1. Organisatie 

De wedstrijd ‘Win tickets voor de Magia Tour van Alvaro Soler op 30/9 in Vorst Nationaal’ wordt georganiseerd door DPG Media nv – Qmusic met zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, hierna genoemd Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd te vinden op de website van Qmusic. 

Apple of Google zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch sponsoren zij deze wedstrijd. 

2. Periode 

De wedstrijd start op maandag 26 september 2022 19u00 en loopt tot en met donderdag 29 september 2022 21u59 in het programma van Emma Salden.

3. Wie kan er deelnemen: 

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • Bij de start van de actie (maandag 26 september 2022) minstens 18 jaar is;
 • Woonachtig is in België;

Uitgesloten van deelname zijn:

 • Personeelsleden en medewerkers van DPG Media/Qmusic en met haar gelieerde vennootschappen;
 • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
 • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. DPG Media behoudt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door DPG Media opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media/Qmusic, is dan ook voor een termijn van 1 maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media/Qmusic kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media/Qmusic voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. Verloop van de wedstrijd 

Vanaf donderdag 22 september 2022, 19u, zal de wedstrijd worden aangekondigd via Qmusic en qmusic.be. Vanaf maandag 26 september 2022 t/m donderdag 29 september is er één spelmoment per dag tijdens de show van Emma Salden (19u-21u). Elke dag speelt Emma een stukje van een nummer van Alvaro Soler waar één woord uit ontbreekt. Luisteraars kunnen meespelen door het ontbrekende woord door te sturen via de Q-app vanaf het moment dat Emma aangeeft dat het mag. Tijdens de spelperiode worden elke  dag 5 duotickets toegekend. Deze 5 winnaars zijn die luisteraars die als 15e tot 19e per spelmoment het juiste antwoord doorgestuurd hebben in de Q-app.

Indien een persoon niet deelneemt aan de wedstrijd via het spel op de radio, is er een mogelijkheid om tickets te winnen via Qmusic.be. Eenzelfde persoon kan geen tickets winnen via de wedstrijd op de radio alsook via de online wedstrijd op Qmusic.be. Op de website kunnen luisteraars vanaf maandag 26 september, 19u, antwoorden op een vraag over Alvaro Soler en één schiftingsvraag. De 10 mensen die de vraag juist beantwoorden en het meest geschikte antwoord geven op de schiftingsvraag, worden geselecteerd als winnaar. De winnaars worden gecontacteerd via mail. De wedstrijd stopt op 28 september, 19u. Indien de winnaars niet reageren voor vrijdag 30 september 2022, 10u, vervalt het recht op de prijs en wordt er geenszins in een compensatie voorzien. Er zal dan een nieuwe winnaar worden aangeduid. 

5. De prijs 

De prijs is een duoticket voor de Magia Tour van Alvaro Soler op vrijdag 30 september in Vorst Nationaal (start concert: 20h). Het ticket is een General Admission ticket. Dat zijn zitplaatsen of staanplaatsen die niet genummerd zijn. De winnaars krijgen het ticket toegestuurd via mail.

Indien de winnaar niet aanwezig kan zijn vervalt het recht op de prijs en wordt er geen compensatie voorzien. Op de tickets zijn de algemene voorwaarden van Gracia Live van toepassing.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden, te koop aangeboden of ingeruild voor een som geld.

DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt. 

6. Privacy 

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd. We gebruiken je gegevens voor het organiseren van de wedstrijd (beheren van jouw deelname, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer je hiermee hebt toegestemd, gebruiken we jouw gegevens om je bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken. We delen je gegevens niet met derde partijen. We bewaren je gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover je hierboven toestemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens of om je recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, kan je ons bereiken via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien je dit wenst kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.” 

Overige bepalingen

 1. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de deelnemers het volledige wedstrijdreglement.
 2. Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.
 3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 
 4. De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.
 5. DPG Media/Qmusic kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van  DPG Media/Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. 
 6. DPG Media/Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen. 
 7. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt  DPG Media/Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door  DPG Media/Qmusic.