AANGEPASTE VERSIE WEDSTRIJDREGLEMENT AUTO OF SALON D.D. 18/01/2023

1. Organisatie De wedstrijd ‘Auto of Salon’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic en Febiac met zetel te Bd de la Woluwe 46/6 – 1200 Woluwé St-Lambert. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd. 2. Periode De wedstrijd start op maandag 16 januari 2023, 16u00 en loopt tot en met vrijdag 20 januari 2023, 18u59. 3. Wie kan er deelnemen: De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • Bij de start van de actie (vrijdag 13 januari 2023) minstens 18 jaar is;
 • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;
 • Personeelsleden en medewerkers van Febiac en met haar gelieerde vennootschappen;
 • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
 • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 jaar gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  4. Verloop van de wedstrijd Vanaf vrijdag 13 januari 2023 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Het effectieve spel start op maandag 16 januari 2023 tijdens de show Vincent Live bij Qmusic tussen 16u00 en 19u00 (zie verder)

Luisteraars die zich willen aanmelden voor het spel ‘Auto of Salon’ kunnen dat doen door in de Q-app een bericht te sturen met daarin wat ze graag willen winnen (een auto of een salon) en ook waarom ze een van de twee prijzen (zoals beschreven in punt 5) zouden willen winnen. Elke dag wordt er via een computergestuurde applicatie een luisteraar gekozen die een salon wil winnen alsook een luisteraar die een auto wil winnen.

Die twee luisteraars nemen het tijdens het programma Vincent Live tegen elkaar op in een spel waarbij de winnaar zich plaatst voor het finalespel op vrijdag 20 januari 2023. 

Beide kandidaten die die dag geselecteerd zijn om mee te spelen nemen het tegen elkaar op in het spel ‘Welk BV zit er naast Vincent’ waarbij ze aan de hand van Ja/Nee vragen dienen te achterhalen naast welke BV Vincent (fictief) in een auto zit. Vooraf zal worden uitgemaakt wie van de twee kandidaten mag beginnen met het stellen van een Ja/Nee vraag. Na het stellen van die vraag is het de beurt aan de andere kandidaat. Het spel blijft duren tot een van de twee kandidaten aangeeft een antwoord te willen geven op de vraag: ‘Welke BV zit er naast Vincent’? 

Indien dit antwoord juist is, plaatst die kandidaat zich voor het finalespel op vrijdag 20 januari 2023. Indien dit antwoord fout is, plaatst de andere kandidaat zich automatisch voor het finalespel op vrijdag 20 januari 2023. 

Dit spel herhaalt zich van maandag tot en met donderdag tijdens de show Vincent Live. Op die manier zullen op vrijdag 20 januari 2023 vier kandidaten geselecteerd zijn voor het finalespel. 

Tijdens de finale op vrijdag 20 januari 2023 van 16u00 tem. 18u59 spelen deze 4 geselecteerde kandidaten de ‘grote auto of salon quiz’. Daarbij moet een kandidaat het juiste antwoord geven op vragen rond de thema’s ‘auto’ en ‘salon’. De kandidaten nemen het telkens met twee tegen elkaar op. Vooraf zal de dj twee duo’s van deelnemers selecteren die het tegen elkaar opnemen.

Zij krijgen een minuut lang vragen rond het thema ‘auto’ en het thema ‘salon’. Wanneer de persoon die aan de beurt is een juist antwoord geeft, blijft deze persoon aan de beurt. Indien de kandidaat een fout antwoord geeft, gaat de beurt naar de andere speler. Zo gaat het spel één minuut lang door met de 2 kandidaten. Na een minuut stopt de tijd en worden er geen vragen meer gesteld. Wie op dat moment aan de beurt is, gaat door naar het finalespel.

De twee kandidaten die overblijven, plaatsen zich voor het spel, ‘Wie heeft de beste salon conditie’.

De twee resterende kandidaten dienen om ter eerst te achterhalen welke auto op het autosalon de ‘Q Sounds Better With You’ toeter heeft. Ze starten gelijktijdig aan hun zoektocht en de eerste kandidaat die de  auto met de juiste toeter gevonden heeft, wint het spel. 

Luisteraars die thuis meevolgen met de show dienen in te schatten hoe lang de winnende kandidaat er over zal doen om de opdracht te voltooien. Voor de start van het spel ‘Wie heeft de beste salon conditie’ zal op de radio opgeroepen worden om via de Q-app de tijd door te sturen die de luisteraar denkt dat de winnende kandidaat nodig heeft om de opdracht te voltooien. 

Het antwoord dient doorgestuurd te worden in het afgesproken format (mm:ss) waarvoor de ‘m’ staat voor het aantal minuten en de ‘s’ staat voor het aantal seconden, duidelijk afgescheiden door middel van een dubbelpunt. Indien het antwoord niet in het afgesproken format doorgegeven wordt via de Q-app zal het antwoord als ongeldig beschouwd worden.

De luisteraar die het antwoord doorstuurt dat het dichtst bij de werkelijke tijd ligt, maakt kans op één van de twee prijzen zoals beschreven in punt 5 op voorwaarde dat die kandidaat zijn/haar/hun telefoon onmiddellijk opneemt wanneer hij/zij/die door Qmusic gebeld wordt. In geval niet onmiddellijk wordt opgenomen vervalt het recht op de prijs en wordt er geenszins in een compensatie voorzien. Er wordt dan de volgende luisteraar in de rangschikking gebeld die aan dezelfde voorwaarden dient te voldoen om enig recht op een prijs te kunnen hebben.

Ingeval van een ex aequo tussen luisteraars, zal de persoon die als eerste in de Q-app het antwoord stuurde dat het dichtst bij de werkelijke tijd lag, opgebeld worden. 

Aan de radiostudio van Qmusic, opgesteld op het Autosalon, zijn twee kokers te zien met daarin verborgen een van de twee prijzen. De kandidaat die het spel ‘Wie heeft de beste salon conditie’ gewonnen heeft mag als eerste een van de twee kokers kiezen en wint de prijs die erin verborgen zit. De luisteraar die de beste inschatting van de tijd heeft gemaakt zoals hierboven beschreven zal automatisch de prijs winnen die in de andere koker zit. 

5. De prijs De 2 winnaars zullen een van de twee volgende prijzen kunnen winnen. 

De eerste prijs is een gloednieuwe auto (New Seat Ibiza Move! Navi 1.0 TSI in de kleur rood)ter waarde van €26.511,84 (excl. BTW).

De winnaar dient te beschikken over een geldig rijbewijs en staat zelf in voor inschrijving, eventuele taksen  en verzekering van de auto.

De tweede prijs bestaat uit een budget voor een bedrag van 5000 euro (btw incl.) te besteden bij Juntoo voor aankoop van een salonzetel. De aankoop moet plaatsvinden binnen de 6 maanden na toekenning van de prijs. Indien het budget wordt overschreden, valt de meerprijs ten laste van de winnaar. 

De algemene verkoopsvoorwaarden van Juntoo zijn van toepassing (https://www.juntoo.be/nl/disclaimer). Indien de aankoop pas zou plaatsvinden na het overschrijden van de hierboven vermelde termijn van 6 maanden vervalt  het recht op de prijs en heeft de winnaar geenszins recht op enige compensatie.

De prijzen kunnen uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en zijn dus niet overdraagbaar. De prijzen zijn ondeelbaar en moeten aanvaard worden zoals deze worden toegekend. De prijzen kunnen niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld en/of in het geval van de auto voor een ander type auto. De winnaar van de auto verbindt zich ertoe om de eerste 12 maanden na ontvangst van de prijs de auto niet te verkopen.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt. 6. Privacy DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.” Overige bepalingen

 1. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.
 2. Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.
 3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 
 4. De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.
 5. DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 
 6. DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 
 7. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.