WEDSTRIJDREGLEMENT Verdubbel je loon in 60 seconden

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Verdubbel je loon in 60 seconden’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

 

2. Periode

De wedstrijd start op vrijdag 14 oktober 2022 om 9u30 en loopt tot en met vrijdag 30 juni 2023 9u30.

 

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (vrijdag  14 oktober 2022) of in de periode dat de wedstrijd loopt (maandag 17 oktober 2022 tem vrijdag 30 juni 2023) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

° Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;

° Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;

° Elke persoon die direct of indirect bij deze wedstrijd betrokken is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan deze prijs maximum één keer per jaar gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

 

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf vrijdag 14 oktober 2022 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. De wedstrijd ‘Verdubbel je loon in 60 seconden’ loopt vanaf maandag 17 oktober 2022 9u30  tot en met vrijdag 30 juni 2023, 9u30.

Om je kandidaat te stellen om mee te spelen met ‘Verdubbel je loon in 60 seconden’, kan je je tot en met 29 juni 2023 23u59 inschrijven via de actiepagina op qmusic.be. Daar vul je volgende gegevens in: naam, voornaam, het bedrag van je laatste netto maandloon, alsook jouw contactgegevens (e-mailadres, en telefoonnummer). Het bedrag aan vakantiegeld dat eventueel werd uitgekeerd wordt echter niet in aanmerking genomen voor het bedrag van je netto maandloon dat gewonnen kan worden. Als je je inschrijft in de maand augustus, dien je bijvoorbeeld jouw nettoloon van de maand juli te vermelden. Al deze informatie dient op erewoord correct vermeld te worden opdat de inschrijving geldig is en je kan geselecteerd worden om deel te nemen. De kandidaten worden via een computergestuurd systeem geselecteerd.

‘Verdubbel je loon in 60 seconden’ is een dagelijkse quiz bij Maarten & Dorothee, elke werkdag om 9u30. Elke werkdag - van 17 oktober 2022 t/m 30 juni 2023 - maakt 1 luisteraar, die zal gebeld worden op het telefoonnummer zoals opgegeven op het inschrijvingsformulier,  kans om zijn/haar netto maandloon (zie bij ‘5. prijs’) te verdubbelen. Daarvoor dient de kandidaat de 10 quizvragen correct te beantwoorden binnen de 60 seconden. Als de kandidaat het antwoord op een vraag niet onmiddellijk kent, kan die passen voor de vraag. Die vraag krijgt de kandidaat dan op het einde van de reeks vragen nog eens opnieuw gesteld op voorwaarde dat dit nog binnen de 60 seconden kan. Geeft de kandidaat een fout antwoord, dan stopt automatisch de quiz en wordt zijn/haar netto maandloon niet verdubbeld maar wint hij/zij €10 per correct gegeven antwoord. 

Ingeval de kandidaat geselecteerd wordt voor deelname kan haar/hem vooraf ook gevraagd worden om ter staving bijkomende gegevens volgens de dan aangegeven richtlijnen (zoals loonbrief) per mail door te geven. Ook zal er tijdens deelname op antenne naar het beroep en nettoloon gevraagd worden.

Bij 10 correct beantwoorde vragen binnen de 60 seconden, verdubbelt de kandidaat zijn/haar netto maandloon mits aan de voorwaarden werd voldaan. Qmusic behoudt zich het recht voor om op dat ogenblik aan de winnaar te vragen om als bewijs een kopie van de loonstrook met het bij registratie opgegeven nettoloon voor te leggen. In geval van enig vermoeden van misbruik of bedrog behoudt Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de prijs niet toe te kennen en de betrokken kandidaat zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door DPG Media/Qmusic.

 

5. De prijs

Als een kandidaat de 10 vragen juist beantwoordt binnen de 60 seconden, wordt zijn/haar netto maandloon verdubbeld. Dat betekent dat Qmusic het nettoloon zoals vermeld bij de registratie en eventueel geverifieerd op rekening van de winnaar zal storten.

Als een kandidaat binnen de 60 seconden maar een deel van de vragen juist heeft beantwoord, krijgt die per juist antwoord 10 euro. Als je dus 4 juiste antwoorden geeft, win je 40 euro.

Na je deelname word je via telefoon gecontacteerd door één van de Q-medewerkers voor de verdere afhandeling van de prijs. Indien aan de voorwaarden werd voldaan zullen jouw rijksregisternummer en bankrekeningnummer worden genoteerd, zodat de betaling in orde kan worden gebracht. Het gewonnen bedrag zal - van zodra we al jouw correcte informatie hebben ontvangen - via een overschrijving binnen de 30 werkdagen op jouw rekening worden gestort.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. Wanneer je geselecteerd bent, kunnen we bijkomende gegevens vragen ter staving van je loon. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

 

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

4) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

5)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

6)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

7) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.