1. Organisatie
De wedstrijd ‘Q-Guestlist: Lost Frequencies in Parijs’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd.

2. Periode
De wedstrijd start op maandag 10 oktober 2022 om 16u en loopt tot en met vrijdag 14 oktober 2022 om 18u59. 

3. Wie kan er deelnemen:
De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • Bij de start van de actie (10 oktober 2022) minstens 18 jaar is;
 • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;
 • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
 • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. DPG Media behoudt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door DPG Media opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 6 maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 6 maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd. 

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf vrijdag 7 oktober 2022 zal in de show van Vincent Live de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Luisteraars die kans willen maken op de prijs kunnen zich vanaf maandag 10 oktober 16u registreren door een berichtje ‘Lost & Found’ te sturen in de Q-app. Dit doen ze van zodra ze Lost Frequencies horen passeren tijdens Vincent Live.

Vanaf maandag 10 oktober 2022 tot en met vrijdag 14 oktober 2022 zal elke dag tijdens Vincent Live, tussen 16u en 19u, Lost Frequencies ergens in de uitzending verstopt zitten. Wanneer je hem hoort passeren (“Koekoek, Lost Frequencies hier. Jij hebt me gevonden! Stuur nu Lost & Found in de Q-app en maak kans om mijn show in Parijs te zien”), stuur je een berichtje in de Q-app waarin staat ‘Lost & Found’. De 100ste persoon die dit berichtje gestuurd heeft in de Q-app wordt dan gebeld om het spel te spelen. Wanneer de luisteraar zijn/haar telefoon niet onmiddellijk opneemt, bellen we de eerstvolgende in de rangschikking.

Tijdens het spel zelf krijgt de luisteraar 1 minuut lang vragen voorgeschoteld over Lost Frequencies en Parijs. Het is de bedoeling dat de luisteraar binnen deze minuut zoveel mogelijk juiste antwoorden geeft. De score van het aantal juiste antwoorden wordt bijgehouden.

Elke dag spelen we met een nieuwe luisteraar (telkens degene die binnen de spelperiode als 100ste die dag ‘Lost & Found’ heeft gestuurd in de Q-app). Er wordt een rangschikking gemaakt van de deelnemers en het aantal juiste antwoorden. De deelnemer die op het einde van de spelperiode de meeste vragen juist beantwoord heeft is de winnaar van de prijs.

5. De prijs

Eén luisteraar wint een duoticket voor 2 personen voor het optreden van Lost Frequencies in L’Olympia in Parijs op donderdag 3 november 2022. Het vervoer (heen- en terugreis) alsook een overnachting op hotel (door Qmusic aangeduid) is inbegrepen in deze prijs.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

In geval de winnaar om welke reden ook het optreden niet kan bijwonen vervalt het recht op de prijs en wordt er geenszins in enige compensatie voorzien.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.” Overige bepalingen

 1. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de deelnemers het volledige wedstrijdreglement.
 2. DPG Media/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.
 3. Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.
 4. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 
 5. De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.
 6. DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 
 7. DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 
 8. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.