1. Organisatie

De wedstrijd ‘Q boost je To-Do’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen (hierna genoemd Qmusic) en Mentos -  Perfetti Van Melle Benelux B.V. met maatschappelijke zetel te Zoete Inval 20, 4815 HK Breda, P.O. Box 3000, 4800 DA Breda, hierna genoemd Mentos. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op woensdag 5 mei 2021, 22u00, en loopt tot en met vrijdag 18 juni 2021, 20u59.  Deelname is enkel mogelijk tijdens de wedstrijdperiode. 

3. Wie kan er deelnemen:

3.1 De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie ( 5 mei 2021, 22u00) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

3.2 Uitgesloten van deelname zijn:

  • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en Mentos-Perfetti van Melle Benelux B.V.  met haar gelieerde vennootschappen;
  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3.3. Om deel te nemen aan de wedstrijd dient een deelnemer zich te registreren op de actiepagina van ‘Q Boost je to do’ via Qmusic.be

3.4. De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn/haar voornaam en woonplaats vermeld worden op Qmusic (ONAIR) na deelname op de radio. 

3.5. Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig  zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven of niet voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden, heeft Qmusic het recht de deelnemer van  verdere deelname uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te  laten vervallen.

3.6. In geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd heeft Qmusic het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de  prijs (achteraf na constatatie) te laten vervallen. 

3.7. Deelname aan de wedstrijd is gratis.

3.8. Qmusic is te allen tijde gerechtigd deelnemers op redelijke gronden uit te sluiten van  deelname. 

3.9 Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

3.10. DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede)  georganiseerd door Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op  één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te  kwader trouw aan een wedstrijd.  

3.11. Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere  aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de  voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website en in de Q-App worden geplaatst onder  vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

4. Verloop van de wedstrijd

4.1 Vanaf 5 mei 2021, 22u00, zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be.   4.2. REGISTREREN Vanaf 5 mei 2021, 22u00 kunnen luisteraars zich registeren op Qmusic.be door hun gegevens in te vullen en te vertellen welke to do zij graag eens op een andere manier ingevuld willen zien.

Van de registraties zal elke week op basis van de meest originele inzending een nieuwe kandidaat worden geselecteerd.

4.3 DE WEDSTRIJD (HET SPEL) Een jury zal beoordelen welk to do-idee het meest originele is uit alle inschrijvingen. Wekelijks selecteert de jury een winnaar. De kandidaat krijgt telkens op vrijdag de prijs (zie punt 5).

 

5. De prijs 5.1 De prijs bestaat uit een unieke ervaring gebaseerd op de inzending van de geselecteerde kandidaat.

5.2 Aan de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend en deze is onder voorbehoud  van definitieve goedkeuring van de Jury. De door de Jury gecontroleerde uitslag van de wedstrijd is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet  gecorrespondeerd. 

5.3 De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar voor zover aan de voorwaarden werd voldaan en is dus niet overdraagbaar. 

5.4 De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan, te koop aangeboden of ingeruild worden. 

5.5 DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

4) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

5)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden (vb. Covid-besmettingen) die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd en er in dit laatste geval geen winnaar zal worden aangeduid. 

6)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

7) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.