1. Organisatie 

De wedstrijd ‘De Bankrekening Battle’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen (hierna genoemd Qmusic) en Bancontact Payconiq Company Nv met maatschappelijke zetel te Aarlenstraat 82, 1040 Brussel (hierna genoemd Payconiq by Bancontact). De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd. 

2. Periode 

 De wedstrijd start op vrijdag 9 september 2022, 19u00, en loopt tot en met vrijdag 16 december 2022, 20u59. 

3. Wie kan er deelnemen: 

 De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • Bij de start van de actie (vrijdag 9 september 2022) minstens 18 jaar is;
 • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en Payconiq by Bancontact en met hen gelieerde vennootschappen;
 • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
 • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd 

Vanaf vrijdag 9 september 2022 tot en met vrijdag 16 december zal wekelijks elke vrijdag tussen 19u00 en 20u59 de wedstrijd “De Bankrekening Battle” plaatsvinden in het programma Radio Regi. Om deel te nemen aan de wedstrijd stuur je van zodra de Q-dj (Regi) de oproep daartoe doet, het woord ‘challenge’ via de Q-app. De 25e luisteraar die dat stuurt, mag meespelen en de uitdaging aangaan tegen Regi. Vooraleer het spel begint, wordt er aan een bingomolen gedraaid met daarin verschillende balletjes met verschillende bedragen (tussen 20 euro en 100 euro) op. Op deze manier wordt bepaald voor welk bedrag de luisteraar zal spelen.

Q-dj Emma Salden bepaalt het thema waarover het zal gaan. Aan de kandidaat en aan Regi om zo veel mogelijk items die onder dat thema vallen, op te sommen. Regi moet als eerste aangeven hoeveel verschillende items van dat thema hij zal kunnen opnoemen. Daarna zegt de luisteraar of hij/zij/X meer items kan opsommen, of niet en geeft het aantal op. Per item heeft een kandidaat 5 seconden bedenktijd. Als het de kandidaat lukt om het aantal items dat hij benoemde op te noemen, verdient hij het bedrag dat bepaald werd volgens de bingomolen. Lukt dat niet, dan wint Regi en gaat het bedrag naar de algemene pot. Aan het einde van de wedstrijd (op vrijdag 16 december 2022) wordt er voor deze algemene pot gespeeld. 

5. De prijs 

De winnaars tijdens de periode van 9 september 2022 tot 9 december 2022 winnen een bedrag tussen 20 euro en 100 euro dat bepaald wordt volgens de bingomolen (zie hierboven). De winnaar op vrijdag 16 december 2022 wint het bedrag dat zich in de tijdens de wedstrijdperiode verzamelde algemene pot zal bevinden.

Na je deelname word je via telefoon gecontacteerd door één van de Q-medewerkers voor de verdere afhandeling van de prijs. Indien aan de voorwaarden werd voldaan zullen jouw rijksregisternummer en bankrekeningnummer worden genoteerd, zodat de betaling in orde kan worden gebracht. Het gewonnen bedrag zal - van zodra we al jouw correcte informatie hebben ontvangen - via een overschrijving binnen de 30 werkdagen op jouw rekening worden gestort.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt. 

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.” 

Overige bepalingen

 1. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.
 2. Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.
 3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 
 4. De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.
 5. DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 
 6. DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 
 7. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.