1. Organisatie

De wedstrijd "Het Geluid" wordt georganiseerd door MEDIALAAN N.V.
Qmusic (hierna Qmusic) Medialaan 1, 1800 Vilvoorde.

2. Periode

Vanaf maandag 12 september 2016 wordt het gekozen geluid 4x per weekdag uitgezonden tijdens 4 spelmomenten in de voormiddag:

  • tussen 8.00u en 8.30u
  • tussen 9.00u en 9.30u
  • tussen 10.00 en 10.30u
  • tussen 11.00 en 11.30u

Om 8.30u wordt de "superronde" gespeeld.

Bij aangepaste programmering kan het gebeuren dat het geluid een aantal dagen niet gespeeld wordt.

Het einde van de wedstrijd wordt aangekondigd via de uitzendingen van Qmusic. De precieze einddatum hangt af van het wedstrijdverloop en kan dus niet vooraf bepaald worden.

De wedstrijd kan op twee momenten beëindigd worden:

  • een deelnemer raadt het geluid
  • het bedrag van €20.000 is bereikt en de deelnemers hebben het geluid niet geraden.

3. Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor alle personen die meerderjarig zijn en die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van

  • personeelsleden en medewerkers van MEDIALAAN N.V., sponsors van "het Geluid" (indien van toepassing), alsook hun gezinsleden en familieleden tot de derde graad
  • gezinsleden en familieleden tot in de derde graad van de inzender van het geluid.

Bij inbreuk zijn de bepalingen van artikel 6. (bedrog) van toepassing.

4. Verloop van de wedstrijd

a) Keuze van het geluid van de deelnemer

Deelnemers sturen hun geluid in via een gratis bericht in de Qapplicatie met de #hetgeluid.

Qmusic beslist op grond van het criterium van originaliteit welk geluid voor het spel zal worden gebruikt, en brengt de desbetreffende deelnemer hiervan telefonisch op de hoogte.

Als het geluid gekozen is zal de indiener een contract van geheimhouding moeten ondertekenen.

b) Het spelmoment

Luisteraars dienen te bellen naar het gratis nummer 0800 9 6025 wanneer ze het Geluid horen en er opgeroepen wordt om te bellen.

De 10e beller die binnen geraakt, wordt teruggebeld door een medewerker van Qmusic.

In de "superronde", die tijdens het spel plaatsvindt op weekdagen om 08u30 (na het weer en het verkeer) worden respectievelijk de 10e, de 11e en de 12e beller teruggebeld door een medewerker van Qmusic.

Het computersysteem dat de bellers registreert, wordt gegenereerd door CM Telecom. Indien al onze lijnen bezet zijn, krijgt de oproeper een bezettoon te horen.

Een deelnemer moet gedurende 30 minuten na de oproep bereikbaar zijn op het telefoonnummer waarmee hij gebeld heeft naar het gratis nummer 0800/ 9 6025. Als de deelnemer om welke reden ook niet bereikbaar is, wordt de volgende, namelijk de 11e, 12e en 13e beller,… enzovoort, opgebeld.

In de "superronde" wordt met 3 deelnemers gespeeld. Indien respectievelijk de 10e, 11e of 12e beller om welke reden ook niet bereikbaar is, wordt de volgende, namelijk de 13e, 14e… beller teruggebeld door een medewerker van Qmusic.

Het tijdstip waarop de oproep door het computersysteem geregistreerd wordt, is het enige geldige tijdstip.

De deelnemer wordt opgebeld door een medewerker van Qmusic en krijgt via de telefoon het geluid nog eens te horen. Hij of zij moet meteen daarna raden wat het geluid is. Als de deelnemer juist raadt, wint hij of zij het bedrag dat op dat moment in de prijzenpot zit. Als de deelnemer fout raadt of niet meteen een antwoord geeft, komt er €100 bij in de prijzenpot en wordt er het volgende uur of de volgende dag verder gespeeld tot een maximumbedrag van €20.000.

Indien het geluid niet wordt geraden, en het maximumbedrag van €20.000 is bereikt, wint de deelnemer die het gekozen geluid instuurde deze prijzenpot.

In de "superronde" mogen respectievelijk de 10e, 11e en 12e beller raden.

Op maandag 12 september 2016 vindt het eerste spelmoment van 8.00u – 8.30u, het laatste spelmoment van de dag is van 11.00u – 11.30u tenzij het geluid vroeger op de dag geraden wordt..

5. De prijs

De prijs is:

  • -als een deelnemer het geluid raadt: het bedrag dat, op het moment dat het geluid geraden wordt, verzameld was;
  • -als de deelnemers het geluid niet geraden hebben: 20.000€.

De prijs wordt overgeschreven op een rekening op naam van de winnaar die wordt geopend bij een financiële instelling-sponsor van het Geluid. Bij de start van de wedstrijd bedraagt het bedrag €2.500. Telkens een deelnemer fout raadt of geen antwoord geeft, wordt het bedrag met €100 verhoogd.

6. Bedrog

De deelnemer erkent dat het eerlijk verloop van de wedstrijd cruciaal is, en hij/zij verbindt er zich toe geen hiermee strijdige handelingen te stellen. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic.

In het geval van bedrog door de winnende deelnemer, onder meer gelet op 3. van dit wedstrijdreglement, verliest hij/zij het recht op de prijzenpot en komt dit toe aan MEDIALAAN/Qmusic.

Bovenvermelde geldt onverminderd het recht van MEDIALAAN/Qmusic om op grond van het toepasselijk recht schadevergoeding te vorderen voor geleden schade.

7. Verwerking van persoonsgegevens en gebruik beelden/geluiden

De Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "Wet verwerking persoonsgegevens") is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door MEDIALAAN/Qmusic in het kader van de wedstrijd "het Geluid".

Door deelname aan de wedstrijd stemt de deelnemer in met de verwerking van zijn persoonsgegevens door MEDIALAAN/Qmusic en de MEDIALAAN-groep conform de bepalingen van dit artikel en de Wet verwerking persoonsgegevens.

MEDIALAAN/Qmusic verzamelt naam, adres, telefoonnummer, emailadres en andere contactgegevens die door de deelnemer aan MEDIALAAN/Qmusic verstrekt zijn of die MEDIALAAN/Qmusic verkrijgt in het kader van de deelname.

MEDIALAAN/Qmusic kan de persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten en om de deelnemers enige informatie te verschaffen die MEDIALAAN/Qmusic voor hen nuttig acht. MEDIALAAN/Qmusic kan de persoonsgegevens ook doorgeven aan commerciële partners en pers.

De deelnemer heeft een kosteloos recht op toegang tot en verbetering van zijn persoonsgegevens. Hij verstuurt hiertoe een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan MEDIALAAN/Qmusic.

De deelnemers aan de wedstrijd verlenen MEDIALAAN/Qmusic de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, beelden en geluiden van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren, aan te passen, te verbeteren, hieraan beelden toe te voegen, te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie ronde de wedstrijd of ter promotie van MEDIALAAN/Qmusic. De deelnemers doen, in de ruimst mogelijk mate toelaatbaar op grond van het toepasselijk recht, afstand van de uitoefening van hun morele rechten op hun beelden, (ingestuurde of opgenomen) geluiden en/of winnende antwoorden.

7. Algemene bepalingen

- Indien een of meerdere bepalingen van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, wordt zij automatisch vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met de bedoeling en de geest van voormelde bepaling(en).

- Om een goede weergave te garanderen kan de geluidssterkte van de geluiden die gebruikt worden als opgave voor de wedstrijd aangepast of heropgenomen worden.

- Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd

- Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

- De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren.

- MEDIALAAN/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. MEDIALAAN/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

- Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

– MEDIALAAN/Qmusic kan om organisatorische redenen bepaalde (niet-substantiële) onderdelen van dit reglement wijzigen.

- Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege MEDIALAAN/Qmusic.