WEDSTRIJDREGLEMENT Q-ESCAPE ROOM


1. Organisatie

De wedstrijd ‘Q-Escape Room’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 26 april 2021, 7u30, en loopt elke werkdag tussen 6u00 en 18u59 tot en met de dag dat de muzikale code gekraakt wordt (zie hierna ‘verloop van de wedstrijd’).  Deelname is enkel mogelijk in de  wedstrijdperiode. 

3. Wie kan er deelnemen:

3.1 De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (26 april 2021, 7u30) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in België;

3.2 Uitgesloten van deelname zijn:

  • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;
  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3.3. Deelname is mogelijk voor gebruikers van een mobiele telefoon (of een tablet) met  een iOS of Android besturingssysteem die de Qmusic app (hierna genoemd ‘Q-App’) hebben gedownload en zich gratis hebben geregistreerd als Q-App gebruiker .

3.4. Om deel te nemen aan de wedstrijd dient een deelnemer zich aan te melden op de onder artikel 4.2 beschreven wijze. 

3.5. De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn/haar voornaam en  woonplaats vermeld worden op Qmusic (ONAIR) na deelname op de radio. 

3.6. Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig  zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven of niet voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden, heeft Qmusic het recht de deelnemer van  verdere deelname uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te  laten vervallen.

3.7. In geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd heeft Qmusic het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de  prijs (achteraf na constatatie) te laten vervallen. 

3.8. Deelname aan de wedstrijd is gratis.

3.9. Qmusic is te allen tijde gerechtigd deelnemers op redelijke gronden uit te sluiten van  deelname. 

3.10 Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 jaar gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

3.12. DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede)  georganiseerd door Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op  één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te  kwader trouw aan een wedstrijd.  

3.13. Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere  aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de  voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website en in de Q-App worden geplaatst onder  vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

4. Verloop van de wedstrijd

4.1 Vanaf 12 april 2021 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be.  Vanaf 26 april 2021 7u30 kan je meespelen. 

4.2 AANMELDEN

Aanmelden voor de wedstrijd kan uitsluitend via de Q-app (beschikbaar voor iOS en Android) bij de start van de wedstrijd (zie artikel 2). Aanmelden is gratis en doe je door je gegevens in te vullen. In de Q-app staat een aanmeldknop onder het menu ‘Q-Escape Room’ waar je je gegevens kan achterlaten. Als je je gegevens hebt achtergelaten, krijg je een bevestigingsscherm in de Q-app. Laat zeker ook je telefoonnummer achter bij je aanmelding. Vanaf dat moment maak je namelijk kans om gebeld te worden door Qmusic (zie artikel 4.5) en mee te spelen met de Q-Escape Room. Je dient je steeds opnieuw aan te melden om mee te spelen met de volgende ontsnappingspoging (zie artikel 4.4). Om jezelf aan te melden dien je wel geregistreerd te zijn in de Q-App. Ben je dit  nog niet? Registreer je dan gratis via de Q-App. 

4.3 DE WEDSTRIJD (HET SPEL) De wedstrijd wordt vanaf maandag 26 april 2021 elk uur gespeeld tussen 06u00 en 18u59 (met uitzondering van maandag 26 april 2021, dan starten we pas om 7u30) tot dat de code gekraakt is Elk uur hoor je via Qmusic de muzikale code. Die bestaat uit 5 fragmenten. 4 van de 5 fragmenten moeten worden geraden door de Q-dj’s die opgesloten zijn in de Q-Escape Room. Het 5e fragment is aan de luisteraars om te raden. Voor elk fragment wordt gezocht naar de artiest én de titel van het liedje. Doorheen de week worden tips gegeven via alle platformen van Qmusic die leiden naar de oplossing van elk fragment. Deelnemers die het fragment menen te herkennen, kunnen zich aanmelden (zie artikel 4.2) in de Q-app om voor de volgende ontsnappingspoging in aanmerking te komen om te raden wat het fragment van de luisteraars is. Het startbedrag bij de start van het spel (maandag 26 april 2021 om 7u30) is 100.000 euro. Vanaf dan gaat er per 1 uur 999 euro af. Qmusic heeft het recht wijzigingen in het spelverloop door te voeren.  Denk bijvoorbeeld aan de teller met geld die versnelt of vertraagt doorheen het spelverloop.

4.4 ONTSNAPPINGSPOGINGEN Elke dag om 8u10 en 17u10 is er een ontsnappingspoging. En er is elke dag  ook een extra ontsnappingspoging die de dj’s vrij mogen inzetten (tussen 8u10 en 17u10). Tijdens zo’n ontsnappingspoging zal er telkens een andere kandidaat geselecteerd worden (zie artikel 4.5) om zijn/haar antwoord kenbaar te maken in de uitzending. Een deelnemer krijgt in de uitzending de kans om één enkele omschrijving van het fragment van de luisteraar te geven (artiest + titel van het liedje). Meerdere antwoorden of pogingen zijn niet toegestaan. Indien je geselecteerd bent voor deelname, dan ben je uitgesloten van verdere deelname gedurende die dag. De volgende dag kan je wel weer meespelen. 4.5 SELECTIE DEELNEMERS Uit alle luisteraars die zich voor de ontsnappingspoging hebben aangemeld, wordt via een  computergestuurd systeem een kandidaat geselecteerd. De kandidaat wordt gebeld om in de  uitzending zijn/haar antwoord te geven. De selectie voor deelname op de radio zal telkens voor een ontsnappingspoging (8u10, 17u10 en een vrij in te zetten ontsnappingspoging) plaatsvinden waarbij mogelijk meerdere deelnemers geselecteerd  kunnen worden. Indien deelnemers telefonisch niet bereikbaar blijken te zijn, vervalt hun kans om het fragment van de luisteraar van de muzikale code te raden en is er geen compensatie voorzien. Na de ontsnappingspoging en je was niet geselecteerd, kan je je opnieuw aanmelden (zie artikel 4.2) in de Q-app om je kandidaat te stellen voor de volgende ontsnappingspoging die dag.

5. De prijs

5.1 De luisteraar die als eerste het juiste antwoord geeft op de vraag ‘wat is het fragment van de luisteraar?’ (= titel + artiest), wint een geldbedrag. Dat geldbedrag zal pas bekend zijn bij de ontsnapping, als de 5 fragmenten geraden zijn. Het startbedrag bij de start van het spel (maandag 26 april 2021 om 7u30)  is 100.000 euro. Vanaf dan gaat er per 1 uur 999 euro af. Qmusic heeft het recht wijzigingen in het spelverloop door te voeren. Denk bijvoorbeeld aan de teller met geld die versnelt of vertraagt doorheen het spelverloop. Van de winnaar wordt verwacht dat hij/zij op het moment dat de muzikale code gekraakt wordt, aanwezig kan zijn in de tv-studio’s te Vilvoorde.

5.2 De winnaar van de wedstrijd ‘De Q-Escape Room’ is diegene die wanneer gebeld het juiste  antwoord geeft. De winnaar van de wedstrijd ontvangt zijn/haar geldprijs per bankoverschrijving binnen  maximaal 60 dagen nadat hij/zij deze gewonnen heeft. 

5.3 Aan de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend en deze is onder voorbehoud  van definitieve goedkeuring van de Jury. De door de Jury gecontroleerde uitslag van de wedstrijd is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet  gecorrespondeerd. 

5.4 De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar voor zover aan de voorwaarden werd voldaan en is dus niet overdraagbaar. 

5.5 De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs  kan niet afgestaan of ingeruild worden. 

5.6 DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.”

Overige bepalingen

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

4) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

5)  DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden (vb. Covid-besmettingen) die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd en er in dit laatste geval geen winnaar zal worden aangeduid. 

6)  DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

7) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.