WEDSTRIJDREGLEMENT De Grote Q-Cadeaushow

1. Organisatie

De wedstrijd ‘De Grote Q-Cadeaushow’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met

maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden

hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website

van Qmusic.

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze

wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op zaterdag 21 december 2019, 10u00 en loopt tot en met dinsdag 31 december

2019, 11u59.

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

- Bij de start van de actie (21 december 2019) minstens 18 jaar is;

- Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

- Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;

- Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;

- Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer

dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een

eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 jaar gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van

een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn

van 6 maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere

wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt

deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een

eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede)

georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk

op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te

kwader trouw aan een wedstrijd.

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf zaterdag 21 december 2019, 10u, zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en

qmusic.be. Gedurende de looptijd van de wedstrijd (cf.punt2) zal op weekdagen (van maandag tot en

met vrijdag) tussen 9u00 en 18u59 met uitzondering van dinsdag 31 december 2019 waar dit tussen

9u00 en 11u59 zal zijn en op de zaterdag en zondagen tussen 10u00 en 18u59, 1 keer per uur

opgeroepen worden om ‘2020’ te sturen via de Q-app. De 20e app’er van dat uur wordt dan opgebeld

en krijgt een vraag. Als hij/zij de vraag juist kan beantwoorden, wint hij de prijs. Als hij of zij fout

antwoordt, wordt de prijs meegenomen naar het volgende spelmoment en kan zo meer dan 1 prijs

gewonnen worden.

5. De prijs

Ieder spelmoment spelen we voor een andere prijs die op het moment van de oproep zal vermeld

worden. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De

prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan

worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die

(on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) DPG Media/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews,

foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de

deelnemer, zodat DPG Media/Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het

verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en

cookieverklaring van DPG Media/Qmusic. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op

www.dpgmedia.be/nl/privacy

5) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de

wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle

bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle

beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

6) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt

wedstrijd en organisatoren.

7) DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of

iedere andere reden die buiten de wil van DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt

veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd.

8) DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de

communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk,

…) waardoor niet kan worden deelgenomen.

9) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het

recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere

wedstrijden georganiseerd door DPG Media/Qmusic.