLOX-account moeten aanmaken in de BLOX-app en je moeten verifiëren. Na afloop van de wedstrijd op woensdag 15 juni 2022 om 9u00 worden jouw gegevens aan BLOX bezorgd, zodat de uitkering kan plaatsvinden. De BLOX-app is onder andere te downloaden in de Apple App store of Google PlayStore. De algemene voorwaarden van BLOX zijn van toepassing:

Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers met een geverifieerd BLOX-account, waarbij volledige en juiste persoonsgegevens worden verkregen. De prijs wordt uitgekeerd in het BLOX-account van de deelnemer en is vrij besteedbaar in de app of (deels) op te nemen.  Indien de Aanbieder (BLOX B.V.) niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Bovendien moet iedereen die bij BLOX een account heeft aan de gebruikersovereenkomst voldoen.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld met dien verstande dat het niet verboden is om de bitcoin om te zetten en het bedrag te laten storten op de eigen bankrekening.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

 

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

4) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

5)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

6)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

7) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.