1. Organisatie

De wedstrijd Win Tijd is een organisatie van de Medialaan NV – Qmusic waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Medialaan 1 1800 Vilvoorde.

2. Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van

 • personeelsleden en medewerkers van Medialaan en van hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad.
 • elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt.
 • deelnemers moeten meerderjarig zijn.

3. De prijs

Tijdens de uitzending 'Win Tijd' worden 9 prijzen aan 9 unieke winnaars weggegeven:

 • 1 vaatwas (dankzij Miele)
 • 1 wasmachine (dankzij Miele)
 • 1 zelfrijdende stofzuiger (dankzij Miele)
 • 1 zelfrijdende grasmachine (= een robotmaaier)
 • 32 uur werk geleverd door tuinman van 'Groener' (uit Grimbergen) , waarde €1.300
  • De winnaar kan beroep doen op onze onderhoudsdiensten gedurende een totaaltijd van maximaal 32uur.
  • Elk uur van onze heen-en terugweg naar deze klant zitten mee voorzien in deze 32uur. Als de winnaar in de regio rond Brussel woont zal hij bijgevolg meer effectieve prestaties krijgen dan iemand die verder weg woont.
  • Deze 32uur zijn op te gebruiken voor 01december 2016.
  • Gevaarlijke snoeiwerken en speciale situaties die afwijken van ons normale onderhoudsaanbod* zitten niet mee in dit contract.
  • *Ons normale onderhoudsaanbod houdt volgende mogelijke werken in:
   • maaien en kantmaaien gazons
   • ontmossen en beluchten gazon in maart of april
   • bemesting beplanting en gazon
   • strooien van groenkalk (preventief tegen mos) in het najaar
   • snoeien van de heesters die gesnoeid dienen te worden tijdens het seizoen
   • scheren van de hagen en scheervormen in juni/juli en/of oktober/november
   • onderhoud plantvakken, snoei en opkuis
   • snoei bodembedekkers in de aangewezen periode
   • onkruidbestrijding op wegen en gazons
   • schoffelen, opruimen, blazen, verwijderen bladeren
   • verwijderen bladeren in oktober, november en december
   • afvalverwerkingsonkosten, transport, machineonkosten
   • verwijderen zwerfvuil in de tuin
   • alle overige werken, hier niet omschreven, zijn nooit inbegrepen (zoals bijvoorbeeld: aanleg, herstel, renovatie, diepgaande snoeiwerken).
 • 5 keer een chauffeur van en naar het werk (afgestemd op woonplaats van winnaar).
 • Een jaarabonnement op Foodbag (telkens voor 4 dagen per maand).
 • 1 jaar poetshulp dankzij Daoust Dienstencheques (1 jaar huishoudhulp)
 • 1 jaar strijkhulp dankzij Daoust Dienstencheques (1 jaar huishoudhulp)
  • Frequentie: 4u elke 2 weken gedurende 52 weken.
  • Daoust Dienstencheques zal een huishoudhulp ter beschikking van de winnaar stellen binnen een redelijke termijn nadat deze laatste de daartoe vereiste formaliteiten heeft vervuld. Als de noodzakelijke formaliteiten niet vervuld zijn, kan de huishoudhulp niet ter beschikking worden gesteld.
  • Deze formaliteiten bestaan erin dat een overeenkomst wordt ondertekend met de vennootschap Daoust nv en dat er in eigen naam dienstencheques worden besteld bij Sodexo.
  • De deelnemers zijn zich bewust van het feit dat de Dienstencheques moeten worden gebruikt conform de modaliteiten die erop van toepassing zijn. De winnaar mag de huishoudhulp enkel in dienst nemen via de diensten van Daoust Dienstencheques. Zelfs als blijkt dat hij al over een huishoudhulp beschikt via een andere erkende onderneming dan Daoust Dienstencheques, kan de winnaar zijn prijs enkel krijgen door de terbeschikkingstelling van een huishoudhulp via Daoust Dienstencheques volgens de bovenvermelde modaliteiten.
  • De prijs van deze wedstrijd is 1 jaar huishoudhulp (via het systeem van dienstencheques) aangeboden aan de 2 winnaars, namelijk 4 uur elke 2 weken (gedurende 52 weken).
  • Daoust zal driemaandelijks op de bankrekening van de winnaar het bedrag storten van een dienstencheque (na aftrek van het fiscaal voordeel*) per effectief gepresteerd uur door een huishoudhulp van Daoust, op voorwaarde dat de winnaar deze dienstencheques bij Daoust gebruikt voor minimaal 4 dienstencheques elke 2 weken gedurende 52 weken. Als de winnaar deze verplichting niet nakomt en Daoust Dienstencheques hem toch de huishoudhulp aanbiedt, dan behoudt Daoust Dienstencheques zich het recht voor geen huishoudhulp meer ter beschikking te stellen en het voorziene bedrag niet terug te betalen.
  • Daoust heeft een inspanningsverplichting om een huishoudhulp te zoeken voor de winnaar. Als Daoust geen huishoudhulp voor de winnaar vindt binnen 6 maanden na de ondertekening van de overeenkomst met Daoust Dienstencheques, zal de winnaar het bedrag van deze prijs op zijn bankrekening ontvangen.
  • Als de winnaar binnen de 6 maanden die volgen op het contact dat door Daoust Dienstencheques met hem is opgenomen de vereiste formaliteiten zoals uiteengezet door Daoust niet heeft vervuld om een huishoudhulp te verkrijgen, vervalt het recht van de winnaar op de prijs automatisch en van rechtswege zonder dat hij aanspraak kan maken op een andere prijs of op eender welke compensatie of schadevergoeding.
  • Deze prijzen kunnen niet worden ingeruild of geretourneerd tegen hun contante waarde.
  • * Prijs van een dienstencheque: Indien de winnaar is gedomicilieerd in Brussel € 9 (prijs van een dienstencheque) - € 1,35 (fiscale aftrek van 15%) = € 7,65. Indien de winnaar is gedomicilieerd in Vlaanderen: € 9 (prijs van een dienstencheque) - € 2,70 (fiscale aftrek van 30%) = € 6,30. Indien de winnaar is gedomicilieerd in Wallonië: € 9 (prijs van een dienstencheque) - € 0,90 (fiscale aftrek van 10%) = € 8,10.

4. Deelnemers aan de wedstrijd

De deelnemers aan de wedstrijd verlenen Qmusic de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, beelden van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van Qmusic.

5. Speltechniek

Kandidaten kunnen meespelen op maandag 29/02/2016, tussen 09:00 en 18:00.

De wedstrijd wordt gespeeld via de uitzendingen op Qmusic. Eén keer per uur wordt na het verkeer op het half uur aan een rad gedraaid. Dat uur wordt er gespeeld voor de prijs waarop het rad stilvalt. Kandidaten mogen dan binnen de 3 minuten een bericht sturen naar de Q-app (gratis) of via een sms'bericht naar 6025. In het bericht moeten ze op een originele manier aangeven waarom zij de prijs noodzakelijk vinden voor zichzelf. De 5 die door de jury als het meest origineel beoordeeld worden door de jury (bestaande uit producers) worden opgebeld. Zij krijgen om de beurt een stuk muzikale intro te horen. De intro wordt per kandidaat die aan de beurt is met een halve seconde verlengd. De eerste die, wanneer hij/zij aan de beurt is, binnen de 5 seconden, het goede antwoord geeft en dus de correcte titel of uitvoerder van het nummer geeft, wint de prijs waarvoor dat uur gespeeld wordt.

Een bericht naar de Q-app is gratis, een sms-bericht naar het nummer 6025 kost €0.50 per bericht

6. Algemene bepalingen

 • Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd
 • Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.
 • De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.
 • Qmusic en/of Medialaan kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Qmusic en/of Medialaan ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Q-music en/of Medialaan kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.
 • In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Qmusic.
 • Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. Qmusic kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
 • Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement. - Qmusic kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.