Wedstrijdreglement "Win een road trip in Corsica

1.Organisatie

De wedstrijd "Win een road trip in Corsica" wordt georganiseerd door MEDIALAAN NV – Qmusic waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Medialaan 1, 1800 Vilvoorde.

2. Periode

De wedstrijd start op donderdag 16 maart 2017 – 8u00 en loopt tot en met vrijdag 31 maart 2017 tot 09.00 (specifieke spelmomenten zie punt 5).

3. Wie kan deelnemen ?

De wedstrijd staat open voor alle meerderjarige personen die over een geldig rijbewijs beschikken en die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van

- de personeelsleden en de bestuurders van MEDIALAAN NV/Qmusic en haar gelieerde vennootschappen,

- elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,

- de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

MEDIALAAN/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

Kandidaten dienen in goede gezondheid te verkeren om de trip aan te kunnen. In landen waar er specifieke vereisten zijn moeten winnaars kunnen voorleggen dat hij/zij in goede gezondheid verkeert. MEDIALAAN NV/Qmusic behoudt zich dan ook het recht voor om de winnaars om voorlegging van een doktersattest te verzoeken.

4. De Prijs

De prijs is een exclusieve roadtrip voor 4 personen met een orginele Land Rover Defender in Corsica van zondag 1 oktober tem zaterdag 7 oktober 2017.

Het pakket wordt aangeboden door Jaguar Land Rover Benelux NV, Generaal Lemanstraat 47, 2018 Antwerpen.

De algemene uitleen voorwaarden van Jaguar Land Rover Benelux V zijn van toepassing (cf. kopie in bijlage).

MEDIALAAN/Qmusic voorziet tevens een budget voor het winnende team van 1550 euro.

Planning:

Van zondag 1 oktober tot zaterdag 7 oktober 2017 :

Zondag 1 oktober

•19u00: Afspraak in Toulon (Frankrijk) voor inscheping bij SNCM Ferries

•21u00: Maaltijd

Maandag 2 oktober

•06u15: Ontbijt

•07u00: Ontscheping, briefing roadbook & algemene instructies

•07u30: Vertrek roadbook naar de Kaap van Corsica

•13u00: Lunch in een typische corsicaanse restaurant

•17u00: Aankomst in hotel La Dimora - St Florent, zwembad en jacuzzi

•20u00: Diner

Dinsdag 3 oktober

•08u00 (vanaf): Ontbijt

•09h30 : Briefing roadbook & algemene instructies

•09u45: Vertrek roadbook, parcours in de Agriates woestijn

•13u00: Picknick aan zee

•14u00: Vervolg van het roadbook

•17u00: Aankomst in Hotel La Villa in Calvi

•20u30: Diner

Woensdag 4 oktober

•09u00: Briefing roadbook & algemene instructies

•09u15: Vertrek roadbook, parcours in de Balagne

•13u00: Lunch – chalet in de bergen

•14u00: Vervolg roadbook

•18u00: Aankomst in hotel Dominique Colonna in Corte

•20u30: Diner

Donderdag 5 oktober

•09u00: Briefing roadbook & algemene instructies

•09u15: Vertrek roadbook, parcours in het dal van Restonica

•11u00: Bezoek van een schapenstal & aperitief

•13u00: Corsicaanse picknick

•15u00: Trial

•18u30: Aankomst in Porto - Hotel Capo Rosso

•20u30: Diner

Vrijdag 6 oktober

•09u00: Bezoek van Calanche di Piana & eilanden van Girolata

•12u30: Vrije lunch

•14u00: Vrije namiddag

•20u30: Diner Hotel La Villa in Calvi

Zaterdag 7 oktober

•17u00: Afspraak in Bastia voor inscheping

•zondag voormiddag: Aankomst in Marseille

De prijs geldt voor 4 personen en de overtocht alsook de lunches (met uitzondering van de vrije lunch voorzien op 6/10/2017), diners, picknicks en verblijf in de hotels zijn hierin begrepen. Wat verder verbruikt wordt, is op eigen kosten.

Het winnende team dient zich te kunnen vrijmaken van zondag 1 oktober tem zaterdag 7 oktober 2017. De mogelijkheid bestaat dat er zich wijzigingen in het reisschema voordoen. Het winnende team zal hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.

Elk lid van het winnende team dient al minstens 5 jaar over een geldig rijbewijs te beschikken.

In geval dat, voor welke reden ook, het pakket deels of geheel gewijzigd dient te worden door bv. te weinig inschrijvingen voor de trip, zal een gelijkwaardig alternatief worden voorzien.

Deze prijs kan niet ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden.

MEDIALAAN NV/Qmusic maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. MEDIALAAN NV/Qmusic kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

5. Verloop van de wedstrijd

Registratie
Van vrijdag 17 maart 2017, 07u30 tem zondag 26 maart 2017, 23u59 kan men zich inschrijven via Qmusic.be om deel te nemen aan de voorrondes. Een deelnemend team dient uit 4 personen te bestaan.


Voorrondes

Van maandag 27 maart 2017 7u00 tot en met donderdag 30 maart 2017, 09u00, kan men zich plaatsen voor de finale die op vrijdag 31 maart 2017 plaatsvindt. Deelnemen kan door 'check' te sms'en naar 6025 (0.50 eurocent per bericht) of via de gratis Q-app 'check' als bericht te sturen.

Vanaf maandag 27 maart 2017 wordt op Qmusic elke dag tussen 7u en 9u aan het begin van het uur van 2 geldig ingeschreven teams één naam gelost. Het team waarvan alle leden na het vernoemen van deze naam als eerste binnen de 20 minuten 'check' gesmst hebben naar 6025 of via de Q-app, plaatst zich voor de finale op vrijdag 31 maart 2017. Indien niet alle leden van één van deze 2 ingeschreven teams tijdig gereageerd hebben, worden er 2 nieuwe namen gelost tot er zich die dag een team plaatst voor de finale.

Dagelijks wordt er zo 1 team geselecteerd. De finale vindt plaats tussen de 4 geplaatste teams.

Specifieke uren van de spelmomenten van de voorrondes:

Alleen op weekdagen die vallen in de periode van 27 maart 2017 tot en met 30 maart 2017: tussen 07u en 09u

Finale:
De finale vindt plaats op vrijdag 31 maart 2017, tussen 7.00u en 9.00u, bij MEDIALAAN NV/Qmusic te Vilvoorde.


Al de leden van de voor de finale geplaatste teams moeten in eigen persoon meespelen tijdens de finale en kunnen onder geen beding vervangen worden door derden. Details over deze finale worden ten laatste op de dag van finale bekendgemaakt.

6. Algemene bepalingen

- Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd

- Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

- De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

- MEDIALAAN NV/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN NV/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. MEDIALAAN NV/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

- In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN NV/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Qmusic.

- Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. MEDIALAAN NV/Qmusic kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

- Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement. MEDIALAAN NV/Qmusic kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.
Lees hier het uitleendocument van Land Rover:

 • ALGEMENE VOORWAARDEN
 • 1.Verzekering
 • 1.1.De wagen is Omnium verzekerd. De verzekering dekt enkel bij gebruik van de wagen op de openbare weg. Voor ingeschreven wagens dekt deze enkel schade die zich heeft voorgedaan in landen vermeld in het internationaal motorrijtuig verzekeringsbewijs. Voor wagens met handelaarsplaten dekt deze enkel schade die zie heeft voorgedaan in België. Indien de wagens door de bestuurder wordt gebruikt in niet-gedekte landen, gebeurt dit op eigen risico van de bestuurder.
 • 1.2.De vrijstelling van 5% van de cataloguswaarde van het voertuig is ten laste van de bestuurder of de derde verantwoordelijke. De bestuurder is ook verantwoordelijk voor de schade die niet gedekt is door de verzekering (vb. ten gevolge van een persoonlijke fout in hoofde van de bestuurder; ten gevolge van gebruik van de wagen in niet-gedekte landen, ten gevolge van gebruik van de wagen buiten de openbare weg). De bestuurder zal Jaguar Land Rover Belux NV vrijwaren voor eender welke vordering en/of schade die niet gedekt is door de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.
 • 2.Gebruik van de wagen
 • 2.1.De Bestuurder erkent te beschikken over een geldig rijbewijs. De Bestuurder verbindt zich ertoe alle wettelijke voorschriften na te leven die toepasbaar zijn betreffende het verkeer op de weg en is aansprakelijk voor eventuele inbreuken op het verkeersreglement. Jaguar Land Rover Belux kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gerechtelijke vervolgingen voorvloeiend uit het gedrag van de bestuurder tijdens diens gebruik van de wagen, noch voor de materiële schade en/of de lichamelijke letsels die de bestuurder, zijn passagiers of derden zouden oplopen ten gevolge van een ongeval.
 • 2.2.De bestuurder verbindt zich ertoe de wagen uitsluitend te gebruiken voor testdoeleinden als een "goede huisvader" (d.w.z. geen gebruik op racecircuit of buiten de openbare weg) en Jaguar Land Rover Belux binnen de 24 uur te verwittigen bij elk ongeval, bij pech of bij gelijk welk technisch defect. Bij pech dient de bestuurder Jaguar European Emergency Assistance - +32 (0)3 253.63.62 of 0800 23 007 - op te roepen of indien nodig Jaguar Land Rover Belux op het nummer +32 (0)32411111. Is hij betrokken bij een ongeval, dan zal hij binnen de 48 uur een ingevulde en getekende aangifte bij Jaguar Land Rover Belux – dienst boekhouding - laten geworden inclusief het door alle partijen ingevulde aanrijdingsformulier. Daarnaast zal de bestuurder alle nodige verklaringen afleggen bij de bevoegde politie instanties, nodig om de belangen en rechten van Jaguar Land Rover Belux te vrijwaren. Bij niet toesturen van de aangifte van het ongeval houdt Jaguar Land Rover Belux zich het recht voor om alle hieruit voortvloeiende lasten en kosten te verhalen op de bestuurder.
 • 2.3.De bestuurder erkent de wagen in goede staat te hebben ontvangen, voorzien van een nummerplaat, alle originele boorddocumenten (gelijkvormigheidsattest en inschrijvingsbewijs), van een gevarendriehoek, van een brandblusser en van een verbandkistje. Behoudens formele melding van een schade op het ogenblik van inontvangstname van het voertuig, wordt de wagen geacht vrij te zijn van zichtbare gebreken of schade. Jaguar Land Rover Belux behoudt zich het recht voor het voertuig ten alle tijde terug te roepen zonder enige motivatieverplichting en schadevergoedings-verplichting.
 • 2.4.Enkel de persoon of personen die Jaguar Land Rover Belux aangeduid heeft als bestuurder zijn gerechtigd om de wagen te besturen. De bestuurder is verplicht de wagen terug in te leveren binnen de afgesproken uitleentermijn. Indien de bestuurder de wagen langer gebruikt dan de overeengekomen uitleenperiode, dient de bestuurder voor elke bijkomende dag na het tijdstip waarop de wagen diende ingeleverd te worden een forfaitaire vergoeding te betalen zoals bepaald door Jaguar Land Rover Belux.
 • 3.Verplichtingen m.b.t. "InControl" functies

De bestuurder dient:

 • -de "InControl" diensten uitsluitend aan te wenden voor het bedoelde gebruik en op een redelijke manier (de service SOS Noodoproep (InControl Protect) mag bijvoorbeeld uitsluitend worden gebruikt voor daadwerkelijke noodgevallen). De bestuurder is verantwoordelijk voor de eventuele (gerechtelijke) vervolging en/of onkosten wegens misbruik van deze service. Tot slot kan de service "Optimised Jaguar Assistance" uitsluitend voor daadwerkelijke behoefte aan pechverhelping en de service "InControl Secure" uitsluitend met betrekking tot daadwerkelijke en/of vermoedelijke diefstal van de wagen, gebruikt worden; en
 • -ervoor te zorgen dat de "service modus" ingeschakeld wordt wanneer de wagen een onderhoudsbeurt ondergaat en de "transport modus" wanneer de wagen wordt vervoerd, om te voorkomen dat het diefstalalarm wordt geactiveerd. Dat kan worden gedaan via de "InControl Remote Smartphone App" of de website "My Jaguar InControl"; en
 • -verantwoordelijkheid te nemen voor alle netwerkprovider- en dataplankosten met betrekking tot het gebruik van de simkaarten die zich in de wagen bevinden of door de bestuurder worden geïnstalleerd en voor het gebruik van "Live" en Wifi Hotspot functionaliteiten, voor zover die het redelijke gebruik van deze functionaliteiten in het kader van een testrit overschrijden (naar het oordeel van Jaguar Land Rover Belux). Hiertoe behoren ook eventuele door de netwerkprovider in rekening gebrachte kosten voor internationale dataroaming. De bestuurder erkent dat de datakaarten die zich in de wagen bevinden, eigendom zijn van Jaguar Land Rover Belux en niet mogen worden verwijderd. De bestuurder erkent op de hoogte te zijn dat sommige gegevens van de InControl-verbindingsservices via de datakaarten kunnen worden verstuurd wanneer er mobile dataverbinding actief is of wanneer de Wi-Fi-verbinding actief is.
 • 4.Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht
 • 4.1.Elk geschil betreffende de interpretatie en/of de uitvoering van de Algemene Voorwaarden valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen.
 • 4.2.Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.