WEDSTRIJDREGLEMENT 'Win een golden ticket voor het Sunset Concert van Gers Pardoel en Dorothee Vegas & Like Maarten'

1. Organisatie 

De wedstrijd ‘Win een golden ticket voor het Sunset Concert van Gers Pardoel en Dorothee Vegas & Like Maarten wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen (hierna genoemd Qmusic) en Coca-Cola Services NV met maatschappelijke zetel te Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel (hierna genoemd Coca Cola). De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd. 

2. Periode 

De wedstrijd start op dinsdag 30 augustus 2022 16u00 en loopt tot en met donderdag 1 september 2022 18u59 in het programma Maarten & Dorothee (tussen 6-9u). 

3. Wie kan er deelnemen: 

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • Bij de start van de actie (dinsdag 30 augustus 2022 16u00) minstens 18 jaar is;
 • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;
 • Personeelsleden en medewerkers van Coca Cola
 • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
 • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. DPG Media behoudt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door DPG Media opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken. Minderjarigen moeten bij het Sunset Concert begeleid worden door een meerderjarige begeleider.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd 

Vanaf maandag 29 augustus 2022 zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Op dinsdag 30 augustus 2022 en op woensdag 31 augustus 2022 selecteren we telkens 1 finalist  tijdens het programma  van Maarten & Dorothee tussen 6-9u. We laten telkens een mix van Dorothee Vegas & Like Maarten horen van 2 nummers van de artiest in kwestie (hier Gers Pardoel). Aan luisteraars om de titels van de 2 nummers door te sturen via de Q-app. Telkens wordt de 20e deelnemer met het juiste antwoord opgebeld op de radio en plaatst zich voor de finale en maakt kans op de prijs. Op deze manier selecteren we 2 luisteraars die dan de finale spelen op donderdag 1 september 2022 voor 8u59 in het programma van Maarten & Dorothee.

De 2 finalisten worden opgebeld tijdens de uitzending op 1 september 2022 en spelen dan de finale. Zij krijgen 1 heel kort fragment te horen. Aan hen om te raden welk nummer (titel) van de artiest in kwestie (hier Gers Pardoel) je in de remix hoort. De luisteraar die zich als eerste op  30 augustus 2022 plaatste voor de finale, mag beginnen. De kandidaten krijgen om de beurt de kans om te antwoorden en te raden over welk nummer het gaat. Als ze het antwoord niet weten, passen zij. Ingeval beide kandidaten passen, wordt een langer fragment gedraaid en gaat de beurt opnieuw naar de eerste kandidaat. Van zodra iemand fout antwoord, wint de andere. Je hebt maar 1 kans om te antwoorden, het is dus een kwestie van goed na te denken vooraleer je een antwoord geeft. De persoon die als eerste het juiste antwoord geeft, wint de prijs. 

5. De prijs 

De winnaar mag samen met 3 personen naar het Sunset Concert van Gers Pardoel en Dorothee Vegas & Like Maarten komen op vrijdag 2 september 2022 om 19u45 en krijgt  verder nog volgende aangeboden: - een gereserveerd tafeltje op het terras van het Q-Beach House vanaf 17u00; - tapas en drankjes voor en tijdens het optreden (aantal wordt op voorhand afgesproken); - vlak voor het optreden worden zij naar de voorste rij gebracht zodat zij het beste zicht hebben tijdens het optreden (tenzij zij aan hun tafeltje willen blijven zitten). - een overnachting in het Thermae Palace Hotel in Oostende. Er worden 2 kamers voor telkens 2 personen voorzien. De winnaar wordt de dag voor het Sunset Concert opgebeld om alle praktische afspraken te overlopen.

Indien de winnaar de dag van het Sunset Concert niet kan aanwezig zijn vervalt het recht op de prijs en wordt er geenszins in enige compensatie voorzien.

 De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.” 

Overige bepalingen

 1. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.
 2. DPG Media/Qmusic is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.
 3. Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.
 4. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 
 5. De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.
 6. DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 
 7. DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 
 8. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.