Specifiek wedstrijdreglement 'Plezante premies

1.Organisatie

De wedstrijd 'Plezante premies wordt georganiseerd door Medialaan NV – Qmusic (hierna Medialaan/Qmusic) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Medialaan 1, 1800 Vilvoorde i.s.m. BNP Paribas Fortis NV.

2. Periode

De wedstrijd start effectief vanaf 2 mei 2017 tot en met vrijdag 12 mei 2017. Premies worden uitgereikt vanaf 2 mei 2017 tot en met vrijdag 12 mei 2017, 18u30.

Meer details met betrekking tot het verloop van de wedstrijd worden vermeld in punt 5.

3. Wie kan deelnemen ?

De wedstrijd staat open voor alle personen vanaf 18 jaar die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van:

- personeelsleden en medewerkers van Medialaan NV en BNP Paribas Fortis NV

- hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad

- elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen (geselecteerd worden door de jury).

Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door Medialaan/Qmusic, is dan ook voor een termijn van één maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door Medialaan/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

Medialaan/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door Medialaan/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. De prijs

De prijs bestaat uit een totaal bedrag van €50.000 dat over 9 projecten zal verdeeld worden. Dagelijks zal een driekoppige jury samengesteld uit luisteraars van Qmusic en voorgezeten door een expert een project aanduiden en wordt het bedrag bepaald dat hieraan zal worden toegekend. De discussies zullen mogelijk ook gedeeltelijk tijdens de uitzending van het programma Maarten en Dorothee worden weergegeven. Indien een luisteraar die in de jury zetelt laattijdig annuleert of niet komt opdagen, worden er gezeteld met een kleinere jury.

Medialaan/Qmusic maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Medialaan/Qmusic kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden of publiek te koop worden aangeboden (vb.e-bay).

5. Verloop van de wedstrijd

Het indienen van projecten kan tot en met donderdag 11 mei 2017.

De effectieve wedstrijd start op dinsdag 2 mei 2017. Qmusic stelt vanaf dan tot en met vrijdag 12 mei op weekdagen per dag een vierkoppige jury samen, bestaande uit Q-luisteraars en een voorzitter-expert. Deze jury dient elke weekdag – van dinsdag 2 meil 2017 tot en met vrijdag 12 mei 2017– van 16u00 tot 18u00 live aanwezig te zijn bij Qmusic, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde.

De jury krijgt op voorhand inzage in de dossiers. Alle ingediende dossiers dienen te worden doorgenomen.

Elke weekdag -binnen de bovenvernoemde periode - gaat de jury iets over 16u in beraad. Vanaf dan dient de jury zijn besluit te vormen en de premie van de dag toe te kennen. De beslissing dient vóór 18u30 genomen te zijn. Indien de jury er niet uitgeraakt zullen zij maximaal 15 minuten extra tijd toegekend krijgen.

Inschrijving

Deelnemers kunnen zich inschrijven via www.qmusic.be (Q-app). Zij dienen naast naam, telefoonnummer, e-mailadres tevens een omschrijving van het project te geven alsook de realisatieperiode en een kostenraming. Inschrijven kan tot en met donderdag 11 mei 2017.

De kandidaten dienen (als zij een premie toegekend krijgen) ook een engagement te ondertekenen waarin staat dat zij het toegekende bedrag enkel en alleen aan het ingediende project zullen besteden.

Bij de inschrijving kan de deelnemer ook aangeven:

- of hij/zij aanbiedingen die voor hem/haar interessant kunnen zijn, wil ontvangen van BNP Paribas Fortis NV( Hello bank!), alsook de met haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de bank deel uitmaakt in de vorm van e-mails

-of hij/zij bij niet selectie als winnaar van een premie alsnog wenst in aanmerking te komen voor crowdfunding via BNP Paribas (Hello Bank).

6. Algemene bepalingen

- Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd

- Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

- De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

- Medialaan NV en/of BNP Paribas NV kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Medialaan NV en/of BNP Paribas NV ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Medialaan NV en/of BNP Paribas NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

- In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN NV zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN NV.

- Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. MEDIALAAN NV kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden met uitzondering van wat in punt 5 wordt vermeld.

- Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

- MEDIALAAN NV kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.