ADDENDUM

Dit wedstrijdreglement en de voorwaarden hierin beschreven, zijn gewijzigd op 16/09/2021 om omwille van praktische redenen. Bij deze de kennisgeving van de herziene versie. Qmusic is hiertoe gerechtigd (zie artikel 4.3.)

WEDSTRIJDREGLEMENT 20.000 IN 20 SECONDEN

1. Organisatie 

1.1. De wedstrijd ‘€20.000 in 20 seconden’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd  te vinden op de website van Qmusic.  

1.2. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch  sponsoren zij deze wedstrijd. 

2. Periode 

2.1. De wedstrijd start op 20/09/2021 en loopt elke werkdag tussen 08u00 en 09u00 en tussen 17u00 en 18u00 tot en met 01/10/2021. Deelname is enkel mogelijk tijdens de wedstrijdperiode. Voor meer details, zie artikel 3.

3. Deelname 

3.1. De wedstrijd staat open voor iedereen: 

3.1.1. Die bij de start van de wedstrijd (20/09/2021, 06u00) minstens 18 jaar is; 3.1.2. Woonachtig is in België; 

3.2. Uitgesloten van deelname zijn: 

3.2.1. Personeelsleden en medewerkers van Qmusic en met haar gelieerde  vennootschappen; 

3.2.2. Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad; 

3.2.3. Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze wedstrijd verbonden is. 

3.3. Deelname is mogelijk voor gebruikers van een mobiele telefoon (of een tablet) met een iOS of Android besturingssysteem die de Qmusic app (hierna genoemd ‘Q-App’) hebben  gedownload (en zich gratis hebben geregistreerd als Q-App Gebruiker) of via de website van Qmusic: www.qmusic.be (hierna genoemd ‘Qmusic.be’) en zich gratis hebben geregistreerd en dus een Q-profiel hebben.

3.4. Om deel te nemen aan de wedstrijd dient een deelnemer zich aan te melden op de  onder artikel 4.2 beschreven wijze. 

3.5. De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn/haar voornaam en woonplaats vermeld worden op Qmusic (ONAIR), de website van Qmusic en in de Q-App na deelname op de radio. 

3.6. Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig  zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven  of niet voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden, heeft Qmusic het recht de deelnemer van  verdere deelname uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te  laten vervallen. 

3.7. In geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd heeft Qmusic het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de  prijs (achteraf) te laten vervallen. 

3.8. Deelname aan de wedstrijd is gratis.

3.9. Qmusic is te allen tijde gerechtigd deelnemers op redelijke gronden uit te sluiten van  deelname. 

3.10. Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 jaar gewonnen worden. Een winnaar van  een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door Qmusic, is dan ook voor een  termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan  een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door Qmusic. Indien ondanks het verbod toch  wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden  en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden. 

3.11. Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede)  georganiseerd door Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op  één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te  kwader trouw aan een wedstrijd.  

3.12. Qmusic is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere  aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de  voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website en in de Q-App worden geplaatst onder  vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

4. Verloop van de wedstrijd 

4.1. Vanaf 13/09/2021 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be en start de wedstrijd op 20/09/2021.

4.2. INSCHRIJVEN 

Voor het inschrijven, moet je geregistreerd zijn in de Q-app of via Qmusic.be (een profiel hebben dus). Ben je dit nog niet? Registreer je dan gratis via de Q-App of via Qmusic.be. 

Inschrijven is gratis en moet je maar 1 keer via de Q-App (beschikbaar voor iOS en Android) of via Qmusic.be vanaf 13/09/2021 (bij de aankondiging bij Maarten & Dorothee) tot en met 30/09/2021, 16u00. Bij het inschrijven  in de Q-app of via Qmusic.be, wordt de deelnemer gevraagd drie Q-hits uit de voorbije 20 jaar Qmusic te herkennen. Indien hij/zij drie juiste antwoorden heeft gegeven EN verplicht zijn/haar telefoonnummer en woonplaats heeft gegeven, maakt hij/zij kans om gebeld te worden door Qmusic (zie artikel 4.4) en mee te  spelen met ‘€20.000 in 20 seconden’. 

4.3. DE WEDSTRIJD (HET SPEL) 

De wedstrijd wordt van maandag 20/09/2021 t/m vrijdag 01/10/2021 gespeeld in ‘Maarten en Dorothee’ (tussen 08u00 en 09u00) en in ‘Vincent Live’ (Tussen 17u00 en 18u00). Deelnemers die zich hebben aangemeld (zie artikel 4.2), maken kans om uitgenodigd te worden na selectie (zie artikel 4.4). 

De deelnemer, die verplicht moet aanwezig zijn op het aangegeven tijdstip in de studio, krijgt 20 seconden om 5 Q-hits te herkennen (elk spelmoment zijn het 5 andere fragmenten). De klok gaat van start wanneer het eerste fragment wordt gestart. Na elke herkende hit wordt de klok stop gezet, het spel gepauzeerd en het resterende aantal seconden (milliseconden) vermeld. Wordt er een goed antwoord gegeven en kiest de kandidaat ervoor om verder te spelen, wordt de klok opnieuw gestart wanneer het volgende fragment wordt gestart (enzoverder).

Met ‘het herkennen van de hit’ wordt bedoeld: de titel van het nummer volledig, juist en correct vermelden (uitvoerder mag erbij, maar is niet nodig). De deelnemer krijgt per fragment 1 kans om te raden (en kan zich dus niet bedenken na het geven van een antwoord). Ook als de luisteraar een (foute) titel van een nummer half uitspreekt, zich bedenkt/ herpakt en de juiste titel alsnog zegt, wordt dit beschouwd als fout. We mogen ENKEL en alleen de juiste titel van het fragment horen.

De Q-DJ vraagt na elke geraden hit of de deelnemer wil verder spelen. Indien hij/ zij na een geraden hit aangeeft te willen stoppen, wint hij/ zij het bedrag dat op dat moment wordt vermeld. Indien hij/ zij verder speelt en een fout antwoord geeft of buiten de tijd van 20 seconden een antwoord geeft -dan vervalt elk verworven bedrag en gaat hij/ zij met lege handen naar huis.

De mogelijk te verwerven bedragen zijn: -bij één juiste hit: €1000 -bij twee juiste hits: €2000 -bij drie juiste hits: €5000 -bij vier juiste  hits: €10000 -bij vijf juiste hits: €20000

Qmusic heeft het recht wijzigingen in het spelverloop door te voeren. 

4.4. SELECTIE DEELNEMERS 

Uit alle luisteraars die zich vanaf de aankondiging op 13/09/2021 tot en met 30/09/2021 correct inschrijven, worden voor elk spelmoment 5 deelnemers geselecteerd door een computergestuurd systeem. Deze selectie gebeurt steeds de dag voorafgaand aan het spelmoment dat de uiteindelijke deelnemer verwacht wordt in de studio. De 5 geselecteerden worden steeds gebeld, gevraagd naar of zij op het voorgestelde wedstrijdmoment aanwezig kunnen zijn en of ze 18 of ouder zijn. 

Verder dient de deelnemer een jurylid te overtuigen waarom hij of zij langs moet komen in de studio en deel te nemen aan ‘€20.000 in 20 seconden’’.  Deelnemers die dan de jury weten te overtuigen, kunnen daarop teruggebeld worden en dienen dan op het voorgestelde tijdstip in de uitzending bij ‘Maarten & Dorothee’ (Tussen 8u en 9u) of ‘Vincent Live’(17u en 18u) aanwezig te zijn en maken dan kans op het winnen van de prijs(zie artikel 5).

Indien deelnemers telefonisch niet bereikbaar blijken te zijn, vervalt hun kans -om voor het bepaalde moment dat ze zijn geselecteerd- deel te nemen en is er geen compensatie voorzien. Zij kunnen wel opnieuw worden geselecteerd voor een volgend wedstrijdmoment.

Indien de de deelnemer -, ondanks de afspraak, niet aanwezig is in de studio, vervalt zijn/ haar deelname en is er geen compensatie voorzien en kan er alsnog snel een nieuwe deelnemer geselecteerd worden. 

Indien je geselecteerd bent voor deelname en wordt uitgenodigd, dan ben je uitgesloten van verdere deelname gedurende de verder spelperiode. 

5. Prijs 

5.1. Per wedstrijdmoment kan er €20000 worden gewonnen: Eén hit herkend, is €1000 gewonnen, twee hits herkend; €2000, drie hits herkend is €5000 voor de deelnemer, 4 hits herkend is €10000 en 5 hits BINNEN de 20 seconden herkend is: €20000. 

5.2. Winnaars van de wedstrijd op de radio ontvangen hun geldprijs binnen maximaal 60 dagen per bank. 

5.3. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaars en is dus niet  overdraagbaar.  

5.4. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs  kan niet afgestaan worden of (in)geruild worden. 

5.5. Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of  schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt. 

6 Privacy

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

7 Overige bepalingen 

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement. 

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews,  foto- en video-sessies voor publicatie of commerciële doeleinden. 

3) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle  bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle  beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.  

4) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren. 

5) Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere  reden die buiten de wil van Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de  wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd.

6) Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten  (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan  worden deelgenomen.  

7) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de  betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden  georganiseerd door Qmusic.