WEDSTRIJDREGLEMENT - Q Betaalt Je Rekening

1. Organisatie
De wedstrijd ‘Q Betaalt Je Rekening’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode
De wedstrijd start op dinsdag 5 juli 2022 en loopt tot en met vrijdag 12 augustus 2022 en vindt plaats in de ochtendshow op Qmusic (elke dag tussen 9u00-10u00).

3. Wie kan er deelnemen:
De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • Bij de start van de actie (dinsdag 5 juli 2022) minstens 18 jaar is;
 • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;
 • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
 • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd. 

4. Verloop van de wedstrijd
Vanaf maandag 4 juli 2022 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. De wedstrijd loopt van dinsdag 5 juli 2022 t.e.m. vrijdag 12 augustus 2022 (elke dag tussen 9u00-10u00) .

Inschrijven om deel te nemen kan vanaf maandag 4 juli 2022, 9u30,  op de website van Qmusic. Via een webformulier vult de kandidaat enkele gegevens in (naam, e-mailadres, telefoonnummer alsook een foto of scan van de rekening waarvoor de kandidaat wilt spelen). Al deze informatie dient op erewoord correct vermeld te worden opdat de inschrijving geldig is en je kan geselecteerd worden om deel te nemen. De kandidaten worden via een computergestuurd systeem geselecteerd. Wanneer je geselecteerd wordt, word je opgebeld door iemand van de redactie voor verdere afspraken.

Elke dag van 5 juli 2022 t/m 12 augustus 2022 wordt er tijdens de ochtendshow op Qmusic tussen 9u00 en 10u00 een geselecteerde kandidaat opgebeld om het Hoger-Lager-spel te spelen met een aantal rekeningen met verschillende bedragen op. De kandidaat krijgt het totaalbedrag van een bepaalde rekening te horen en nadien de inhoud van een volgende rekening. De kandidaat moet raden of het totaalbedrag (de som van alle producten op die rekening) groter of kleiner (hoger of lager) is dan de voorafgaande rekening. De kandidaat krijgt zo 4 keer de inhoud van een rekening te horen en moet die in verhouding tot de daaraan voorafgaande rekening hoger of lager plaatsen (de waarde van de voorafgaande rekening zal steeds benoemd worden). Wanneer je de 4 rekeningen juist plaatst ten opzichte van elkaar bij het hoger-lager-spel win je het totaalbedrag van de rekening die werd ingegeven bij je inschrijving. Indien het antwoord niet juist is vervalt het recht op een prijs.

5. De prijs
De winnaar(s) winteen terugbetaling van het bedrag dat op de rekening staat die werd ingegeven bij de inschrijving (zie hierboven bij 4. Verloop van de wedstrijd). Deze betaling zal gebeuren via een overschrijving. Bij winst word je opgebeld door iemand van de redactie om jouw rekeningnummer en rijksregister door te geven. Die zijn nodig om de overschrijving te volbrengen. De betaling kan tot 6 weken duren.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan of te koop aangeboden worden.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy
DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

Overige bepalingen

 1. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.
 2. Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.
 3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 
 4. De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.
 5. DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 
 6. DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 
 7. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.