Wedstrijdvoorwaarden Tank het rond bedrag van de dag - en wij betalen het gelag

1. Organisatie

De wedstrijd ‘Tank het rond bedrag van de dag - en wij betalen het gelag‘ wordt georganiseerd door MEDIALAAN NV – Qmusic, Medialaan 1 1800 Vilvoorde, hierna genoemd Qmusic.

Deze voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic.

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op 11 februari 2019 om 16u00 en loopt tot 17 juni 2019, 18u59.

3. Wie kan er deelnemen:

3.1 De wedstrijd staat open voor iedereen die:

- Bij de start van de actie (11 februari 16u00) minstens 18 jaar is; - Woonachtig is in België; - Gebruiker is van een mobiele telefoon met een iOS of Android besturingssysteem en de Q-app heeft gedownload.

3.2 Uitgesloten van deelname zijn:

- Personeelsleden en medewerkers van MEDIALAAN/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen; - Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad; - Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze wedstrijd verbonden is.

3.3 Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door de MEDIALAAN, is dan ook voor een termijn van één maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door MEDIALAAN. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

MEDIALAAN/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. Verloop van de wedstrijd

Om geldig te kunnen deelnemen dien je tijdens de periode dat de wedstrijd loopt, van 11 februari 2019, 16u00, tot 17 juni 2019, 18u59, aangemeld te zijn in de Q-app en alle gevraagde gegevens, zoals o.a. naam, voornaam, gsmnr. ,volledig in te vullen.

De aanmelding via de Q-app is gratis evenals het downloaden van de Q-app.

In het programma Maarten&Dorothee, uitgezonden tussen 16u00 en 19u00, zal gedurende de bovenvermelde periode elke maandag om 16u10 of 18u10 een bepaald rond bedrag van minimum 10€ en maximum 40€ opgegeven worden. Om de prijs te kunnen winnen dienen de luisteraars via de Q-app een foto te sturen van het betaalbewijsje van gelijk welk tankstation in België waarop dat vermelde ronde bedrag staat. Ze krijgen daarvoor een half uur de tijd vanaf het moment dat het bedrag genoemd wordt. Enkel betaalbewijsjes van tankbeurten gedaan tijdens de periode dat de wedstrijd loopt zijn geldig.

Winnaar van die dag is diegene die bvb. als het bedrag 25 is als 25e de foto met dit bedrag heeft ingestuurd of het vermelde bedrag het dichtst benaderde.

Hij of zij wordt die maandag zelf om 16u45 of 18u45 door Maarten of Dorothee opgebeld op het gsmnr zoals werd opgegeven bij aanmelding in de Q-app. Indien niet onmiddellijk wordt opgenomen wordt de volgende in de rangschikking gebeld.

5. De prijs

De prijs is een Esso Extras-spaarkaart met een puntwaarde van €100.

De (verkoops)voorwaarden van Esso zijn van toepassing. Ingeval er een (afhaal-) geldigheidsperiode wordt vermeld en deze is verstreken op het ogenblik dat de winnaar zijn prijs opvraagt, kan de winnaar niet langer aanspraak maken op de prijs of een andere vergoeding.

Deze prijs kan niet ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden.

MEDIALAAN/Qmusic maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. MEDIALAAN/Qmusic kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan MEDIALAAN/Qmusic niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan MEDIALAAN/Qmusic eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

6. Overige bepalingen

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken).

Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van MEDIALAAN/Qmusic en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren.

MEDIALAAN/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd.

Evenzo kan MEDIALAAN/Qmusic niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, ...) waardoor niet kan worden deelgenomen.

De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat MEDIALAAN/Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van MEDIALAAN. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op http://medialaan.be/privacy . Je geeft wel toestemming wanneer je winnaar bent dat je naam en adres doorgegeven worden aan Esso.  

Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

MEDIALAAN/Qmusic kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven dan wel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.