Specifiek wedstrijdreglement ‘Vertrouw Maarten en Dorothee Blind en Win een nieuwe woonkamer’.

1. Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door MEDIALAAN – Qmusic (hierna MEDIALAAN Qmusic) Medialaan 1, 1800 Vilvoorde en Ikea, Weiveldlaan 19, 1930 Zaventem.

Dit reglement legt de voorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd “Vertrouw Blind op Maarten en Dorothee en win een nieuwe woonkamer” op Qmusic.

2. Periode

De wedstrijd loopt van woensdag 06/09/2017, 16u45, tot en met vrijdag 15/09/2017, einduur onbekend gezien afhankelijk van de tijd die zal nodig zijn om opdracht vermeld in punt 5 tot goed einde te brengen, wat te volgen is tijdens de uitzending op Qmusic en op Qmusic.be.   

3. Wie kan deelnemen ?

De wedstrijd staat open voor alle meerderjarige personen die op het Belgisch grondgebied wonen en hun woonkamer/living wensen her in te richten, met uitzondering van:

  • de personeelsleden en de bestuurders van MEDIALAAN en haar gelieerde vennootschappen en van Ikea,
  • elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
  • de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door MEDIALAAN, is dan ook voor een termijn van één maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door MEDIALAAN. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

MEDIALAAN kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. De prijzen

De prijs is een waardebon van Ikea voor een bedrag van €10.000 alsook een interieurcoach van en toegewezen door Ikea. Deze waardebon stelt de winnaar in staat om zijn woonkamer/living te laten herinrichten. De algemene voorwaarden van Ikea zullen van toepassing zijn. De interieurcoach neemt rond 18 september ek contact op met de winnaar gezien de herinrichting zal dienen afgewerkt te zijn ten laatste op 29 september ek. De prijs dient uitsluitend voor de herinrichting van een woonkamer/ living.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden of ingeruild voor een som geld.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

5. Verloop van de wedstrijd

Op vrijdag 15/09/2017 zullen Maarten en Dorothee, geblinddoekt en aan elkaar vastgemaakt, van aan de ingang van Ikea in Hasselt al stappend of wandelend tot aan de kassa’s proberen te geraken. Maarten en Dorothee mogen het parcours niet lopend of kruipend afleggen en ook geen hulp van omstaanders aanvaarden tenzij dit opgedragen wordt door de presenterende dj’s op Qmusic.

Vanaf woensdag 06/09/2017, 16u45u kunnen deelnemers hun antwoord ingeven op qmusic.be in ‘uren’, ‘minuten’ en ‘seconden’. Deelnemers mogen maar 1 keer hun tijd ingeven. Ze bepalen zelf of ze dit al in een vroeg stadium doen of dat ze wachten uiterlijk tot wanneer Maarten en Dorothee de finishlijn aan de kassa’s bereikt hebben.  Ook tijdens de onderneming van Maarten en Dorothee kunnen deelnemers hun tijd dus nog ingeven. Diegene die als eerste de correcte tijd dat ze erover doen of als eerste de tijd die de uiteindelijke tijd het dichtst benadert, heeft ingegeven, is de winnaar.

Maarten en Dorothee starten op vrijdag 15/09/2017 net voor het nieuwsvan 08u. Sam en Heidi die op dat moment presenteren starten de klok vanuit de studio in Vilvoorde. De klok is te volgen op qmusic.be en Kanaal 39 van Telenet.

MEDIALAAN kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld indien door technische problemen de klok even uit beeld verdwijnt, de klok kan enkel stopgezet worden door een menselijke interventie. Het functioneren van de klok staat los van beeld/4G ontvangst. 

Maarten en Dorothee hebben recht op 5 minuten pauze om het uur maar deze kunnen opgespaard worden. De klok in de studio in Vilvoorde wordt op dat ogenblik manueel stopgezet totdat de tocht wordt verdergezet.

Maarten en Dorothee worden dan naar de dichtst bijgelegen ruimte gebracht om te eten of een sanitaire stop te maken. De blinddoek wordt pas afgedaan als ze op die locatie zijn. Zowel bij toiletbezoek als bij een eetmoment worden Maarten en Dorothee van elkaar losgemaakt.

Maarten en Dorothee horen via headsets alleen elkaar en kunnen enkel door de studio in Vilvoorde toegesproken worden.

Tijdens de gehele onderneming krijgen Maarten en Dorothee regelmatig hulp om hen vooruit te helpen. Dit hulpmiddel wordt door de presenterende Dj’s op de radio aangereikt/verteld. Mogelijks dient hierbij ook een vraag beantwoord te worden. Indien de vraag fout beantwoord wordt, is het ook mogelijk dat zij een obstakel krijgen.

Maarten en Dorothee hoeven niet het aangeduide pad in de Ikea te volgen, zij kunnen dus ook door ingerichte salons, slaapkamers, shortcuts etc. lopen. Hun doel is om van aan de ingang van de Ikea aan de finishlijn aan de kassa’s te geraken.

De wedstrijd staat onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Ronnie De Ceuster. Zijn beslissing, is de definitieve beslissing.

6. Algemene bepalingen

- Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

- Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken, etc.). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

- De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren.

-MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of  geannuleerd. MEDIALAAN kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

- In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN.

- Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. MEDIALAAN kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan MEDIALAAN kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens

- De deelnemers aan de wedstrijd verlenen MEDIALAAN en Ikea de toestemming om, zonder dat deze daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, beelden van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van MEDIALAAN en Ikea.

- Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

- MEDIALAAN kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.