WEDSTRIJDREGLEMENT De Bedweter

1. Organisatie De wedstrijd ‘De Bedweter’ wordt georganiseerd door DPG MEDIA NV – Qmusic (Medialaan 1, 1800 Vilvoorde), hierna genoemd Qmusic. 

De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode De wedstrijd start op 4 november 2019, 08u00 en loopt tot en met 8 november 2019, 8u59. 

3. Wie kan er deelnemen: De wedstrijd staat open voor iedereen die: - Bij de start van de actie (4 november 2019, 08u00) minstens 18 jaar is; - Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn: - Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen. - Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad; - Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 6 maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 6 maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.   

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf 4 november 2019, 8u00, zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Op 5 november 2019en 6 november 2019, telkens tussen 06u00 en 09u00, kunnen deelnemers zich plaatsen voor de finale op vrijdag 8 november 2019 door juist te antwoorden op een vraag die zal gesteld worden tijdens de rubriek De Bedweter in het programma Sam, Inge & Wim tussen 06u00 en 09u00. De deelnemers kunnen via de Q-app of via sms naar 6025 voor 50 cent per sms deelnemen aan deze voorrondes. Op 5 november 2019 en 6 november 2019 wordt telkens de deelnemer die als 10e correct antwoordde geselecteerd voor het finalespel.

Op vrijdag 8 november 2019, van 6u00 tem 09u00, wordt de finale gespeeld. De 2 finalisten worden elk gedropt samen met 1 Qmusic-dj op gelijke afstand van DPG Media in Vilvoorde. Door te liften moeten de finalisten zo snel mogelijk aan de receptie van DPG Media in Vilvoorde geraken.  Op welke locatie de finalist gedropt wordt, wordt vooraf via loting beslist.

Tijdens het finalespel mogen de finalisten geen gebruik maken van hun mobiele telefoon, geld of kredietkaart om de lift/vervoer te regelen.

Tijdens het finalespel mogen de finalisten niet langer dan één kwartier gebruik maken van eenzelfde lift.

Tijdens het finalespel moeten de finalisten continu een éénpersoonsmatras bijhouden, deze mag in geen geval weggegooid worden.

Tijdens het finalespel is het verboden mee te rijden met vrienden / familie van de finalist. 

5. De prijs De luisteraar wint een Sleepy bed van Sleepworld ter waarde van 1500 euro.

Op de prijs zijn de verkoopsvoorwaarden van Sleepworld van toepassing (link)

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen (zoals bvb overlijden van de +1, naast familielid) zal het worden toegestaan dat indien de winnaar toch verhinderd zou zijn, hij/zij - mits voorafgaandelijke goedkeuring van DPG Media – haar/zijn prijs aan een andere persoon kosteloos mag overmaken. Indien DPG Media geen goedkeuring geeft, vervalt het recht op de prijs en wordt er geenszins in een compensatie voorzien.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2)  DPG Media/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat DPG Media/Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van  DPG Media/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op www.dpgmedia.be/nl/privacy

5) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

6) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

7)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

8)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

9) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.