1. Organisatie

De wedstrijd 'Plezante Premies' wordt georganiseerd door Medialaan NV – Qmusic (hierna Medialaan/Qmusic) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Medialaan 1, 1800 Vilvoorde i.s.m. BNP Paribas Fortis NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres te Warandeberg 3, 1000 Brussel.

2. Periode

De wedstrijd wordt aangekondigd in de week van maandag 18 april 2016 en start effectief vanaf 25 april 2016 tot en met woensdag 4 mei 2016. Premies worden uitgereikt vanaf 25 april 2016 tot en met donderdag 5 mei 2016, 18u30.

Meer details met betrekking tot het verloop van de wedstrijd worden vermeld in punt 5.

3. Wie kan deelnemen ?

De wedstrijd staat open voor alle personen vanaf 18 jaar die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van:

- personeelsleden en medewerkers van Medialaan NV en BNP Paribas Fortis NV;

- hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;

- elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door Medialaan/Qmusic, is dan ook voor een termijn van één maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door Medialaan/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

Medialaan/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door Medialaan/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. De prijs

De prijs bestaat uit een totaal bedrag van €50.000 dat over 9 projecten zal verdeeld worden. Dagelijks zal een zeskoppige jury samengesteld uit luisteraars van Qmusic en voorgezeten door een BV een project aanduiden en wordt in samenspraak met experten van BNP Paribas het bedrag bepaald dat hieraan zal worden toegekend. De discussies zullen mogelijk ook gedeeltelijk tijdens de uitzending op de weekdagen van het programma tussen 16u00 en 19u00, bij Sam en Heidi, worden weergegeven.

De oproepen voor kandidaatstelling jury worden via Qmusic gedaan vanaf 18 april 2016, 17u30 .

Medialaan/Qmusic maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Medialaan/Qmusic kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden of publiek te koop worden aangeboden (bvb. e-bay).

5. Verloop van de wedstrijd

Vanaf 18 april 2016 kunnen deelnemers een project indienen. Het indienen van projecten kan tot donderdag 4 mei 2016.

Uit de ingestuurde dossiers wordt door een eerste jury een voorselectie gemaakt op basis van originaliteit, creativiteit. De effectieve wedstrijd, waarop per dag 5 dossiers zullen worden gepresenteerd, start op maandag 25 april 2016. Qmusic stelt vanaf dan tot 5 mei 2016 per dag een zeskoppige jury samen, bestaande uit 5 Q-luisteraars en een voorzitter-BV, die finaal beslist welk dossier die dag als winnaar wordt aangeduid. Deze jury dient elke weekdag – van maandag 25 april 2016 tot en met vrijdag 05 mei 2016 – van 16u00 tot 19u00 live aanwezig te zijn bij Qmusic, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde.

Kandidaten dienen te allen tijde telefonisch bereikbaar te zijn. Indien zij niet bereikbaar zijn, vervalt een eventuele selectie.

Elke weekdag – binnen de bovenvernoemde periode – gaat de jury dan iets over 16u tot 18u30 in beraad over de 5 hen voorgelegde dossiers. Vanaf dan dient de jury zijn besluit te vormen en de premie van de dag toe te kennen. Indien de jury er niet uitgeraakt zullen zij maximaal 15 minuten extra tijd toegekend krijgen.

Inschrijving

Deelnemers kunnen zich inschrijven vanaf maandag 18 april 2016, 16u10, via www.qmusic.be. Zij dienen naast naam, telefoonnummer, e-mailadres tevens een omschrijving van het project te geven alsook de realisatieperiode en een kostenraming. Inschrijven kan tot en met woensdag 04 mei 2016.

De kandidaten dienen (als zij een premie toegekend krijgen) ook een engagement te ondertekenen waarin staat dat zij het toegekende bedrag enkel en alleen aan het ingediende project zullen besteden.

Bij de inschrijving kan de deelnemer ook aangeven:

-of hij/zij aanbiedingen die voor hem/haar interessant kunnen zijn, wil ontvangen van BNP Paribas Fortis NV (Hello bank!), alsook de met haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de bank deel uitmaakt in de vorm van e-mails;

-of hij/zij bij niet selectie als winnaar van een premie alsnog wenst in aanmerking te komen voor crowdfunding via BNP Paribas (Hello Bank).

6. Algemene bepalingen

- Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

- Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

- De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie m.b.t. wedstrijd en organisatoren.

- Medialaan NV en/of BNP Paribas NV kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Medialaan NV en/of BNP Paribas NV ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Medialaan NV en/of BNP Paribas NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

- In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN NV zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN NV.

- Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. MEDIALAAN NV kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden met uitzondering van wat in punt 5 wordt vermeld.

- Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

- MEDIALAAN NV kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.