1. Organisatie

De wedstrijd ‘Ga als VIP naar FAME’ wordt georganiseerd door MEDIALAAN NV – Qmusic (Medialaan 1, 1800 Vilvoorde), hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 22 juli 2019, 6u00 en loopt tot en met vrijdag 26 juli 2019, 8u59. 

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (22 juli 2019, 6u00) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

- Personeelsleden en medewerkers van MEDIALAAN/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;

  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u 

meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden

beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

 

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door MEDIALAAN/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

MEDIALAAN/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

 

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf vrijdag 19 juli 2019 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf maandag 22 juli 2019, 6u00, t/m vrijdag 26 juli 2019, 8u59, krijgen luisteraars tijdens het programma van Vincent Fierens (elke werkdag van 6u tem 9u) een opgave te horen waarin een BV beschreven wordt. Luisteraars dienen zodra ze deze opgave horen via de Q-app te antwoorden op de vraag: ‘Over welke BV gaat het?’ Elke dag wint de 80e luisteraar met het juiste antwoord.  

5. De prijs

De prijs bestaat erin dat elke winnaar (+1) naar de première van FAME mag op maandag 5 augustus. In de prijs zijn volgende zaken inbegrepen: - 17u30: Diner in Bistro Kurso: https://www.kursaaloostende.be/nl/kurso - 19u30: Kursaal binnenkomen via de rode loper - 20u00: Fame The Musical vanop Golden Seats - 21u00: Pauzedrankje - 22u30: Afterdrinks Andere uitgaven zijn ten laste van de winnaar en zijn +1. 

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. Uitzonderlijk zal het worden toegestaan dat indien de winnaar toch verhinderd zou zijn, hij/zij - mits de uitleg door de verantwoordelijke van Qmusic aanvaard wordt – haar/zijn prijs aan een andere vriend kosteloos mag overmaken. Wordt de reden van verhindering niet aanvaard vervalt het recht op de prijs en wordt er geenszins in een compensatie voorzien.

 

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

 

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) MEDIALAAN/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat MEDIALAAN/Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van MEDIALAAN/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op www.dpgmedia.be/nl/privacy

5) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

6) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

7) MEDIALAAN/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN /Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

8) MEDIALAAN /Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

9) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic.