ADDENDUM 1 aan wedstrijdreglement Elke Beller Wint een Zwembad de data 24 mei 2023

Aanvullend op het wedstrijdreglement wordt hierbij het telefoonnummer bekendgemaakt waarnaar verwezen werd in puntje 4 §2. Het gratis telefoonnummer waar mensen naar moeten bellen om deel te nemen aan de wedstrijd op woensdag 7 juni en zo live in de studio van Maarten & Dorothee proberen terecht te komen, is 0800 45678.

Eerstdaags zullen nieuwe aanvullingen op het wedstrijdreglement kenbaar gemaakt worden.

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Elke Beller bij Maarten & Dorothee Wint een zwembad’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen (hierna genoemd Qmusic) en Willy Naessens Swimming Pools met zetel te Westerring 37, 9700 Oudenaarde. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd loopt op woensdag 7 juni 2023 van 07u00 tot 08u59.

3. Wie kan er deelnemen:

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • Bij de start van de actie (woensdag 7 juni 2023) minstens 18 jaar is;
 • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen; hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
 • Personeelsleden en medewerkers van Willy Naessens Group;
 • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.


Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer heeft deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 2 jaar gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 2 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf woensdag 24 mei 2023 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. De wedstrijd zelf vindt plaats op woensdag 7 juni 2023 van 07u00 tot 08u59. Luisteraars die kans willen maken op de prijs kunnen op 2 manieren deelnemen.

Een eerste manier is door te bellen op woensdag 7 juni 2023 tussen 07u00 en 8u59 naar het gratis telefoonnummer dat later bekend zal worden gemaakt. 

Daar dient de deelnemer een jurylid aan de telefoon te proberen overtuigen waarom hij of zij in de uitzending terecht moet komen. Deelnemers die de jury weten te overtuigen, kunnen teruggebeld worden en maken dan kans om in de uitzending bij Maarten & Dorothee terecht te komen tussen 7u en 8u59  en zo de prijs te winnen. Dus elke beller die binnen geraakt in de radioshow van Maarten & Dorothee en dus live te horen is op antenne, wint de prijs.

Een tweede manier om de prijs te kunnen winnen wordt bekendgemaakt op woensdag 31 mei 2023.

In totaal worden er voor deze wedstrijd - afhankelijk van het aantal deelnemers dat de jury voor 100% weet te overtuigen -, minimaal 3 en maximaal 7 prijzen voorzien.

5. De prijs

De deelnemers die op woensdag 7 juni tussen 7u en 8u59 live in de radio-uitzending bij Maarten & Dorothee terechtkomen, winnen elk de aanleg van een zwembad van maximaal 8 op 4 meter met toebehoren voor een bedrag van maximaal 88.326€ (excl.BTW) naargelang van de keuze voor de grootte en de eventuele opties die zal gemaakt worden. En mits aan onderstaand omschreven voorwaarden wordt voldaan. In geval er geen volledig gebruik gemaakt wordt van de opgestelde offerte m.a.w. een zwembad in kleiner formaat of met minder opties, dan zal alleen het bedrag toegekend worden dat effectief daartegenover staat en wordt er verder geen bijkomende compensatie gegeven. Eventuele extra kosten van zaken die niet in de offerte van Willy Naessens Swimming Pools (zie onderaan het wedstrijdreglement) inbegrepen zijn, vallen ten laste van de winnaar of van diegene aan wie de prijs door de winnaar zal worden overgedragen.

De winnaar of diegene waaraan de prijs wordt overgedragen verklaart geen bestelling te hebben bij Willy Naessens Swimming Pools of van hen reeds een offerte te hebben ontvangen. Tevens dient de winnaar akkoord te gaan met de voorwaarden van de aannemingsovereenkomst (zie onderaan) die hem zal voorgelegd worden door de contactpersoon van Willy Naessens Swimming Pools en staat zelf in voor de vereiste meldingsplicht en/of vergunningen bij de gemeente. Eventuele daaraan verbonden kosten zijn ten laste van de winnaar of van diegene aan wie de prijs door de winnaar zal worden overgedragen.

De plaatsing op het adres in België waar de winnaar, of diegene aan wie de winnaar de prijs overdraagt gedomicilieerd is, is voorzien in het vierde kwartaal van 2023 of het eerste kwartaal van 2024 tenzij er problemen optreden met betrekking tot het verkrijgen van de vergunningen. In dat geval zal plaatsing verschuiven naar het tweede kwartaal van 2024 maar kan dit een impact hebben op de prijs. Eventuele prijsverhogingen zullen ten laste van de winnaar of van diegene aan wie de prijs door de winnaar zal worden overgedragen  zijn. Stel dat het adres van domicilie gewijzigd zou worden omwille van verhuis wordt dit nieuwe adres van plaatsing overeengekomen tussen Willy Naessens Swimming Pools en de winnaar. Wel mits bovengestelde termijnen gerespecteerd kunnen worden en het adres nog steeds in België is.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar, tenzij de winnaar niet voldoende plaats heeft voor de plaatsing en/of de nodige vergunningen kan bekomen. In voorkomend geval zal de winnaar een verklaring dienen te ondertekenen waarin hij afstand doet van de prijs en deze aan iemand kosteloos overdraagt met adres in België die wel aan de nodige voorwaarden zal voldoen en deze onverkort zal onderschrijven en deze verklaring ter kennisname mede zal tekenen. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet te koop aangeboden of ingeruild worden voor een som geld.

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

4) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

5)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

6)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

7) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.


Dit is een voorbeeld van de offerte voor het maximale bedrag van de prijs (zoals omschreven in punt 5), die zal worden voorgelegd ter ondertekening en waarin omschreven wordt wat er allemaal in de prijs kan begrepen zijn en wat de eventuele meerkosten kunnen inhouden. BTW vermeld in de offerte is niet ten laste van de winnaar of van diegene aan wie de prijs door de winnaar zal worden overgedragen.

Mevrouw, Mijnheer,

Met deze hebben wij het genoegen U onze offerte aan te bieden voor een SKIMMERzwembad voor privé gebruik met volgende afmetingen :

TOTALE NETTO OPPERVLAKTE ZWEMBAD = 32m²

Lengte   8.0 meter incl. Plage

Breedte  :   4.0 meter

Diepte  :   1.4 meter waterniveau

DE ZWEMBADCONSTRUCTIE

VOORBEREIDENDE WERKEN : werfinrichting en uitzetten van het zwembad

Algemeen: 

Voor elk project stelt  de zwembadbouwer een projectleider aan, die de werken opvolgt tot aan de oplevering. De uitvoeringsplannen worden opgemaakt door het intern tekenbureau van de zwembadbouwer. Alvorens over te gaan tot de start der werken, vragen wij U ons een afschrift te bezorgen van de omgevingsvergunning voor de werken die deel uitmaken van onze opdracht. Als bouwheer verklaart u uitdrukkelijk dat alle reeds bestaande bouwwerken en verhardingen op het bouwperceel op moment van de verkoop geldig zijn vergund door de overheid. Is dit niet het geval, dan dient u Willy Naessens Swimming Pools / Filter- Co hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen, zodat de nodige maatregelen kunnen getroffen worden om te verhinderen dat er inbreuken gepleegd worden op de geldende regelgeving. Alle juridische en financiële gevolgen van het niet of foutief mededelen van de exacte vergunningstoestand door de bouwheer komen integraal ten zijne laste.  Door ondertekening van deze offerte bevestigt u dat u dienaangaande voldoende werd geïnformeerd.

Als de aanvraag van een omgevingsvergunning noodzakelijk is, dient door Uzelf of Uw architect te gebeuren.

Met betrekking tot de uitvoering 

Voor het graven van de put wordt d.m.v.  een proefboring nagegaan of er grondwater aanwezig is op de plaats waar het zwembad zal geplaatst worden; de kost van de proefboring is ten  laste van de zwembadbouwer Ingeval de grondwaterstand te hoog is om het zwembad volgens de regels van de kunst te plaatsen, zal tijdelijk een droogzuiginstallatie geplaatst worden. Die moet het grondwaterpeil laag genoeg houden om de graafwerken en de bouwwerken zonder problemen mogelijk te maken. 

De Vlaamse regelgeving voorziet dat daarvoor een vergunning nodig is. Wij verlenen de nodige bijstand met het oog op de aanvraag van de vergunning . De kosten voor het plaatsen van de pomp, voor het pompen zelf, en  voor het aanvragen van de vergunning  worden in meer aangerekend bovenop de offerteprijs. Deze  zullen u duidelijk en op voorhand in een kleine aparte offerte worden meegedeeld .

Wij brengen er u bij deze uitdrukkelijk van op de hoogte dat het zwembad machinaal wordt uitgegraven en dat de aanvoer van de materialen gebeurt met vrachtwagens tot 44 ton. Het toegankelijk maken van de werf ten behoeve van de uitvoering van de werken, evenals de heraanleg van tuinen, opritten, plantsoenen, verhardingen en het  herstellen van mogelijke schade en verzakkingen ten gevolge van het inzetten van deze machines, is niet in de prijs voorzien. Een minimum doorgang van 4 meter breedte (en  6 meter hoogte) is noodzakelijk. Eventuele plaatsing van rijplaten zal apart verrekend worden; deze zullen uw verhardingen zo goed mogelijk beschermen; mogelijke verzakkingen of welke schade ook ( zoals bvb maar niet beperkt tot roestvlekken op en afbrokkelen van de bestaande verhardingen, schade aan beplantingen en gras, …) kunnen echter nooit volledig worden uitgesloten. Deze offerte houdt rekening met een zwembad waarvan het maaiveld geen hoogteverschil heeft. Wanneer u kiest voor een liner als bekleding van uw zwembad, moet het niveau van de zwembadboord minimum 5 cm boven het maaiveld geplaatst worden.Zonder dit niveauverschil kan er zich tussen de liner en zwembadkuip water ophopen., wat makkelijk weggezogen kan worden.

GRAAFWERKEN

De werken voor het uitgraven van het bad worden forfaitair begroot. De kuil wordt machinaal uitgegraven. De afmetingen van de kuil zijn dezelfde als  deze van het zwembad vermeerderd met minstens 80 cm  rondom 

De opgegeven prijs van de uitgraving gaat uit van  grond die stabiel is,  vrij van water,  boomwortels en andere hindernissen. Voldoet de grond niet aan één of meer van die voorwaarden, dan wordt een prijsverhoging toegepast, voor plaatsing van extra stutpakketten, bijkomende uitgravingen en/of afvoerkosten en dit volgens schatting van de zwembadbouwer . In de opgegeven prijs is voorzien dat de aarde wordt afgevoerd, en dat ze wordt gestapeld of genivelleerd binnen het draaibereik van de graafkraan. Eventuele stortvergoeding en milieuheffing vallen ten laste van de klant (opgelet : vervuilde grond kan een gevoelige meerprijs genereren). Wanneer de ondergrond onstabiel zou blijken, is het nodig extra zware funderingen en/of droge beton te gebruiken voor het aanvullen van de put. De uitvoering van de grondwerken gebeurt relatief snel. Daar waar droge beton onder de panelen moet worden geplaatst, is er dan ook geen tijd om de benodigde hoeveelheden in te schatten en een offerte ter goedkeuring over te maken aan de Klant. Door ondertekening van de offerte geeft de Klant de toestemming voor de plaatsing van droge beton wanneer dat bij de uitvoering van de werken nodig zou blijken. Hiervoor zal in de eindafrekening een supplement worden aangerekend op ondervermelde prijs van 100.50 €/m³. Indien de klant zelf de uitgraving uitvoert, zal hij tevens instaan voor het stutten van de bouwput, en de plaatsing, in werking houden en verwijderen van de droogzuiginstallatie. Eventuele aanpassingen van het graafwerk zullen in regie verrekend worden.

Afvoer- en stortkosten overtollige aarde + Plaatsen van rijplaten en indien nodig bronbemaling is inbegrepen in deze offerte!

RUWBOUW IN GEWAPEND BETON : bouwkundige, gewapende zwembadkuip

De betonwanden zijn gewapend en aan de binnenzijde glad afgewerkt. 

Werkwijze :

 • de panelen worden in de kuip neergelaten en op niveau geplaatst;
 • nadien worden ze met elkaar verbonden via de uitstekende  wachtijzers;
 • op de bodem worden draadnetten geplaatst op de nodige tralieliggers;
 • de wachtijzers van de panelen worden verbonden met de draadnetten, zodat deze een stevig geheel zullen vormen;
 • op de bodem wordt een laag rijk beton gegoten van 25 cm;
 • op het diepste punt van het zwembad wordt een drainagebuis geplaatst, met een verticale controlebuis;
 • het wederaanvullen  wordt niet uitgevoerd met de uitgegraven grond, maar met aanvulzand dat verdicht wordt.  
 • indien nodig wordt er aangevuld met gestabiliseerd zand, te verrekenen aan € 71.70 /m³

INBOUWTOESTELLEN EN AFWERKING

INBOUWTOESTELLEN EN LEIDINGEN : apart en krimpvrij ingestort, ondergronds verbonden met technische installatie (in PVC - kleur door U te kiezen)

In de bodem wordt een bodemzuigpot voorzien. Deze wordt gebruikt om het bad via de filter leeg te zuigen. De bodemzuigpot is eveneens nuttig bij filtering en verwarming van het zwembadwater.

Om het oppervlaktevuil af te zuigen is een skimmer voorzien. Deze is voorzien van een bladermandje om te verhinderen dat het grof oppervlaktevuil zoals bladeren en takjes rechtstreeks in de leidingen terecht komt. Aan de skimmermond is een klep voorzien, om te verhinderen dat het oppervlaktevuil terug in het zwembad terecht komt.  

Aantal stuks : 2

Via de inlaat komt het gefilterde water terug het zwembad binnen. De inlaat wordt gewoonlijk tegenover de skimmer geplaatst. In het zwembad is een richtbare inlaatkop voorzien.

Aantal stuks : 2

Elk toestel evenals de aansluitingen ervan, worden apart en krimpvrij ingestort, en met een afzonderlijke leiding in “poolflex” aangesloten. Deze leidingen worden op een diepte van ongeveer 60 cm in de grond geplaatst. De poolflexbuizen zijn vorstbestendig en glad langs binnen- en buitenwand. 

Voor het plaatsen van de leidingen wordt een forfaitaire prijs voorzien. In die prijs is het plaatsen  van leidingen voorzien met een totale lengte van tien meter per leiding. Supplementaire leidingen en /of meerdere lengte zijn te verrekenen aan 26 €/lm. Doorboringen of uitbraakwerken door muren of funderingen zijn niet inbegrepen in deze offerte.  Wij kunnen deze werken enkel uitvoeren in regie.

FILTERINSTALLATIE CLEARPRO : op maat gemaakt, ter plaatse geassembleerd

Het filteren van het zwembad gebeurt met een zandfilter met Clearpro technology.

Deze technologie heeft een zeer fijn niveau van filtering, die ongeveer  4 keer beter is dan bij een conventionele zandfilter (ongeveer 10 micron i.p.v.  40 micron).

Voordelen :

- Zeer eenvoudig in onderhoud. 

- De naadloze composietconstructie voorkomt elk risico op lekken.

- Volledig roest- en corrosiebestendig.

- Filterhouder met schroefdraad voor probleemloze demontage van  iedere filter.

- Wegdraaibare verdeelkop verzekert gemakkelijke toegang tot het zand.

- Bovenop de filter is een manometer gemonteerd met handbediend ontluchtingsventiel.

- Uniek overloopsysteem voor gelijkmatige niveauverdeling van zand en water.

- Wateraflaatsysteem met slangpilaaraansluiting.

- Zijdelings gemonteerde zesstandenklep.

Op de filter is een zeswegkraan voorzien. Via deze zeswegkraan wordt de filter gestuurd.

Bij de filter wordt een zelfaanzuigende pomp gemonteerd, geheel in kunststof :

- Corrosiebestendig door de hoge kwaliteit van de kunststof versterkt met glasvezels;

- Zelfaanzuigend met een hoog rendement;

- Mechanische dichting, gescheiden van de motor-as door een kunststof huls;

- Veiligheid, geen direct contact tussen de motor en het zwembadwater;

- Voorzien van een thermische beveiliging met een manuele reset.

Debiet    :  15 m³/uur

Het plaatsen van de sokkel voor de filterinstallatie is voorzien in onze offerte. 

Bij de filterinstallatie zal de aansluiting van de leidingen gebeuren met hard pvc buizen en koppelstukken met lijmverbindingen.

Het vullen van het zwembad gebeurt met leidingwater nadat de zwembadbouwer daartoe opdracht heeft gegeven. Het vullen wordt uitgevoerd, door en onder controle van de klant. 

Wij wensen er u uitdrukkelijk op te wijzen dat zwembaden een aanzienlijke hoeveelheid water verbruiken door het spoelen van de filter, gebruik van het rolluik, overspattend water tijdens het gebruik van het zwembad en door verdamping. Een daling van het waterniveau in het zwembad van   1 à  2 mm of zelfs meer per dag is dan ook mogelijk, zelfs wanneer het bad niet in gebruik is.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Bij de filterinstallatie is een spatwaterdichte, afsluitbare kast voorzien met volgende toestellen :

- een verliesstroomschakelaar ter beveiliging der installatie;

- een tijdklok om de filterinstallatie automatisch te laten werken;

- alle zekeringen betreffende de pompinstallatie;

- één bedieningsschakelaar voor de filterinstallatie;

- een TL-verlichting met extra stopcontact, geplaatst bij de filterinstallatie 

Wij vestigen er uw aandacht op dat de elektrische installatie volgens de wettelijke voorschriften moet gekeurd worden door een officieel keuringsorganisme. Dit is een belangrijke voorzorg die de bouwheer in acht moet nemen. De bouwheer moet zelf het nodige doen om de installatie te laten keuren.

Alle documenten van filterinstallatie en elektrische installatie worden bewaard in de info-drager die bij de filterinstallatie geplaatst wordt.

BINNENBEKLEDING ZWEMBAD

Als binnenbekleding voor het zwembad is een pvc liner voorzien, ter plaatse gelast, op de maat van het zwembad. 

Deze liner wordt  volledig manueel in de kuip op maat gemaakt en aangebracht.  Het polyesterversterkte PVC membraan is 1.5 mm dik en aan de bovenzijde voorzien van een beschermende coating. 

Het membraan wordt op een vakkundige manier in overlap gelast met hete lucht.  Het ontstaan van kleine oneffenheden is eigen aan het systeem. Het membraan wordt volledig los van de ondergrond geplaatst en door waterdruk tegen de wand gedrukt, en enkel waar noodzakelijk aan de bovenrand van het zwembad, aan een plat profiel of hoekprofiel gelast.  Het is mogelijk dat er zich water onder de folie verzamelt. Dit kan  het gevolg zijn van overstroming van het zwembad of hevige regenval, waarbij het water langs de bovenzijde van het bad tussen de liner en de betonnen muur terechtkomt. Dit beïnvloedt de kwaliteit van het product niet.  Er zal zich steeds een beetje vocht tussen beton en liner vormen door condensatie.

De kleur en ook de beschermende coating kunnen door agressieve omstandigheden (chloorgehalte te hoog, pH te hoog of te laag, watertemperatuur boven  32 °C, te veel metalen in het water) aangetast worden met lokale of gehele verkleuring en in zeer erge gevallen het verrimpelen van de folie tot gevolg. Donkere kleuren zijn gevoeliger voor verkleuring dan lichtere kleuren.

Kleur    : diverse kleuren/motieven verkrijgbaar, sommigen mits meerprijs.

De bekleding bestaat steeds uit verschillende banen. Wanneer gekozen wordt voor een liner met bedrukking, dan dient steeds rekening gehouden te worden met kleine afwijkingen in de motieven van de verschillende banen.

OMBOORDING

Rondom het zwembad zijn boordstenen voorzien met afgeronde boord aan de binnenkant van het zwembad. Deze worden ongeveer 3 à 5 cm over de rand geplaatst (in stabilisébed ) om overspatting tegen te gaan.

Bij het plaatsen van de kuip is een ondergrond voor de randstenen voorzien van 10 cm beton.

Uitvoering :  Graniet Gevlamd 100*35*3  cm 180° afgerond

Let wel : Indien de boordsteen door u zelf geleverd en geplaatst wordt, moet u de zwembadbouwer schriftelijk meedelen op welke datum de plaatsing van de boordsteen zal voltooid zijn. Indien deze datum door u of de aannemer die de boordsteen plaatst,  niet aangehouden kan worden of niet wordt meegedeeld, zal deze onherroepelijk uit de planning van de werken bij de zwembadbouwer worden genomen. Bovendien kunnen wij in dat geval de waterdichting tussen liner en boordsteen niet meer garanderen; waterophoping tussen kuip en liner is mogelijk.

Wij wijzen er u in dit verband op dat de kleur en/of het uitzicht van natuursteen, zoals te zien in de demo- opstelling in de showroom, kunnen afwijken van de kleur en/of het uitzicht van natuursteen die bij u worden geleverd. Natuursteen is immers een natuurlijk product, waardoor niet kan worden gegarandeerd dat kleur en uitzicht van elke levering identiek is.

WAT WIJ EXTRA VOORZIEN IN DE PRIJS VAN UW ZWEMBAD

 1. PROJECTLEIDER

Voor elk project stelt de zwembadbouwer een projectleider aan, die de werken opvolgt tot aan de oplevering. De uitvoeringsplannen worden opgemaakt door het intern tekenbureau van de zwembadbouwer.

 1. VEILIGHEIDSCOORDINATOR            

Volgens het K.B. van 25 januari 2001 betreffende Tijdelijke en Mobiele Werkplaatsen dient voor werven die aanvangen na 1 mei 2001 steeds een veiligheidscoördinator te worden aangesteld.  

( Wij vestigen er Uw aandacht op dat ten gevolge van deze nieuwe wetgeving de werken pas kunnen worden aangevangen na de aanstelling van de veiligheidscoördinator).

 1. WERFTOILET

De plaatsing van een werftoilet wordt door ons voorzien.

 1. DRAINAGEBUIS

Op het diepste punt van het zwembad wordt een drainagebuis geplaatst, met een verticale controlebuis

ALLE HIERVOOR BESCHREVEN WERKEN EN LEVERINGEN KUNNEN WE UITVOEREN MITS DE SOM VAN :                                                54.210 €

B.T.W. 21 % is niet ten laste van de winnaar of van diegene aan wie de prijs door de winnaar zal worden overgedragen.

TOEBEHOREN VOOR HET ZWEMBAD

TRAP – recht  in beton

Er kan gekozen worden voor een  trap, geplaatst in de hoek van het zwembad met rechte treden. Het aantal treden is afhankelijk van de diepte van het zwembad en zal worden gebouwd naar keuze van de klant.

De uitbekleding van de trap is in hetzelfde materiaal als de binnenbekleding van het zwembad.

(eerste trede L  50 cm x  B  80 cm ; andere treden 25 x 20 cm)

Prijs     4 treden                                                1.995 €          

ONDERWATERLICHTEN  - LED VISION PRO RGBW DIAM 10

In het zwembad kunnen 2 onderwaterlichten (in pvc) voorzien worden, ingebouwd in de wand van het zwembad, krimpvrij ingestort. Deze worden elektrisch rechtstreeks verbonden met de technische ruimte.

De onderwaterlichten werken op 12 V en hebben een maximum vermogen van 92 W. In het technisch lokaal is daarvoor een aangepaste transfo voorzien. De lampen zijn voorzien van een lange kabel om het mogelijk te maken de lampen te vervangen zonder dat het waterpeil in het zwembad hoeft te zakken (inbegrepen maximum 30 lm kabel per lamp). De schakelaar om de lampen aan- en uit te schakelen zal ingebouwd worden in een kast bij de filterinstallatie. Eventueel kan gewerkt worden met een afstandsbediening voor de onderwaterlichten (in combinatie met een rolluik).

Prijs 2 stuks 2.640 €  

VERWARMING MET WARMTEPOMP:

Voor de verwarming van het zwembadwater kan gekozen worden voor een warmtepomp.

Deze compacte machine voor buitenopstelling zuigt buitenlucht aan door middel van een geluidsarme ventilator en brengt deze over naar de koelbatterij. Daarin wordt de warmte aan de lucht onttrokken. De compressor pompt deze gratis warmte op tot een bruikbaar temperatuurniveau. De in de koelbatterij opgenomen warmte plus de compressiewarmte worden in een roestvrijstalen warmtewisselaar aan het zwembadwater afgegeven. Het eindresultaat is dat voor gemiddeld 4 à 5 kW aan het zwembad afgegeven warmte, slechts 1 kW elektrische aandrijfstroom nodig is. Door een speciale uitvoering van de koelbatterij en de persgasontdooiing is werking bij een buitentemperatuur vanaf 10° C mogelijk.De warmtepompen werken, naargelang van het vermogen of de voorziene voeding, in mono- of driefasen. In sommige gevallen zal de plaatsing van een bijkomende transfo voorzien moeten worden.Plaatsing gebeurt op een betonnen sokkel met afvoerleiding voor het condenswater. De ondergrondse leidingen van en naar de filterinstallatie en de elektrische bekabeling voor de warmtepomp zijn inbegrepen.De verwarming werkt enkel bij draaiende filterinstallatie.

Warmtepomp Z400 iQ MD4 mono  30-50 m³ 6.099 €

Warmtepomp met verticale uitblaas, geïntegreerde Wifi, lage akoestische druk.

AUTOMATISCH ROLLUIK MET TUSSENMUUR - plage

Dit rolluik bestaat uit pvc lamellen welke onderling verbonden zijn tot een geheel, teneinde de warmteverliezen zoveel mogelijk te beperken.

Uitvoering lamellen : wit, blauw, grijs

  Zonnecapterend of transparant lichtblauw in supplement

De motor voor het rolluik is ingebouwd in de as van het rolluik. Maximum bekabeling 30 lm inbegrepen.

Het rolluik wordt geplaatst in een aparte rolluikbak en zal van het zwembad gescheiden zijn door een tussenmuur. Ter ondersteuning van de afdekking van de rolluikbak in graniet, worden inox kokers voorzien. De afdekking van de rolluikbak bevindt zich op ongeveer 20 cm onder het wateroppervlak -  lengte van de plage +/- 1 meter.

Om het mogelijk te maken de rolluikbak afzonderlijk leeg te zuigen, is een bijkomende bodemzuigpot voorzien.

Let wel : om een goede werking van het rolluik te bekomen, dient het waterniveau steeds op dezelfde hoogte te blijven. Het plaatsen van een automatische vulling in combinatie met een overloop is onontbeerlijk voor het goed functioneren van het rolluik. Het kastje voor de automatische vulling wordt bij de filterinstallatie geplaatst. In de rolluikbak is een regeling voorzien, dienstig hetzij als overloop, hetzij als watervulling.

Voor het bedienen van het rolluik is een afstandsbediening voorzien.

Prijs 11.980 €

Met de speciale solar-uitvoering, waarbij de lamellen als zonnecollectoren werken en de opgenomen warmte rechtstreeks aan het water wordt afgegeven, zijn de verwarmingskosten heel wat minder 

Supplement PVC solarlamellen     960 €

ONDERWATERTERRAS / PLAGE

Bovenop de tussenmuur zal een inox draagstructuur geplaatst worden, ter ondersteuning van het onderwaterterras om de rolluiknis af te dekken. Standaarduitvoering in natuursteen graniet gevlamd.

Prijs 3.336 €  

AUTOMATISCHE VULLING EN OVERLOOP

Bij het zwembad is een automatische vulling met overloop voorzien. Het kastje voor de automatische vulling wordt bij de filterinstallatie geplaatst.

Prijs 1.535 €   

De toevoer van het leidingwater wordt beveiligd, zoals verplicht,  met een vrije uitloop conform de normen van Belgaqua :(enkel bij technische ruimte boven zwembadniveau)

Prijs  670 €

De toevoer van het leidingwater moet beveiligd worden conform de normen van Belgaqua :(enkel bij technische ruimte onder zwembadniveau te voorzien door bouwheer of door onze diensten via een disconnectietank type AB aan 1.500 € )

WATERBEHANDELING MET CHLOOR EN PH

De Security Pool Plus is een automatisch systeem voor het meten en regelen van het pH-en vrije chloorniveau in een zwembad of spa. 

Het chloorniveau wordt gemeten op basis van het ORP/redox-principe. Een toename van de ORP-waarde correspondeert met een toename van het vrije chloorgehalte. pH- en desinfectietesten worden samen gedaan voor een efficiëntere desinfectie en controle, met behulp van de gecombineerde elektrode. De doeltreffendheid van ontsmettingsmiddelen, zoals chloor, is afhankelijk van een gecontroleerde pH-waarde.  

Het regelsysteem zal zuur doseren als de pH van het water boven het pH-instelpunt komt en chloor indien de ORP-waarde lager is dan het ORP-instelpunt.  Opgelet : ook een automatische dosering vraagt regelmatige manuele controle (in het seizoen of bij binnenbaden minstens om de  5 dagen) van de pH en chloorwaarde, zodat grote afwijkingen en/of alarmen tijdig opgemerkt worden. Preventief onderhoud is minstens één keer per jaar nodig om problemen te voorkomen. Jaarlijks dienen  de injectoren nagezien en zo nodig vervangen te worden en moet  de combi-sonde nagezien, gekalibreerd en/of vervangen worden. Elke twee jaar moeten de aanzuigfilters en slangetjes in de pompen vervangen worden. De waterbehandeling gebeurt slechts bij draaiende filterinstallatie. Om chemische reacties te vermijden is het absoluut noodzakelijk dat deze ontsmettingsproducten  steeds apart en goed geventileerd gestockeerd worden.

Optioneel  : Hanna Cloud : dit is een webgebaseerde applicatie : meetresultaten en opgeslagen gegevens zijn toegankelijk vanaf pc, tablet of smartphone. Terwijl de controller het water meet en controleert, worden de resultaten, trends, geschiedenis, apparaatinstellingen, alarmen en berichten verzonden naar uw online dashboard.

Opmerking   : de klant zorgt voor een bekabelde internetverbinding bij de filterinstallatie.

Prijs inclusief Hanna Cloud             3.185 €   

ROBOT-STOFZUIGER DOLPHIN SUPREME M400

Voor het dagelijks onderhoud van het zwembad kan gekozen worden voor een robot.

Deze volautomatische, computergestuurde bodemzuiger werkt volledig onafhankelijk van de filterinstallatie.

Dit toestel werkt op 24 V en is voorzien van een aangepaste transfo. Het toestel reinigt, borstelt, zuigt en filtert door één druk op de knop, zonder extra voorzieningen op de installatie.

Deze robot reinigt zwembaden met een maximum lengte van 12 meter.

Prijs  1.321 €

KIT VAN ONDERHOUDSPRODUCTEN             

Bij het bestellen van het zwembad wordt een kit van onderhoudsproducten en materialen voorzien, nodig voor de opstart van de installatie, bestaande uit  :

2 x 20 l chloorstabil

2 x 20 l zwavelzuur

10 x 125 g vlokkingsmiddel

1 muurborstel

1 bladernet

1 telescopische stang

1 thermometer

1 testkit

1 stofzuiger Fairlockx

Prijs  395 € 

NIET INBEGREPEN NUTSVOORZIENINGEN

Volgende nutsvoorzieningen worden door de klant in de technische ruimte voorzien :

 • om het niveau van het zwembad op peil te houden, evenals voor de goede werking van het rolluik : toevoer  van de waterleiding tot bij de filterinstallatie.
 • voor de reiniging (keerspoeling) van de filter : een aansluiting op de riolering (Ø 110 mm)
 • elektrische voeding voor de filterinstallatie 
 • voedingskabel en eventueel transfo bij plaatsing van een warmtepomp.

Eventueel kunnen deze werken in regie door ons worden uitgevoerd (prijsopgave wordt opgemaakt na bezoek van de werfleider).

INDIENSTSTELLING VAN DE ZWEMBADINSTALLATIE

In de prijs is inbegrepen : een complete uitleg van de werking van de installatie bij de klant, met afgifte van de handleiding inzake gebruik en onderhoud van het zwembad. Voorziene duur : ongeveer twee uur. Ook de verplaatsingskosten  zijn inbegrepen. De kit van onderhoudsproducten wordt conform bovenstaande opgave aangerekend. De opstart wordt uitgevoerd na volledige betaling van alle openstaande facturen.De klant zal na de ondertekening van de offerte nog een aantal keuzes ( o.m. en zonder beperkend te zijn inzake kleur van de binnenbekleding, type boordsteen, afwerkingsstukken, … ) dienen te maken voor de optimale realisatie van zijn zwembad. Dit gebeurt in de fiche keuze materialen of F.K.M. Deze F.K.M. maakt één geheel uit met onderhavige offerte, waardoor de algemene en bijzondere voorwaarden voorzien in offerte ook van toepassing zijn op de F.K.M.Een definitieve uitvoeringsdatum wordt in overleg met de projectleider bepaald na bezoek van de werf. 

TOTAALPRIJS ZWEMBAD + OPTIES 88.326 €

ALGEMEEN

De klant verklaart voldoende en duidelijk geïnformeerd te zijn door de aangestelde van de zwembadbouwer in verband met alle omstandigheden die bij het bouwen of renoveren van het zwembad komen kijken en deze informatie te begrijpen. Hij erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden op de keerzijde van deze offerte afgedrukt. Hij verklaart deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De ondertekening van deze offerte door de klant impliceert de integrale aanvaarding van de algemene voorwaarden.Bij het niet respecteren van de voorziene betalingstermijnen zal het openstaande saldo automatisch, en zonder ingebrekestelling, aanleiding geven tot het aanrekenen van nalatigheidsrente van 8 % en zal het openstaande bedrag verhoogd worden met 10 %  ten titel  van schadevergoeding.Tevens zal het niet respecteren van de voorziene betalingstermijn aanleiding kunnen geven tot schorsing van de werken, en alle eventuele schade ten gevolge van deze schorsing zal ten laste zijn van de klant.Niets in deze offerte mag gewijzigd en/of toegevoegd worden zonder voorafgaandelijk akkoord van de gedelegeerd bestuurder van NV Willy Naessens Swimming Pools / Filter-Co of diens gevolmachtigde daartoe. Deze offerte/contract is pas geldig na goedkeuring door de gedelegeerd bestuurder van NV Willy Naessens Swimming Pools/Filter- Co of diens gevolmachtigde daartoe. 

B.T.W. tbv. 21 % is niet ten laste van de winnaar of van diegene aan wie de prijs door de winnaar zal worden overgedragen.

Onze offerte blijft slechts geldig gedurende een periode van 1 maand vanaf het moment waarop ze aan de klant wordt overhandigd of toegestuurd. Na het verstrijken van die periode is een prijsaanpassing mogelijk.

BETALINGSVOORWAARDEN

10 % bij ondertekening overeenkomst

30 % bij goedkeuring uitvoeringsplannen

30 % bij aanvang graafwerken en montage betonkuip

10 % bij opmeting rolluik op maat

10 % bij aanvang randafwerking en/of plaatsing technische installatie

10 % bij opstart van het zwembad