WEDSTRIJDREGLEMENT HET GELUID 2022 

1. Organisatie 

1.1. De wedstrijd ‘Het Geluid’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

1.2. Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd. 

2. Periode 

2.1. De wedstrijd start op 5 september 2022 6u00 en loopt elke werkdag tussen 06u00 en 18u59 tot en met de datum dat het laatste geluid tijdens de radio-uitzending door een deelnemer is geraden (hierna “Wedstrijdperiode”). Deelname is enkel mogelijk binnen de vermelde wedstrijdperiode. 

3. Deelname 

3.1. De wedstrijd staat open voor iedereen: 

3.1.1. Die bij de start van de wedstrijd (05/09/2022, 06u00) minstens 18 jaar is; 3.1.2. Woonachtig is in België; 

3.2. Uitgesloten van deelname zijn: 

3.2.1. Personeelsleden en medewerkers van Qmusic en met haar gelieerde 

vennootschappen; 

3.2.2. Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad; 

3.2.3. Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze wedstrijd verbonden is. 

3.3. Deelname is mogelijk voor gebruikers van een mobiele telefoon (of een tablet) met een iOS of Android besturingssysteem die de Qmusic app (hierna genoemd ‘Q-App’) hebben gedownload en zich gratis hebben geregistreerd als Q-AppGebruiker 

3.4. Om deel te nemen aan de wedstrijd dient een deelnemer zich aan te melden op de onder artikel 4.2 beschreven wijze. 

3.5. De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn/haar voornaam, achternaam en woonplaats vermeld worden op Qmusic (ONAIR), de website van Qmusic en in de Q-App na deelname op de radio. 

3.6. Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven of niet voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden, heeft Qmusic het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen. 

3.7. In geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd heeft Qmusic het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen. 

3.8. Deelname aan de wedstrijd is gratis. 

3.9. Qmusic is te allen tijde gerechtigd deelnemers op redelijke gronden uit te sluiten van

deelname. 

3.10. Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 jaar gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden. 

3.11. Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd. 

3.12. Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website en in de Q-App worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

4. Verloop van de wedstrijd 

4.1. Vanaf 29/08/2022 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf 05/09/2022, 6u00, kan je meespelen. 

4.2. AANMELDEN 

Aanmelden voor de wedstrijd kan uitsluitend via de Q-App (beschikbaar voor iOS en Android) bij de start van de wedstrijd (zie artikel 2). Aanmelden is gratis en kan via de aanmeldknop in de Q-app. Na het aanmelden, krijg je een bevestigingsscherm in de Q-App. Vanaf dat moment maak je kans om die dag gebeld te worden door Qmusic (zie artikel 4.7) en mee te spelen met Het Geluid. Je dient je elke dag opnieuw aan te melden om weer kans te maken gebeld te worden (en een antwoord te geven in de uitzending). Om jezelf aan te melden, dien je wel geregistreerd te zijn in de Q-App. Ben je dit nog niet? Registreer je dan gratis via de Q-App. 

4.3. DE WEDSTRIJD (HET SPEL) 

4.3.1. De wedstrijd wordt tijdens de wedstrijdperiode van maandag t/m vrijdag elk uur gespeeld tussen 06u00 en 18u59. (Enkel rond 9u30 wordt De Superronde (zie artikel 4.4) gespeeld). Via Qmusic is regelmatig een geluid te horen in de wedstrijd ‘Het Geluid’. Deelnemers die ‘Het Geluid’ herkennen kunnen zich aanmelden (zie artikel 4.2) in de Q-App om die dag in aanmerking te komen om te raden wat ‘Het Geluid’ is (zie artikel 4.6) Het startbedrag is €100 en wordt na elk fout gegeven antwoord op de radio verhoogd met €100,- 

4.3.2. Indien een geluid geraden is, kan de wedstrijd een vervolg vinden met een nieuw geluid, enz. Qmusic heeft het recht wijzigingen in het spelverloop door te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het geven van ‘tips’ over het te raden geluid, indien dit voor een langere tijd niet geraden wordt. 

4.4. DE SUPERRONDE

Iedere ochtend rond 09u30 wordt er ‘De Superronde’ gespeeld. Hiermee wordt de kans een stukje groter dat jij het juiste antwoord kan geven in de uitzending. Iedere dag selecteert Qmusic (zie artikel 4.6) dus op dat moment niet één, maar drie luisteraars die hun antwoord mogen geven in de uitzending. Heeft de eerste het niet goed, dan gaat de beurt naar de tweede en daarna nog naar eventueel de derde geselecteerde. Wordt Het Geluid niet geraden, dan komt er dus (na 3 foute antwoorden) €300 bij voor Het Geluid dat het uur erna wordt gespeeld. 

4.5. OP DE RADIO 

De deelnemer die in de mogelijkheid is gekomen om zijn/haar/hun antwoord kenbaar te maken in de uitzending en het juiste antwoord heeft gegeven tijdens het moment van Het Geluid, wint het op dat moment bereikte bedrag (zie artikel 5). Een deelnemer krijgt in de uitzending de kans om één enkele omschrijving van het op dat moment te raden geluid te geven. Meerdere antwoorden of pogingen zijn niet toegestaan. Indien je geselecteerd bent voor deelname, dan ben je uitgesloten van verdere deelname gedurende die dag. De dag nadien kan je je wel weer aanmelden en kans maken om mee te spelen. Indien Het Geluid geraden is en er die dag een nieuwe spelronde volgt, dan kan iedereen die nog niet gecontacteerd geweest is op die dag OF nog niet fout geantwoord heeft, kans maken op een deelname (die dag). 

4.6. SELECTIE DEELNEMERS 

Uit alle luisteraars die zich die dag op tijd hebben aangemeld wordt via een computergestuurd systeem een kandidaat geselecteerd. De kandidaat wordt gebeld om in de uitzending zijn/haar/hun antwoord te geven. De selectie voor deelname op de radio zal tussen 06u00 en 18u59 elk uur plaatsvinden waarbij mogelijk meerdere deelnemers geselecteerd kunnen worden. Indien deelnemers telefonisch niet bereikbaar blijken te zijn, vervalt hun kans om Het Geluid te raden en is er geen compensatie voorzien. De volgende werkdag kan je je opnieuw aanmelden (zie artikel 4.2) in de Q-App. Om deel te nemen aan de wedstrijd dient een deelnemer zijn/haar/hun telefoonnummer op te geven in de Q-app. 

5. Prijs 

5.1. Met de wedstrijd kan per geraden geluid het op dat moment bereikte bedrag worden gewonnen. Bij aanvang op de radio is een geluid €100 waard. Bij elk fout antwoord door een deelnemer gegeven op de radio, wordt dit bedrag verhoogd met €100. 

5.2. Indien er een nieuw geluid van start gaat, krijgt de radiowedstrijd een startwaarde van €100 en wordt ook dit bedrag bij elk fout antwoord weer verhoogd met ten minste €100,- enz. 

5.3. Als in De Superronde 3 foute antwoorden worden gegeven, dan komt er dus OOK €100 per fout antwoord bij. 

5.4. Het totale prijzengeld per keer dat het geluid geraden wordt tijdens de looptijd van de wedstrijd zal nooit hoger zijn dan €50.000. Indien een geluid voor lange tijd niet geraden wordt en het maximale bedrag overschreden dreigt te worden zal het bedrag vanaf dat moment niet meer verhoogd worden bij een fout antwoord. 

5.5. De winnaar van de wedstrijd ‘Het Geluid’ is diegene die wordt gebeld en het juiste

antwoord geeft. Winnaars van de wedstrijd op de radio ontvangen hun geldprijs binnen maximaal 60 dagen via overschrijving op het opgegeven bankrekeningnummer. 5.6. Aan de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend en deze is onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de Jury. De door de Jury gecontroleerde uitslag van de wedstrijd is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. 

5.7. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. 5.8. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden of ingeruild worden. 

5.9. Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt. 

Overige bepalingen 

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement. 

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden. 

3) DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.” 

4) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

5) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren. 

6) Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 

7) Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan

worden deelgenomen.  8) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Qmusic.