WEDSTRIJDREGLEMENT Ga naar Lady Gaga in de Gelredome

1. Organisatie 

De wedstrijd ‘Ga naar Lady Gaga in de Gelredome’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd. 

2. Periode 

De wedstrijd start op maandag 6 juni 2022, 16u00,  en loopt tot en met vrijdag 10 juni 2022, 18u59. 

3. Wie kan er deelnemen: 

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • Bij de start van de actie (06/06/2022) minstens 18 jaar is;
 • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;
 • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
 • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. DPG Media behoudt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door DPG Media opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken. Als een minderjarige wint, moet die wel begeleid worden door een meerderjarige (+18).

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd 

Vanaf vrijdag 3 juni 2022 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf maandag 6 juni 2022 t/m vrijdag 10 juni 2022 is er één spelmoment per dag bij Vincent Live (16u-19u). Vanaf vrijdag 3 juni 2022 16u10 t/m vrijdag 10 juni 15u59 kunnen luisteraars zich registreren door ‘Lady Gaga’ in de Q-app te sturen. Je hoeft je maar eenmalig te registreren om deel te nemen aan de wedstrijd. De computer selecteert vanaf maandag 6 juni 2022 t/m vrijdag 10 juni 2022 elke dag, voor 16u00, 1 kandidaat die dan tussen 16u00 en 19u00 het spel  ‘Gaga verhalen uit het leven van Lady Gaga’ meespeelt.

De kandidaat krijgt 60 seconden om het juiste antwoord te geven. Hij/zij/x krijgt een verhaal te horen uit het leven van Lady Gaga en moet raden hoe dit afloopt, per keer dat er geraden wordt krijgt hij/zij/x ‘warm’ of ‘koud’ te horen om aan te duiden of het antwoord de juiste richting uitgaat. Als de kandidaat niet binnen 60 seconden juist antwoordt, maken de andere luisteraars nog kans op het duoticket door het juiste antwoord te sturen in de Q-app. De 26ste met het juiste antwoord wint.

Op de Instagrampagina @Qmusic_BE kunnen luisteraars vanaf maandag 6 juni 2022, 15u30, t/m vrijdag 10 juni 2022, 18u59,  onder een foto van Vincent Fierens in Lady Gaga-outfit, commenten met ‘met wie ze naar het concert willen gaan en waarom’. Een computergestuurde applicatie selecteert  dan 5 winnaars, die ook een duoticket krijgen voor het concert. Ze worden persoonlijk op de hoogte gebracht vanaf vrijdag 10 juni 2022, 19u00 door middel van een bericht via Instagram. Indien er niet binnen 1 week wordt gereageerd vervalt het recht op de prijs en wordt er geen compensatie voorzien  en zal een volgende winnaar gekozen worden.

5. De prijs 

10 duotickets (5 on air/app; 5 via deelname op Instagrampagina) voor The Chromatica Ball van Lady Gaga op dinsdag 26 juli 2022. Dat optreden vindt plaats in de Gelredome in Arnhem (NL). De winnaars vertrekken tezamen in een bus vanaf DPG Media in Vilvoorde. Aan de winnaars zal alle concrete info met betrekking uur van vertrek naar Arnhem tijdig worden meegedeeld. We verwachten dan ook dat deelnemers 26 juli 2022 daartoe zullen vrijhouden. In geval een winnaar het concert om gelijk welke reden niet zal kunnen bijwonen vervalt het recht op de prijs en wordt er in geen compensatie voorzien.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden ingeval het concert zou afgelast worden of voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt. 

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

Overige bepalingen

 1. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.
 2. DPG Media/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.
 3. Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en video sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.
 4. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 
 5. De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.
 6. DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 
 7. DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 
 8. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door DPG Media/Qmusic.